Kaip apskaitoje registruojamas parduodant prekę gautas pakuotės užstatas?

Parduodant prekę, kuriai taikoma užstato sistema, gautas ir sąskaitoje faktūroje, kasos aparato kvite ar kitame apskaitos dokumente atskirai nurodytas pakuotės užstatas įmonės apskaitoje registruojamas kaip gautas avansas. Gavus pinigus daromi įrašai:

D 271 Sąskaitos bankuose, D 272 Kasa

K 442 Gauti avansai (pakuočių užstatai)

Gautų užstatų suma nurašoma, kai išmokamas (grąžinamas) užstatas už priimtas užstato sistemoje dalyvaujančių prekių pakuotes.

Atsižvelgdama į konkrečias sąlygas įmonė pasirenka, kurioje buhalterinėje sąskaitoje – 442 Gauti avansai ar 244 Kitos gautinos skolos – registruos už grąžintas pakuotes pirkėjams išmokėtas sumas.

Pavyzdžiui, veiklą pradedanti įmonė tikisi, kad veiklos pradžioje išmokos už priimtas pakuotes viršys parduodant prekes gaunamų užstatų sumą, todėl nusprendžia gautų ir grąžintų užstatų sumas registruoti 244 sąskaitoje Kitos gautinos skolos (pakuočių užstatai).

Kai užstatas už priimtas užstato sistemoje dalyvaujančių prekių pakuotes išmokamas grynaisiais pinigais, apskaitoje daromi įrašai:

D 244 Kitos gautinos skolos (pakuočių užstatai) arba

D 442 Gauti avansai (pakuočių užstatai)

K 271 Sąskaitos bankuose, K 272 Kasa

Jei pirkėjas už užstato sistemoje dalyvaujančių prekių pakuotę įsigyja įmonės parduodamų prekių ar paslaugų, įmonės apskaitoje daromi įrašai:

D 244 Kitos gautinos skolos (pakuočių užstatai) arba

D 442 Gauti avansai (pakuočių užstatai)

K 500 Prekių pajamos

K 449 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis (jei įmonė PVM mokėtoja)

Parduotų prekių savikaina apskaitoje registruojama įprasta tvarka pagal 11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ nuostatas.

Jei už priimtas pakuotes išmokėtos sumos registruojamos 244 sąskaitoje Kitos gautinos skolos, sudarant finansines ataskaitas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną daromi koreguojamieji įrašai:

D 442 Gauti avansai (pakuočių užstatai)

K 244 Kitos gautinos skolos (pakuočių užstatai)

Kai parduodant prekes gautų užstatų suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną viršija už priimtas pakuotes išmokėtų užstatų sumą, tai sudarant finansines ataskaitas perviršio suma parodoma balanso per vienus metus mokėtinų sumų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje.

Jei iš pirkėjų gauti ir grąžinti užstatai už pakuotes registruojami toje pačioje 442 sąskaitoje Gauti avansai (pakuočių užstatai), tai kai išmokėtų užstatų už priimtas pakuotes suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną viršija parduodant prekes gautų užstatų sumą, sudarant finansines ataskaitas perviršio suma parodoma balanso per vienus metus gautinų sumų straipsnyje (labai mažų įmonių trumpo balanse – kito trumpalaikio turto straipsnyje).

Atnaujinta: 2016.10.07

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum