2017-10-12

Dėl duomenų apie asmenis, įgijusius ir (ar) turinčius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, teikimo

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 15 punktas nustato bankroto administratoriaus pareigą teikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) informaciją ir ataskaitas. Be kitos informacijos, Tarnybai privalomai teikiami ir duomenys apie asmenis, įgijusius ir (ar) turinčius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Šių duomenų teikimo tvarką nustato Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklės[1] (toliau – Taisyklės). Kadangi Taisyklių taikymo praktikoje pasitaiko klaidų ir neaiškumų dalyje dėl juridinių asmenų, įgijusių ir (ar) turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (toliau – Juridinis asmuo), Tarnybai teikiamų pranešimų, Tarnyba parengė ir pateikia išaiškinimą dėl Taisyklių taikymo šiuo aspektu.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 21 str. 2 dalis nustato, kad darbuotoju laikomas fizinis asmuo, įsipareigojęs atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo sutartį su darbdaviu. ĮBĮ 112 str. 4 dalis nustato, kad juridinis asmuo, siekiantis įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti bent vieną darbuotoją, įgijusį teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, ir (ar) darbuotoją, kuriam, pripažinus jo profesinę kvalifikaciją, teisė teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas suteikta laikinai arba įsisteigus Lietuvos Respublikoje. Remiantis ta pačia ĮBĮ 112 str. 4 dalimi, teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas privalo turėti ir juridinio asmens, siekiančio teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, vadovo pareigas einantis asmuo.

Taisyklių 10 punktas nustato, kad Juridiniai asmenys Tarnybai teikia, be kitų, šiuos pranešimus:

1) per 5 darbo dienas nuo darbo sutarties sudarymo ar nutraukimo su fiziniu asmeniu, įgijusiu teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, ir (ar) asmeniu, kuriam, pripažinus jo profesinę kvalifikaciją, teisė teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas suteikta laikinai arba įsisteigus Lietuvos Respublikoje, nurodydami asmens vardą, pavardę, Asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo (toliau – Sąrašas) eilės numerį, darbo sutarties numerį ir datą, priėmimo ir (ar) atleidimo datą;

2) per 5 darbo dienas nuo darbo sutarties dėl darbo bankroto administratoriaus padėjėju sudarymo ar nutraukimo su fiziniu asmeniu, nurodydami bankroto administratoriaus padėjėjo vardą, pavardę, darbo sutarties dėl darbo bankroto administratoriaus padėjėju numerį ir datą, priėmimo ir (ar) atleidimo datą;

3) per 5 darbo dienas nuo juridinio asmens vadovo pareigas einančio asmens, turinčio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, pasikeitimo, nurodydami naujai paskirto į juridinio asmens vadovo pareigas asmens, turinčio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, vardą, pavardę, Sąrašo eilės numerį ir paskyrimo datą.

Taigi Juridinis asmuo, sudaręs darbo sutartį su fiziniu asmeniu, turinčiu teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, privalo nustatyta tvarka apie tai informuoti Tarnybą ir pateikti minėtus duomenis. Siekiant išvengti klaidingos ar pavėluotos informacijos Tarnybai teikimo, tokiu būdu iškreipiant bankroto administratorių atrankos, vykdomos naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, veikimą, Tarnyba nuo 2017-11-02 keičia duomenų registravimo tvarką, t. y. minėtas asmuo Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinėje sistemoje (toliau – ĮRBIS) bus priskirtas prie Juridinio asmens darbuotojų tik tuo atveju, jei apie darbo sutarties sudarymą buvo pranešta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinei įstaigai. Paminėtina, kad ĮRBIS prie Juridinio asmens darbuotojų yra priskiriamas ir Juridinio asmens vadovas, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, nepaisant to, ar su juo sudaryta darbo ar kita (pavyzdžiui, kai Juridinis asmuo yra mažoji bendrija) sutartis.

Tuo atveju, jei bus sudaryta darbo sutartis su asmeniu, neturinčiu teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugų (išskyrus darbo sutarties sudarymą su bankroto administratoriaus padėjėju (žr. Taisyklių 10.3 papunktį), taip pat tuo atveju, jei su asmeniu, turinčiu teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, bus sudaryta kita (pavyzdžiui, paslaugų, bendradarbiavimo) sutartis, apie tai Juridinis asmuo neprivalo informuoti Tarnybos (išskyrus atvejį, kai pagal kitą sutartį paskiriamas naujas Juridinio asmens vadovas (žr. Taisyklių 10.4 papunktį). Pažymėtina, kad pastarieji asmenys (išskyrus Juridinio asmens vadovą) ĮRBIS nėra priskiriami prie Juridinio asmens darbuotojų ir jų skaičius neturi tiesioginės reikšmės bankroto administratorių atrankos kriterijams bei šios atrankos rezultatams. Jei bus nustatyta atvejų, kad asmuo ĮRBIS negali būti, tačiau yra priskirtas prie Juridinio asmens darbuotojų, toks asmuo nuo 2017-11-02 ĮRBIS bus išbrauktas iš Juridinio asmens darbuotojų sąrašo.

 

Daugiau metodinės informacijos

 


[1] Patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. V4-44

 

 

 

 

Atnaujinta: 2021.01.07

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum