2018-08-24

Iki 2018 m. rugsėjo 17 d. pratęsiama Finansų ministerijos vykdoma apklausa dėl VAS reikalavimų supaprastinimo

Finansų ministerijos parengto klausimyno tikslas – identifikuoti galimus VAS reikalavimų supaprastinimo būdus mažoms ir labai mažoms įmonėms. Klausimyną iki 2018 m.  rugsėjo 17 d. galite rasti čia.

Finansų ministerija, siekdama didesnio verslo apskaitos standartų (toliau – VAS) nuostatų aiškumo ir jų supaprastinimo mažoms ir labai mažoms įmonėms, svarsto dėl VAS reikalavimų sistemingos peržiūros poreikio. Pastebėtina, kad pirmu etapu, įgyvendinus Apskaitos direktyvos nuostatas, mažoms ir labai mažoms įmonėms sumažinta administracinė našta nustačius tam tikrus paprastesnius apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimus. Antru etapu peržiūrint VAS nuostatas, siūloma išlaikant Apskaitos direktyvos reikalavimus mažoms ir labai mažoms įmonėms peržiūrėti direktyvoje numatytas galimybes dėl apskaitos metodų pasirinkimo, supaprastinti direktyvoje neaptartus, tačiau VAS nustatytus, reikalavimus ir kartu atsisakyti neproporcingų reikalavimų. Peržiūrint VAS reikalavimus siekiama ne tik didesnio VAS nuostatų aiškumo, nuoseklumo, efektyvesnio jų taikymo ir apskaitos tvarkymo palengvinimo mažoms ir labai mažoms įmonėms, bet ir kartu siekiama didinti finansinėse ataskaitose pateikiamos informacijos kokybę ir palyginamumą.

 

Finans
ų
ministerijos
parengto
klausimyno
tikslas
identifikuoti
galim
us
VAS
reikalavim
ų
supaprastinimo
b
ū
d
u
s
ma
ž
oms
ir
labai
ma
ž
oms
į
mon
ė
ms.
Klausimyn
ą
iki
2018 m.
rugs
ė
jo
17
d.
galite
rasti
č
ia.
Finans
ų
ministerija,
siekdama
didesnio
verslo
apskaitos
standart
ų
(toliau
VAS)
nuostat
ų
ai
š
kumo
ir
j
ų
supaprastinimo
ma
ž
oms
ir
labai
ma
ž
oms
į
mon
ė
ms,
svarsto
d
ė
l
VAS
reikalavim
ų
sistemingos
per
ž
i
ū
ros
poreikio.
Past
eb
ė
tina,
kad
pirmu
etapu,
į
gyvendinus
Apskaitos
direktyvos
nuostatas,
ma
ž
oms
ir
labai
ma
ž
oms
į
mon
ė
ms
suma
ž
inta
administracin
ė
na
š
ta
nusta
č
ius
tam
tikrus
paprastesnius
apskaitos
tvarkymo
ir
finansini
ų
ataskait
ų
sudarymo
reikalavimus.
Antru
etapu
per
ž
i
ū
rint
VAS
nuostatas,
si
ū
loma
i
š
laikant
Apskaitos
direktyvos
reikalavimus
ma
ž
oms
ir
labai
ma
ž
oms
į
mon
ė
ms
per
ž
i
ū
r
ė
ti
direktyvoje
numatytas
galimybes
d
ė
l
apskaitos
metod
ų
pasirinkimo,
supaprastinti
direktyvoje
neaptartus,
ta
č
iau
VAS
nustatytus,
reikalavimus
ir
kartu
atsisakyti
neproporcing
ų
reikalavim
ų
.
Per
ž
i
ū
rint
VAS
reikalavimus
siekiama
ne
tik
didesnio
VAS
nuostat
ų
ai
š
kumo,
nuoseklumo,
efektyvesnio
j
ų
taikymo
ir
apskaitos
tvarkymo
palengvinimo
ma
ž
oms
ir
labai
ma
ž
oms
į
mon
ė
ms,
bet
ir
kartu
siekiama
didinti
finansin
ė
se
ataskaitose
pateikiamos
informacijos kokyb
ę
ir palyginamum
ą
.

 

Atnaujinta: 2018.08.28

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum