Asmens duomenų apsauga

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Romutė Laurinavičienė yra paskirta Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų apsaugos pareigūne.

Pagrindinė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti Tarnybos tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėsenos veikimą Tarnyboje, padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Romutė Laurinavičienė

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius

Tel. (8 5) 259 5962, el. p.  Romute.Laurinaviciene@avnt.lt

 

Asmens duomenų tvarkymą Tarnyboje reglamentuoja Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Tarnyboje;
  • teisę susipažinti su Tarnyboje tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
  • teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

 

Daugiau informacijos galite rasti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše

 

Duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos:

 

Skundus dėl Tarnybos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai:

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. ada@ada.lt

 

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 

 

 

Last Updated: 2020.09.03

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum