2018-01-03

Paskirta drausminė nuobauda auditoriui Egidijui Jakubauskui

 

Tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V3-57 patvirtinti auditoriaus Egidijaus Jakubausko atliktų UAB „Baldžio šilas“ 2012 m. finansinių ataskaitų audito ir kredito unijos „Centro taupomoji kasa“ 2015 m. finansinių ataskaitų audito tyrimų rezultatai.

Atlikus atlikto UAB „Baldžio šilas“ 2012 m. finansinių ataskaitų audito tyrimą buvo nustatyta, kad auditorius Egidijus Jakubauskas pažeidė:

 • 230-ojo tarptautinio audito standarto (toliau – TAS) „Audito dokumentavimas“ 5 dalį, nes, atlikdamas UAB „Baldžio šilas“ 2012 m. finansinių ataskaitų auditą, neparengė pakankamo ir tinkamai dokumentuoto auditoriaus išvados pagrindimo ilgalaikio turto audito srityje dėl ilgalaikio turto buvimo ir vertinimų tvirtinimo ir nusidėvėjimo sąnaudų srityje dėl apskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų tinkamumo ir teisingumo tvirtinimo;
 • 230-ojo TAS „Audito dokumentavimas“ 8 dalį, nes neparengė ilgalaikio turto audito dokumentų taip, kad patyręs auditorius, anksčiau nesusijęs su auditu, galėtų suprasti atliktų ilgalaikio turto audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką, apimtį, rezultatus, surinktus audito įrodymus, reikšmingus audito metu pastebėtus dalykus, dėl jų padarytas išvadas ir svarbiausius profesinius sprendimus, kuriais remiantis tokios išvados buvo padarytos;
 • 500-ojo TAS „Audito įrodymai“ 4 dalį, nes atlikdamas UAB „Baldžio šilas“ atlikto ilgalaikio turto ir nusidėvėjimo sąnaudų auditą  neparengė ir neatliko audito procedūrų taip, kad gautų pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais būtų pagrįstos padarytos išvados, kuriomis grindžiamos auditoriaus išvadoje pateikta auditoriaus nuomonė dėl audituotos įmonės finansinių ataskaitų;
 • 570-ojo TAS „Veiklos tęstinumas“ 16 dalį nes, išdėstęs abejones dėl veiklos tęstinumo ateityje, neatliko papildomų audito procedūrų įsitikinti, kokius veiksmus atlieka akcininkai ir vadovybės ateities veiksmų planų, susijusių su gebėjimo tęsti veiklą vertinimu, įvertinimo, dėl UAB „Baldžio šilas“ galimybės tęsti veiklą;
 • 700-ojo TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“ 11 dalį, nes auditoriaus išvadoje dėl UAB „Baldžio šilas“ 2012 m. finansinių ataskaitų pateikė nemodifikuotą auditoriaus nuomonę, kuri ilgalaikio turto ir nusidėvėjimo sąnaudų audito srityje yra nepagrįsta pakankamais tinkamais audito įrodymais;
 • Lietuvos Respublikos audito įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 1 punktą, kadangi atlikdamas UAB „Baldžio šilas“ 2012 m. finansinių ataskaitų auditą nesivadovavo TAS.

Atlikus atlikto kredito unijos „Centro taupomoji kasa“ 2015 m. finansinių ataskaitų audito tyrimą buvo nustatyta, kad auditorius Egidijus Jakubauskas pažeidė:

 • 200-ojo TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“ 15 dalies reikalavimus, nes audito metu auditorius nepakankamai vadovavosi profesinio skepticizmo principu vertindamas sąlygas, kurios gali parodyti galimą apgaulę ir vertindamas informaciją, keliančią abejonių dėl dokumentų, numatytų naudoti kaip audito įrodymus, patikimumo;
 • 220-ojo TAS „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“ 15 dalį ir 1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto (toliau – TKKS) reikalavimus, nes neužtikrino, kad jo vadovaujama užduoties grupė atlikdama audito užduotį vadovautųsi TAS ir 1-ojo TKKS reikalavimais kurie nurodo, kad „užduoties partneris turi prisiimti atsakomybę už vadovavimą, priežiūrą ir audito užduoties atlikimą pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus ir tai, kad auditoriaus išvada būtų tinkama pagal aplinkybes“;
 • 230-ojo TAS „Audito dokumentavimas“ 8 dalies reikalavimus, nes patyręs auditorius, anksčiau nesusijęs su auditu, iš sudarytų dokumentų tik iš dalies galėjo suprasti audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, audito procedūrų rezultatus ir surinktus audito įrodymus bei reikšmingus audito metu pastebėtus dalykus, dėl jų padarytas išvadas ir svarbiausius profesinius sprendimus, kuriais remiantis tokios išvados buvo padarytos;
 • 240-ojo TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės atliekant finansinių ataskaitų auditą“ 35 ir 36 dalies reikalavimus, nes  audito metu nustatęs iškraipymus neįvertino tokio iškraipymo įtakos kitiems audito aspektams ir iš naujo neperžiūrėjo reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės rizikos vertinimo;
 • 320-ojo TAS „Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą“ 10 dalies reikalavimus, nes neatsižvelgė į tai, kad mažesnio negu finansinėms ataskaitoms kaip visumai nustatyto reikšmingumo iškraipymai gali daryti įtaką finansinių ataskaitų pagrindu vartotojų priimamiems ekonominiams sprendimams;
 • 330-ojo TAS „Audito atsakas į įvertinimo riziką“ 26 dalies reikalavimus, nes nepateikė patvirtinimų, kad prieš padarydamas išvadą, ar buvo surinkta pakankamų tinkamų audito įrodymų, ir susidarydamas nuomonę, jis  įvertino visus atitinkamus audito įrodymus;
 • 500-ojo TAS „Audito įrodymai“ 7 dalies reikalavimus, nes atlikdamas kredito unijos „Centro taupomoji kasa‘‘ 2015 m. finansinių ataskaitų auditą specialiųjų atidėjimų teisingumo ir tinkamumo patvirtinimui, nesurinko pakankamų ir tinkamų įrodymų priimtiems profesiniams sprendimams pagrįsti;
 • 550-ojo TAS „Susijusios šalys“ 28 dalies reikalavimus, nes audito dokumentuose dokumentuojant nustatytų susijusių šalių pavadinimų ir susijusių šalių santykių esmę jų tinkamai nedokumentavo ir kaip audito įrodymus įtraukė informaciją neįsitikinęs jos tinkamumu ir patikimumu;
 • 700-ojo TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“ 11 dalies reikalavimus, nes auditoriaus išvadoje dėl kredito unijos „Centro taupomoji kasa‘‘ 2015 m. finansinių ataskaitų pateikė nemodifikuotą auditoriaus nuomonę, kuri specialiųjų atidėjimų teisingumui ir tinkamumui vertinti  yra nepagrįsta pakankamais tinkamais audito įrodymais.

Įvertinus tai, kad abiejų tirtų atliktų auditų atvejais, patyręs auditorius, anksčiau nesusijęs su šiais auditais, iš sudarytų dokumentų tik iš dalies galėjo suprasti audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, audito procedūrų rezultatus ir surinktus audito įrodymus bei reikšmingus audito metu pastebėtus dalykus, dėl jų padarytas išvadas ir svarbiausius profesinius sprendimus, kuriais remiantis tokios išvados buvo padarytos, taip pat auditoriaus Egidijaus Jakubausko pateiktos nuomonės apie audituotas UAB „Baldžio šilas“ 2012 m. finansines ataskaitas ir kredito unijos „Centro taupomoji kasa“ 2015 m. finansines ataskaitas  yra nepagrįstos pakankamais tinkamais audito įrodymais, ir kad, nustatyti audito atlikimo trūkumai galėjo turėti reikšmingos įtakos audituotos kredito unijos „Centro taupomoji kasa“ finansinių ataskaitų vartotojams, taip pat atsižvelgiant į tai, kad šie audito atlikimo trūkumai yra paplitę ir sisteminiai, nes nustatyti abiejų tirtų atliktų auditų atvejais, o tyrimų metu nustatyti auditoriaus Egidijaus Jakubausko audito atlikimo trūkumai laikytini reikšmingais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 4 punktu, nurodyta Lietuvos auditorių rūmams panaikinti auditoriaus Egidijaus Jakubausko auditoriaus vardą.

 

Šis Tarnybos sprendimas dėl drausminės nuobaudos skyrimo pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymo 40 straipsnį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priimtą sprendimą įteikimo dienos.

 

Informacija apie auditoriams ir audito įmonėms skirtus viešai skelbiamus nurodymus ir poveikio priemones skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/auditas/auditoriu-ir-audito-imoniu-viesoji-prieziura/viesai-skelbiami-nurodymai-ir-poveikio-priemon-s/.

Atnaujinta: 2018.01.03

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum