2016-11-17

2016 m. lapkričio 9–10 d. vyko 19-asis Europos audito tikrinimų grupės (EATG, angl. EAIG) posėdis

2016 m. lapkričio 9–10 d. Kipre vyko 19-asis EATG posėdis, kurį organizavo Kipro viešosios audito priežiūros institucija (angl. Cyprus Public Audit Oversight Board, CyPAOB). Posėdžiui pirmininkavo Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės viešosios audito priežiūros institucija (angl.  Financial Reporting Council, FRC).

EATG narės siekia gerinti audito kokybę ir šiuo klausimu nuolat bendrauja su didžiausiais Europos audito įmonių tinklais. Kipre vykusiame posėdyje EATG narės antrą kartą susitiko su PWC audito įmonių tinklo atstovais. Susitikime pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į PWC tinklo iniciatyvos skatinimą ir jo atliekamo audito kokybės gerinimą, t. p. į audito kokybės trūkumų esminių priežasčių analizę ir efektyvumo didinimą. 

Renginio metu įvyko susitikimas su Tarptautinės audito ir užtikrinimo standartų valdybos (angl. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) ir Tarptautinės etikos standartų valdybos (angl. International Ethics Standards Board, IESBA) atstovais. Jame diskutuota įmonių grupės audito, kokybės kontrolės ir profesinio skepticizmo temomis. EATG narės pristatė naujausią apibendrintą informaciją apie tikrinimų metu nustatytus trūkumus, susijusius su apskaitiniais įvertinimais, rizikos ir audito reikšmingumo vertinimu, aptarė besikartojančias problemas. Susitikime su Tarptautinės etikos standartų valdybos atstovais pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į apsaugos nuo grėsmių nepriklausomumui priemonių projektą.

Nuo 2015 m. EATG narės pradėjo taikyti Bendrąją audito tikrinimo metodiką, skirtą audito įmonės vidaus kokybės kontrolės procedūroms ir pasirinktų sričių konkrečioms audito užduotims tikrinti. Ši metodika parengta pagal ES direktyvą dėl teisės aktų nustatyto audito ir 1-ąjį tarptautinį kokybės kontrolės standartą, ji padės suderinti visoje Europoje atliekamus audito įmonių tikrinimus. Kipre EATG narės pasidalijo grįžtamojo ryšio informacija, kuri buvo gauta pradėjus taikyti įmonių grupės ir apskaitinių įvertinimų audito sričių metodiką.

Jungtinių Valstijų viešosios audito priežiūros institucija (angl. Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB) Europos valstybėse kartu su jų nacionalinėmis viešosios audito priežiūros institucijomis atlieka bendrus tikrinimus. EATG narės pasidalijo naujausia informacija apie jų bendradarbiavimą su Jungtinių Valstijų viešosios audito priežiūros institucija.

Šis EATG posėdis buvo paskutinis, EATG funkcijas perėme naujai įsteigtas Europos audito priežiūros įstaigų komitetas; EAPĮK, (angl. Committee of European Audit Oversight Bodies, CEAOB).

EAPĮK – tai nauja ES valstybių narių nacionalinių audito priežiūros institucijų bendradarbiavimo ES lygmenyje forma. Šis komitetas įsteigtas 2016 m. liepos mėnesį, jis turi daug pogrupių, tarp jų ir tikrinimų pogrupį, kuris vykdys daugumą EATG funkcijų. Tikrinimų pogrupio inauguracinis posėdis vyko iš karto po EATG posėdžio. Kiti komiteto pogrupiai: audito tyrimų, rinkos stebėsenos ir tarptautinio lygiavertiškumo bei atitikimo pogrupiai, tarptautinių audito standartų pogrupis, kuris bus atsakingas už tolesnį bendradarbiavimą su Tarptautine audito ir užtikrinimo standartų valdyba bei Tarptautine etikos standartų valdyba.

Daugiau informacijos apie EATG galima rasti interneto svetainėje www.eaigweb.org, o apie EAPĮK – interneto svetainėje http://ec.europa.eu/finance/auditing/ceaob/index_en.htm.

Atnaujinta: 2016.11.17

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum