2018-09-26

Auditorei Irenai Ramanauskienei pareikštas įspėjimas ir paskirtas nurodymas

Tarnyba, atlikusi atlikto audito kokybės tyrimą, nustatė reikšmingų atlikto audito trūkumų ir 2018 m. rugsėjo 11 d. auditorei Irenai Ramanauskienei pareiškė įspėjimą bei paskyrė nurodymą papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – išklausyti 16 valandų auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų tarptautinių audito standartų tema.

Auditorė Irena Ramanauskienė pažeidė Lietuvos Respublikos audito įstatymo ir tarptautinių audito standartų nuostatas, nes:

  • nustatė nepagrįstai aukštą finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumą nuo pajamų, dėl to neatsižvelgė į iškraipymus dėl abejotinų skolų;
  • nenustatė konsoliduotųjų finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumo, patronuojamosios  įmonės peržiūros metu taikytino reikšmingumo ir ribos, kurią viršijantis iškraipymas negali būti laikomas aiškiai nesvarbiu grupės finansinėms ataskaitoms;
  • konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito metu neįvertino patronuojamosios įmonės svarbos, nenustatė, kokio pobūdžio darbą su patronuojamosios įmonės finansine informacija ji privalo atlikti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų tikslais ir audito darbo dokumentuose nepateikė šio numatomo darbo apibūdinimo, todėl pateikė nepagrįstą apibendrinančią išvadą, kad atliekant su patronuojamąja įmone susijusį darbą buvo surinkta pakankamų tinkamų audito įrodymų auditoriaus nuomonei dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pagrįsti;
  • nenustatė ir neįvertino reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių šalių santykiais ir sandoriais, rizikos, jos reikšmingumo, nesuplanavo ir neatliko tolesnių audito procedūrų, kad surinktų pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl įvertintos reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių šalių santykiais ir sandoriais, rizikos, neįvertino, ar nustatyti susijusių šalių santykiai ir sandoriai buvo tinkamai rodomi apskaitoje ir atskleisti pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, į audito dokumentus neįtraukė nustatytų susijusių šalių pavadinimų ir susijusių šalių santykių esmės aprašymo;
  • auditoriaus dalyvavimo atsargų inventorizacijos metu neatliko privalomų atlikti audito procedūrų ir nesurinko audito įrodymų dėl atsargų srities;
  • atlikdama finansinių ataskaitų auditus, suplanavusi išorės šalių patvirtinimo procedūras ir jų neatlikusi, pateikė apibendrinančias išvadas, kad atliktos visos audito procedūros ir patikrinimai bei gauti visi reikiami patvirtinimai ir įrodymai dėl per vienus metus gautinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų;
  • nesuplanavo ir neatlikto audito procedūrų dėl per vienus metus mokėtinų sumų vertinimo, neatliko audito procedūrų dėl pajamų ir sąnaudų vertinimo, nesurinko audito įrodymų dėl per vienus metus mokėtinų sumų ir pajamų bei sąnaudų vertinimo ir nepateikė apibendrinančių išvadų dėl per vienus metus mokėtinų sumų;
  • dalis dokumentų, kurie buvo pateikti tyrimo metu, nebuvo įtraukti į tyrimui pateiktas sudarytas galutines audito darbo dokumentų bylas;
  • auditoriaus išvadose pateikė nemodifikuotas auditoriaus nuomones, kurios buvo nepagrįstos audito įrodymais.

Informacija apie auditoriams ir audito įmonėms duotus nurodymus ir skirtas poveikio priemones skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: Veiklos sritys » Auditas » Auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra » Viešai skelbiami nurodymai ir poveikio priemonės.

 

 

 

Atnaujinta: 2021.03.04

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum