Pagal kokius apskaitos standartus turi būti tvarkoma apskaita ir sudaromos finansinės ataskaitos?

Ūkio subjektai apskaitą turi tvarkyti taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų sudarymą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnyje nurodytus apskaitos standartus.

 

Įvairių teisinių formų juridinių asmenų apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymas

 Teisinė juridinio asmens forma

Apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos pagal: 

Finansų maklerio įmonės,

reguliuojamos rinkos operatorius,

Lietuvos centrinis vertybinių popierių    depozitoriumas,

draudimo įmonės,

perdraudimo įmonės,

valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą,

kredito įstaigos, išskyrus kredito unijas

 

Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (tarptautinius apskaitos standartus)

Ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje

Verslo apskaitos standartus

arba

tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (tarptautinius apskaitos standartus).

 

Konsoliduotąsias finansines ataskaitas privalantys sudaryti subjektai, apskaitą tvarko taip, kad užtikrintų šių ataskaitų sudarymą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (tarptautinius apskaitos standartus).

 

AB, UAB, ŽŪB,

valstybės įmonės,

savivaldybės įmonės

Verslo apskaitos standartus

arba

tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (tarptautinius apskaitos standartus).

Kolektyvinio investavimo subjektai,

profesinių pensijų fondai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymą

 39-ąjį verslo apskaitos standartą „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“

arba

tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (tarptautinius apskaitos standartus).

Pensijų fondai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą,

pensijų fondai, veikiantys Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą 

 39-ąjį verslo apskaitos standartą „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“.

 Kredito unijos

 43-iąjį verslo apskaitos standartą „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos“.

 Mažosios bendrijos

 38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“

arba

visus kitus verslo apskaitos standartus

arba

tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (tarptautinius apskaitos standartus).

Individualios įmonės,

tikrosios ūkinės bendrijos,

komanditinės ūkinės bendrijos

 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1K-040 patvirtintas Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisykles. 

Jei savo nuožiūra nusprendžia arba privalo sudaryti finansines ataskaitas:

38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos"
arba

visus kitus verslo apskaitos standartus,

arba

tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (tarptautinius apskaitos standartus).

Viešosios įstaigos, išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurios pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų ir kurios taiko viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus,

asociacijos, rūmai,

labdaros ir paramos fondai,

daugiabučių namų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos,

politinės partijos, 

kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nėra viešojo sektoriaus subjektai

 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintas Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles. 

 Viešojo sektoriaus subjektai

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Atnaujinta: 2018.08.06

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum