Kuriam laikotarpiui yra priskiriamos atostoginių sąnaudos?

Pagal 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ 12 punktą atlygio darbuotojui už atliktą darbą sąnaudas įmonė turi pripažinti tą ataskaitinį laikotarpį, kada darbuotojas atliko darbą nepaisant to, kada priskaičiuota suma bus išmokama.

Ataskaitinio laikotarpio atostoginių sąnaudomis pripažįstamos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos darbuotojo uždirbtų atostogų dienų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos, nepaisant to, už kokį laikotarpį priskaičiuota suma išmokama. Pavyzdžiui, 2017 m. finansinėse ataskaitose parodomos iki 2017 m. gruodžio 31 d. darbuotojų uždirbtų bet nepanaudotų atostogų dienų apskaičiuotos darbo užmokesčio ir su juo susijusios sumos.

Jei darbuotojas jau panaudojo visas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos uždirbtas atostogų dienas ir jam suteikiamos dar neuždirbtos atostogų dienos, tai išmokėtos sumos už darbuotojo neuždirbtas atostogų dienas, kurias darbuotojas tolygiai uždirbs per ateinančius ataskaitinius laikotarpius, finansinėse ataskaitose parodomos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Pavyzdžiui, darbuotojas išėjo atostogų nuo 2017 m. gruodžio 20 d. ir atostogaus iki sausio 20 d. 18 d. d. Darbuotojas iki gruodžio 20 d. turėjo 8 d. d. uždirbtų nepanaudotų atostogų. 2017 m. finansinėse ataskaitose už 10 d. d. atostogų dienų, kurias darbuotojas tolygiai uždirbs per 2018 m. ataskaitinius laikotarpius, išmokėta suma parodoma balanso C dalyje Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos.

Atnaujinta: 2018.08.06

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum