Kaip apskaitoje registruoti su turtu susijusios dotacijos panaudojimą, jei dotacijos sutartyje nenurodyta nemokamai gauto turto vertė?

   Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ iš valstybės ir savivaldybės institucijų nemokamai gautas turtas, jei įmonė įvykdė arba ateityje įvykdys paramos teikėjos nustatytas sąlygas, apskaitoje registruojamas kaip su turtu susijusi dotacija. Jeigu gauto turto vertė nebuvo nurodyta, tai turtas apskaitoje registruojamas tikrąja verte. Pagal standartą pripažįstama panaudota tokia su turtu susijusios dotacijos suma, kokios iš savivaldybės institucijos gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos įskaičiuojamos į sąnaudas. Pavyzdžiui, jei nemokamai gauto turto tikroji vertė 300 000 EUR ir turto įsigijimo savikaina bus lygi 300 000 EUR. Jei turto naudingo tarnavimo laikas 10 metų, taikomas tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo metodas, o likvidacinė vertė – 1 000 EUR, per metus sukaupta nusidėvėjimo suma – 29 900 EUR. Apskaitoje registruojamas dotacijos panaudojimas ir nusidėvėjimo sąnaudų mažinimas:

   D 401  Su turtu susijusios dotacijos                                                                         29 900

   K 6306  Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos          29 900

 

Atnaujinta: 2016.10.07

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum