2018-12-19

Auditoriui Dainiui Vaičekoniui pareikštas įspėjimas ir skirtas nurodymas

Tarnyba, atlikusi atlikto audito kokybės tyrimą, nustatė reikšmingų atlikto audito trūkumų ir 2018 m. gruodžio 6 d. auditoriui Dainiui Vaičekoniui pareiškė įspėjimą bei paskyrė nurodymą papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – išklausyti 40 valandų auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų tarptautinių audito standartų tema.

Auditorius Dainius Vaičekonis pažeidė Lietuvos Respublikos audito įstatymo ir tarptautinių audito standartų nuostatas, nes:

  • neparengė ir neatliko procedūrų taip, kad gautų pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais būtų pagrįstos padarytos išvados, kuriomis grindžiamos auditoriaus išvadose pateiktos auditoriaus nuomonės dėl finansinių ataskaitų;
  • dokumentuodamas atliktų audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį nenurodė arba neteisingai nurodė skiriamuosius patikrinimų vienetų ar dalykų požymius, kas atliko auditą ir darbo baigimo datą, kas peržiūrėjo atliktą auditą, šios peržiūros datą ir apimtį;
  • suplanavęs išorės šalių patvirtinimo procedūras ir jų neatlikęs, pateikė apibendrinančias išvadas, kad atliktos visos audito procedūros ir patikrinimai, numatyti audito programoje, ir gauti visi reikiami patvirtinimai ir įrodymai dėl per vienus metus gautinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų sričių;
  • neparengė ar tik iš dalies parengė audito dokumentus taip, kad patyręs auditorius, anksčiau nesusijęs su šiuo auditu, galėtų suprasti audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, rezultatus, surinktus audito įrodymus, padarytas išvadas ir svarbiausius profesinius sprendimus, kuriais remiantis tokios išvados padarytos;
  • vieno tirto atlikto audito atveju pateikė nemodifikuotą auditoriaus nuomonę, kuri buvo nepagrįsta pakankamais tinkamais audito įrodymais, kito tirto atlikto audito atveju pateikė nepagrįstą auditoriaus nuomonę pakankamais tinkamais audito įrodymais.

 

Informacija apie auditoriams ir audito įmonėms duotus nurodymus ir skirtas poveikio priemones skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: Veiklos sritys » Auditas » Auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra » Viešai skelbiami nurodymai ir poveikio priemonės.

Atnaujinta: 2021.03.04

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum