2016-11-02

2016 m. rugsėjo 22 d. priimtas Komisijos reglamentas (ES) 2016/1905.

2016 m. rugsėjo 22 d. priimtas Komisijos reglamentas (ES) 2016/1905, kuriuo dėl 15-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

2014 m. gegužės mėn. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) paskelbė naują 15-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (TFAS) pavadinimu „Pajamos pagal sutartis su klientais“. Šio standarto tikslas – pasauliniu mastu gerinti informacijos apie pajamas pateikimą finansinėse ataskaitose ir padidinti finansinių ataskaitų viršutinės eilutės palyginamumą. 2015 m. rugsėjo mėn. TASV paskelbė 15-ojo TFAS pataisą, kuria standarto įsigaliojimo data nukeliama iš 2017 m. sausio 1 d. į 2018 m. sausio 1 d.

15-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Pajamos pagal sutartis su klientais“ įterpiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

1-asis TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“, 3-iasis TFAS „Verslo jungimai“, 4-asis TFAS „Draudimo sutartys“, 1-asis tarptautinis apskaitos standartas (TAS) „Finansinių ataskaitų pateikimas“, 2-asis TAS „Atsargos“, 12-asis TAS „Pelno mokesčiai“, 16-asis TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“, 32-asis TAS „Finansinės priemonės. Pateikimas“, 34-asis TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“, 36-asis TAS „Turto vertės sumažėjimas“, 37-asis TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“, 38-asis TAS „Nematerialusis turtas“, 39-asis TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“, 40-asis TAS „Investicinis turtas“, Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 12-asis aiškinimas „Paslaugų koncesijos susitarimai“, Nuolatinio aiškinimo komiteto (NAK) 27-asis aiškinimas „Sandorių, susijusių su nuoma, esmės įvertinimas“ ir NAK 32-asis aiškinimas „Nematerialusis turtas. Tinklalapio kūrimo išlaidos“ iš dalies keičiami pagal 15-ąjį TFAS, kaip nurodyta šio reglamento priede.

11-asis TAS „Statybų sutartys“, 18-asis TAS „Pajamos“, TFAAK 13-asis aiškinimas „Klientų lojalumo programos“, TFAAK 15-asis aiškinimas „Sutartys dėl nekilnojamojo turto objektų statybos“, TFAAK 18-asis aiškinimas „Klientų perduodamas turtas“ ir NAK 31-asis aiškinimas „Natūrinių mainų sandorių, susijusių su reklamos paslaugomis, pajamos“ pakeičiami pagal 15-ąjį TFAS, kaip nurodyta šio reglamento priede.

Visos įmonės šias pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.

Visos nuorodos į 9-ąjį TFAS „Finansinės priemonės“ šio reglamento priede laikomos nuorodomis į 39-ąjį TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1905&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1905&from=LT

Atnaujinta: 2016.11.03

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum