2018-12-19

Auditorei Raisai Udalovai pareikštas įspėjimas ir paskirtas nurodymas

Tarnyba, atlikusi atlikto audito kokybės tyrimą, nustatė reikšmingų atlikto audito trūkumų ir 2018 m. gruodžio 6 d. auditorei Raisai Udalovai pareiškė įspėjimą ir paskyrė nurodymą papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – išklausyti 16 valandų auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų tarptautinių audito standartų tema.

Auditorė Raisa Udalova pažeidė Lietuvos Respublikos audito įstatymo ir tarptautinių audito standartų nuostatas, nes:

  • surinkusi įrodymus, kad gautinos sumos nėra nuvertinamos ir nesurinkusi pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad jos bus atgautos, neįvertino nustatytų neištaisytų iškraipymų galimos įtakos auditoriaus išvadai;
  • nesurinko pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad pradiniuose likučiuose nėra iškraipymų, kurie daro reikšmingą įtaką ataskaitinio laikotarpio finansinėms ataskaitoms;
  • neatliko audito procedūrų, nesurinko audito įrodymų dėl pinigų ir pinigų ekvivalentų vertinimo bei nepakankamai parengė ir atliko audito procedūras taip, kad gautų pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl apskaitoje neteisingai registruojamų perkainuoto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų;
  • suplanavusi išorės šalių patvirtinimo procedūras ir jų neatlikusi, pateikė apibendrinančias išvadas, kad atliktos visos audito procedūros ir patikrinimai, numatyti audito programoje, ir gauti visi reikiami patvirtinimai ir įrodymai dėl per vienus metus gautinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų sričių ir kad atliktos visos audito procedūros ir patikrinimai, numatyti audito programoje, ir gauti visi reikiami patvirtinimai ir įrodymai dėl pinigų ir pinigų ekvivalentų srities ir kad atliktos visos audito procedūros ir patikrinimai, numatyti audito programoje dėl per vienus metus mokėtinų sumų srities;
  • finansinių ataskaitų nesutikrino su pagrindiniais apskaitos įrašais;
  • neatliko auditoriaus dalyvavimo atsargų inventorizacijoje metu privalomų atlikti audito procedūrų ir nesurinko audito įrodymų dėl atsargų srities;
  • nepakankamai parengė audito dokumentus ilgalaikio turto, atsargų srityse, kad patyręs auditorius, nesusijęs su šiuo auditu, galėtų suprasti audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį;
  • vertindama pinigus ir pinigų ekvivalentus audito darbo dokumentų byloje audito įrodymus pateikė po auditoriaus išvados datos;
  • audito darbo dokumentai, susiję su ilgalaikio turto, atsargų, per vienus metus gautinų sumų vertinimu, kuriuos auditorė Tarnybai pateikė atliekant tyrimą, nebuvo įtraukti į tyrimui pateiktas sudarytas galutines tirtų auditų darbo dokumentų bylas;
  • pateikė nemodifikuotas auditoriaus nuomones, kurios buvo nepagrįstos audito įrodymais.

 

Informacija apie auditoriams ir audito įmonėms duotus nurodymus ir skirtas poveikio priemones skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: Veiklos sritys » Auditas » Auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra » Viešai skelbiami nurodymai ir poveikio priemonės.

 

Tarnyba, atlikusi atlikto audito kokybės tyrimą, nustatė reikšmingų atlikto audito trūkumų ir 2018 m. gruodžio 6 d. auditorei Raisai Udalovai pareiškė įspėjimą ir paskyrė nurodymą papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – išklausyti 16 valandų auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų tarptautinių audito standartų tema.

Auditorė Raisa Udalova pažeidė Lietuvos Respublikos audito įstatymo ir tarptautinių audito standartų nuostatas, nes:

·      surinkusi įrodymus, kad gautinos sumos nėra nuvertinamos ir nesurinkusi pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad jos bus atgautos, neįvertino nustatytų neištaisytų iškraipymų galimos įtakos auditoriaus išvadai;

·      nesurinko pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad pradiniuose likučiuose nėra iškraipymų, kurie daro reikšmingą įtaką ataskaitinio laikotarpio finansinėms ataskaitoms;

·      neatliko audito procedūrų, nesurinko audito įrodymų dėl pinigų ir pinigų ekvivalentų vertinimo bei nepakankamai parengė ir atliko audito procedūras taip, kad gautų pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl apskaitoje neteisingai registruojamų perkainuoto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų;

·      suplanavusi išorės šalių patvirtinimo procedūras ir jų neatlikusi, pateikė apibendrinančias išvadas, kad atliktos visos audito procedūros ir patikrinimai, numatyti audito programoje, ir gauti visi reikiami patvirtinimai ir įrodymai dėl per vienus metus gautinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų sričių ir kad atliktos visos audito procedūros ir patikrinimai, numatyti audito programoje, ir gauti visi reikiami patvirtinimai ir įrodymai dėl pinigų ir pinigų ekvivalentų srities ir kad atliktos visos audito procedūros ir patikrinimai, numatyti audito programoje dėl per vienus metus mokėtinų sumų srities;

·      finansinių ataskaitų nesutikrino su pagrindiniais apskaitos įrašais;

·      neatliko auditoriaus dalyvavimo atsargų inventorizacijoje metu privalomų atlikti audito procedūrų ir nesurinko audito įrodymų dėl atsargų srities;

·      nepakankamai parengė audito dokumentus ilgalaikio turto, atsargų srityse, kad patyręs auditorius, nesusijęs su šiuo auditu, galėtų suprasti audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį;

·      vertindama pinigus ir pinigų ekvivalentus audito darbo dokumentų byloje audito įrodymus pateikė po auditoriaus išvados datos;

·      audito darbo dokumentai, susiję su ilgalaikio turto, atsargų, per vienus metus gautinų sumų vertinimu, kuriuos auditorė Tarnybai pateikė atliekant tyrimą, nebuvo įtraukti į tyrimui pateiktas sudarytas galutines tirtų auditų darbo dokumentų bylas;

·      pateikė nemodifikuotas auditoriaus nuomones, kurios buvo nepagrįstos audito įrodymais.

 

Informacija apie auditoriams ir audito įmonėms duotus nurodymus ir skirtas poveikio priemones skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: Veiklos sritys » Auditas » Auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra » Viešai skelbiami nurodymai ir poveikio priemonės.

Atnaujinta: 2021.03.04

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum