Kokie buhalteriniai įrašai turėtų būti daromi registruojant mokestinių nuostolių perdavimą kitoms įmonių grupės įmonėms?

   Įmonių grupės įmonių mokestinių nuostolių perdavimą vienos kitai reglamentuoja Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 561 straipsnis.

   Jei patronuojamoji įmonė mokestinius nuostolius ar jų dalį perduoda patronuojančiajai įmonei vadovaudamasi Pelno mokesčio įstatymo 561 straipsnio nuostatomis, mūsų nuomone, nei patronuojamosios įmonės apskaičiuoti finansiniai nuostoliai, nei patronuojančiosios įmonės apskaičiuotas finansinis pelnas neturėtų būti koreguojami. Perduoti mokestiniai nuostoliai turėtų būti parodomi tik patronuojančiosios įmonės pelno mokesčio deklaracijoje. Kai patronuojamosios įmonės mokestiniai nuostoliai panaudojami patronuojančiosios įmonės pelno mokesčiui apskaičiuoti, patronuojančiosios įmonės pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamos mažesnės pelno mokesčio sąnaudos.

   Jei praėjusių ataskaitinių metų apmokestinamą pelną nusprendžiama sumažinti praėjusių ataskaitinių metų įmonių grupės įmonių mokestiniais nuostoliais, kai finansinės ataskaitos jau patvirtintos, mokestinius nuostolius perėmusios įmonės apskaitoje pelno mokesčio sąnaudų sumažinimas galėtų būti registruojamas koreguojant nepaskirstytojo pelno (nuostolio) likutį ataskaitinių metų apskaitos registruose.

   Jei perdavus mokestinius nuostolius įskaitomųjų laikinųjų skirtumų nelieka arba jie sumažėja, nuostolius perdavusios įmonės apskaitoje užregistruotas atidėtojo pelno mokesčio turtas arba jo dalis turėtų būti nurašoma sprendimo priėmimo datą:

   D 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)

   K 171 Atidėtojo pelno mokesčio turtas

Atnaujinta: 2016.10.07

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum