Kaip skaičiuojamas ir apskaitoje registruojamas perkainoto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas?

   Iki kito perkainojimo skaičiuojamas tiek įsigijimo savikainos, tiek dėl perkainojimo padidėjusios ilgalaikio materialiojo turto vertės dalies nusidėvėjimas. Nudėvint perkainoto turto vertę, suma, kuria padidėjo nusidėvėjimas dėl turto perkainojimo, sumažinamas ir perkainojimo rezervas. Suma, kuria sumažintas perkainojimo rezervas, didina nepaskirstytąjį pelną, todėl apskaitoje daromi šie įrašai:

   D 6306  Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos

   K 1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

   K 1218 Pastatų ir statinių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

   kartu proporcingai vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimui mažinamas perkainojimo rezervas

   D 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas

   K 3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

  Jeigu įmonė apskaitoje taiko ir 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ IV–VIII skyrių nuostatas, šio standarto nustatyta tvarka papildomai registruojamas atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas.

 

Atnaujinta: 2016.10.07

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum