Kaip apskaitoje registruojami atostoginių kaupiniai, jei anksčiau jie nebuvo skaičiuojami?

Jei atostoginių kaupiniai praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais nebuvo skaičiuojami, tai pastebėta klaida taisoma vadovaujantis 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“  V skyriaus  Klaidų taisymas nuostatomis (18–23 punktai).

Pradėjus skaičiuoti atostoginių kaupinius apskaičiuojamos darbo užmokesčio ir su juo susijusios sumos už darbuotojų uždirbtas ir nepanaudotas atostogų dienas paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną. Jei klaida nėra esminė, ji taisoma pagal 7-ojo verslo apskaitos standarto 20 punktą taikant perspektyvinį būdą, t. y. apskaitoje registruojama ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną apskaičiuota atostoginių kaupinių suma, o ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais kaupinių suma bus tikslinama pagal kiekvieno laikotarpio faktinius duomenis.

Pavyzdžiui, 2016 m. nebuvo skaičiuojami atostoginių kaupiniai. Apskaičiavus iki 2016 m. gruodžio 31 d. darbuotojų uždirbtų ir nepanaudotų atostogų dienų atostoginių kaupinių (įsipareigojimų) sumą nustatyta, kad ši klaida nėra esminė. Klaida taisoma 2017 m. perspektyviniu būdu, t. y. apskaičiuota atostoginių kaupinių suma užregistruojama 2017 m. darbuotojų atostoginių sąnaudų ir kaupinių (įsipareigojimai) buhalterinėse sąskaitose. Sudarant 2017 m. finansines ataskaitas atostoginių kaupinių suma patikslinama pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis. Apskaitoje 2017 m. gali būti daromi šie įrašai:

D 6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

K 4485 Atostoginių kaupiniai (2016-12-31visa suma)

ir

D 6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

K 4485 Atostoginių kaupiniai (2017-12-31 koregavimas)

arba

D 4485 Atostoginių kaupiniai (2017-12-31 koregavimas)

K 6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

Jei klaida yra esminė, kaip apibrėžta 7-ojo verslo apskaitos standarto 19 punkte, ji taisoma pagal 7-ojo verslo apskaitos standarto 22 punktą taikant retrospektyvinį būdą, t. y. apskaičiuota atostoginių kaupinių suma apskaitoje koreguojamas ataskaitinio laikotarpio pradžios nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutis ir įsipareigojimų sąskaitų likučiai, kuriems padaryta klaida turėjo įtakos. Patvirtintos ankstesnių laikotarpių ataskaitos netaisomos.

Pavyzdžiui, 2016 m. nebuvo skaičiuojami atostoginių kaupiniai ir ši klaida yra esminė. Klaida taisoma 2017 m. retrospektyviniu būdu. Apskaičiuota atlygio už darbuotojų iki 2016 m. gruodžio 31 d. nepanaudotas atostogas suma koreguojamas 2017 m. sausio 1 d. nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutis ir registruojami atostoginių kaupinių įsipareigojimai. Sudarant 2017 m. finansines ataskaitas apskaitoje užregistruota atostoginių kaupinių suma patikslinama pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis. Apskaitoje 2017 m. gali būti daromi šie įrašai:

D 3424  Ankstesnių metų esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)

K 4485  Atostoginių kaupiniai (2016-12-31 visa suma)

ir

D 6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

K 4485 Atostoginių kaupiniai (2017-12-31 koregavimas)

arba

D 4485 Atostoginių kaupiniai (2017-12-31 koregavimas)

K 6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

Taikant retrospektyvinį būdą finansinėse ataskaitose lyginamoji informacija pateikiama pagal standarto 23 punktą, t. y. tokia, kokia būtų, jeigu esminė klaida būtų ištaisyta tuo laikotarpiu, kada ji buvo padaryta. Kiekvieno ankstesnio laikotarpio duomenų taisymo suma įtraukiama į to laikotarpio pelną ar nuostolius. Ankstesnių nei finansinėse ataskaitose pateiktų laikotarpių duomenų taisymo suma įtraukiama koreguojant anksčiausio finansinėse ataskaitose pateikiamo laikotarpio pradžios nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį ir pataisomos tos finansinių ataskaitų eilutės, kurių duomenims padaryta klaida turėjo įtakos. Patvirtintos ankstesnių laikotarpių finansinės ataskaitos netikslinamos.

Taikant retrospektyvinį būdą pagal pateiktą pavyzdį atostoginių sąnaudos už nepanaudotas atostogas ir kaupinių įsipareigojimai 2016 m. gruodžio 31 d. parodomi 2017 m.  finansinėse ataskaitose taip: balanse sumažinamas praėjusio ataskaitinio laikotarpio nepaskirstytasis pelnas (padidinami nuostoliai) ir padidinami su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; pelno (nuostolių) ataskaitoje padidinamos praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir perskaičiuojamos pelno (nuostolių) straipsnių sumos. Informacija apie esminių klaidų taisymą pateikiama aiškinamajame rašte pagal 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ 29 punkto nuostatas.

Atnaujinta: 2018.08.06

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum