Kaip panaikinami likviduojamos įmonės ankščiau sudaryti rezervai?

   Likviduojamos įmonės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų, pinigų srautų, jei įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą, pateikimo finansinėse ataskaitose ir kitos informacijos atskleidimo aiškinamajame rašte tvarką nustato 28-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių likvidavimas“.

   Pagal šio verslo apskaitos standarto 19 punktą, jei sprendimo dėl įmonės veiklos nutraukimo ir jos likvidavimo priėmimo datą juridinis asmuo turi sudarytų rezervų ar akcijų priedų ir jei jo dalyviai priima sprendimą juos naikinti, rezervai ir akcijų priedai panaikinami vadovaujantis 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ nuostatomis.

   Pagal 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ 28 punktą, kai teisės aktų nustatytais atvejais mažinamas privalomasis rezervas, apskaitoje registruojamas privalomojo rezervo sumažėjimas ir paskirstytinojo pelno padidėjimas. Todėl naikinant, pavyzdžiui, likviduojamos įmonės sukauptą privalomąjį rezervą, ši ūkinė operacija įmonės apskaitoje gali būti registruojama:

   D 331 Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas

   K 3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

   Analogiškai įmonės apskaitoje gali būti registruojamos ir ūkinės operacijos, susijusios su ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervo nenudėvėtos dalies, rezervo savoms akcijoms įsigyti ir kitų įmonės sudarytų rezervų naikinimu.

Atnaujinta: 2016.10.07

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum