Kaip apskaitoje registruojamas darbuotojo darbo užmokestis, GPM ir įmokos Sodrai, kai sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis?

Pagal 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusias Darbo kodekso 96–99 straipsnių nuostatas dėl darbo keliems darbdaviams sutarčių darbdavio funkcijas, susijusias su šio darbuotojo pajamų apmokestinimu, socialinio draudimo ir kitų įmokų už šį darbuotoją sumokėjimu, informacijos apie jį pateikimu atlieka pirmasis darbdavys. Kiti darbdaviai pirmajam darbdaviui privalo kompensuoti išlaidas pagal jų sudarytą susitarimą, atsižvelgdami į darbo laiką, kurį jiems dirbo šis darbuotojas. Šių išlaidų kompensavimas nelaikomas pirmojo darbdavio pajamomis, o visų darbdavių išlaidos prilyginamos darbo sąnaudoms.

Sudarius darbo keliems darbdaviams sutartį atlygio darbuotojui ir susijusių įmokų sąnaudos pripažįstamos ir mokėtinas darbo užmokestis registruojamas atskirai kiekvieno darbdavio apskaitoje atsižvelgiant į darbo laiką, kurį jiems dirbo darbuotojas.

Kadangi pirmasis darbdavys turi deklaruoti ir pervesti į biudžetą ir kitiems darbdaviams tenkančią atlygio darbuotojui už darbą, gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokas dalį, kurių sąnaudų nepatiria, tai jo apskaitoje turėtų būti registruojamos iš kitų darbdavių surenkamos gautinos sumos ir mokėtinos į biudžetą sumos.  

Pavyzdžiui, įmonė „A“ ir įmonė „B“ sudarė su buhalterinės apskaitos darbuotoju darbo keliems darbdaviams sutartį (toliau – sutartis). Įmonės „A“ ir įmonės „B“ apskaitoje registruojama sutartyje numatyta atlygio darbuotojui už darbą šiose įmonėse dalis, t. y. pripažįstamos darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos ir mokėtina darbuotojui darbo užmokesčio suma.

Įmonės „A“ apskaitoje pripažįstama sutartyje numatytos 2/3 dalys atlygio už darbą ir įmokų Sodrai sąnaudų. Įmonės „A“ apskaitoje gali būti daromi šie įrašai:

D 6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir  su juo susijusios sąnaudos  (2/3)

K 4480 Mokėtinas darbo užmokestis (2/3)

K 448X Mokėtinos Sodrai įmokos (2/3)

ir

D 4480 Mokėtinas darbo užmokestis (2/3)

K 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis (2/3)

K 448X Mokėtinos Sodrai įmokos (2/3)

Įmonės „B“ apskaitoje pripažįstama sutartyje numatyta 1/3 dalis atlygio už darbą ir įmokų Sodrai sąnaudų. Įmonės „A“ apskaitoje gali būti daromi šie įrašai:

D 6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir  su juo susijusios sąnaudos  (1/3)

K 4480 Mokėtinas darbo užmokestis (1/3)

K 448X Mokėtinos Sodrai įmokos (1/3)

ir

D 4480 Mokėtinas darbo užmokestis (1/3)

K 448X Mokėtinos Sodrai įmokos (1/3)

Kadangi pagal susitarimą pirmasis darbdavys yra įmonė „A“, todėl ji turi deklaruoti ir pervesti į biudžetą visą (įmonės „A“ ir įmonėje „B“) su šio darbuotojo darbo užmokesčiu susijusį gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokas. Pagal apskaitos dokumentą, surašomą įmonių tarpusavio susitarimu, įmonė „B“ turi pervesti įmonei „A“ už ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas gyventojų pajamų mokesčio ir įmokų Sodrai sumas.

Įmonės „B“ apskaitoje gali būti daromi šie įrašai:

D 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis (1/3)

D 448X Mokėtinos Sodrai įmokos (1/3)

K 4494 Kitos mokėtinos sumos (įmonei „A“) (1/3)

Įmonės „A“ apskaitoje gali būti daromi šie įrašai:

D 2446  Kitos gautinos sumos (iš įmonės „B“) (1/3)

K 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis (1/3)

K 448X Mokėtinos Sodrai įmokos (1/3)

 

Atnaujinta: 2018.08.06

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum