Kokius reikalavimus turi atitikti asmuo, siekiantis būti įrašytu į Išorės vertintojų sąrašą? Kokia įrašymo į Išorės vertintojų sąrašą tvarka?

Pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalis, teisę verstis turto arba verslo vertinimo veikla turi Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai, jeigu jie atitinka minėto įstatymo 12 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir yra įrašyti į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą (toliau – Išorės vertintojų sąrašas).

 

Reikalavimai pareiškėjui:

 

Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba jo filialai ar nepriklausomas turto arba verslo vertintojas (fizinis asmuo), veikiantis pagal individualios veiklos pažymą, atitinkantys Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus:

1) pagal darbo sutartį dirba bent vienas ne žemesnę kaip vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją turintis turto arba verslo vertintojas arba individualios įmonės savininkas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys, turi ne žemesnę kaip vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją, kai turto arba verslo vertinimo veikla siekia verstis Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai arba turi ne žemesnę kaip vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją, kai turto arba verslo vertinimo veikla siekia verstis nepriklausomas turto arba verslo vertintojas;

2) yra apsidraudęs civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ne mažesnei kaip 300 000 Lt sumai.

 

Reikalingi pateikti dokumentai:

 

1) Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo sudarymo, tvarkymo ir skelbimo taisyklėse nustatytos formos prašymas;

2) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopija;

3) rašytinis patvirtinimas apie Lietuvos Respublikoje įsteigtame juridiniame asmenyje arba jo filialuose dirbantį pagal darbo sutartį turto arba verslo vertintoją arba individualios įmonės savininką turto arba verslo vertintoją ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį turto arba verslo vertintoją, turintį galiojantį turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą, kuriame turi būti nurodomas turto arba verslo vertintojo vardas, pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo numeris.

 

Dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai Tarnybai, taip pat paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą.

 

Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463, aktuali redakcija 2013-07-28), 4.512 papunkčiu, už Įrašymo į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimo išdavimą į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą mokama 91 Lt (26,36 eurų) valstybės rinkliava.

 

Prieš įrašydama Lietuvos Respublikoje įsteigtą juridinį asmenį arba jo filialus ar nepriklausomą turto arba verslo vertintoją į Išorės vertintojų sąrašą, Tarnyba taip pat turi turėti juridinio asmens arba jo filialų registravimo pažymėjimo kopiją bei individualios veiklos pažymėjimo kopiją, tačiau dėl šių dokumentų gavimo į atitinkamas institucijas kreipiasi pati Tarnyba.

Be to, fiziniai asmenys, siekiantys vertinti turtą arba verslą, t. y. dirbti turto arba verslą vertinančiose įmonėse darbo sutarčių pagrindu arba veikti pagal individualios veiklos pažymą, visų pirma turi įgyti turto arba verslo vertintojo kvalifikaciją.

Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimą ir turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimų išdavimą reglamentuoja Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas ir Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo ir galiojimo taisyklės.

 

Tarnyba priima sprendimą įrašyti pareiškėją į Išorės vertintojų sąrašą per ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.

Kai pareiškėjas įrašomas į Išorės vertintojų sąrašą, apie tai tą pačią dieną paskelbiama Tarnybos interneto tinklalapyje ir išduodamas Įrašymo į Išorės vertintojų sąrašą pažymėjimas.

 

Aptartu klausimu aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas;

Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo sudarymo, tvarkymo ir skelbimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-07-17 įsakymu Nr. 1K-264.

 

Atnaujinta: 2016.10.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum