Trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos atsargų likučio pokyčio straipsnyje parodomi 3-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ 30 punkte nurodyti duomenys.


Ateinančių laikotarpių sąnaudos apibūdintos 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ 33 punkte.


Ateinančių laikotarpių pajamos apibūdintos 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ 51 punkte.


Sudarius darbo keliems darbdaviams sutartį atlygio darbuotojui ir susijusių įmokų sąnaudos pripažįstamos ir mokėtinas darbo užmokestis registruojamas atskirai kiekvieno darbdavio apskaitoje atsižvelgiant į darbo laiką, kurį jiems dirbo darbuotojas.


Kai atskaitingas asmuo sumoka už prekes ar paslaugas banko kortele, mokėjimo už prekes ar paslaugas data laikoma pinigų rezervavimo įmonės banko kortelės sąskaitoje data.


Kai pirkėjai už prekes ar paslaugas atsiskaito bankų kortelėmis, jas autorizavus, apmokėjimo už prekes (paslaugas) data laikoma atsiskaitymo banko kortele data.


Perleista gautina suma nurašoma ir registruojamas sandorio rezultatas (pelnas arba nuostolis), jei toks yra.


Įsigyta gautina suma pirmą kartą apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina.


Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad įmonių grupė yra patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios (dukterinės) įmonės.


18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ V skyriuje Pirminis finansinio turto pripažinimas nustatyta, kad finansinis turtas (sutartinė teisė gauti pinigus) apskaitoje turi būti registruojamas tik tada, kai įmonė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą

Atnaujinta: 2017.12.15

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum