2016-05-12

Paskirta drausminė nuobauda ir nurodymas auditoriui Daniui Stražinskui ir nurodymas audito įmonei UAB ,,Audata“

Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad audito įmonė UAB „Audata“ pažeidė Audito įstatymo 29 straipsnio 3 dalį, nes nesilaikė 1-ojo Tarptautinio kokybės kontrolės standarto 32 ir 35 dalių reikalavimų:

- neįdiegė politikos ir procedūrų, skirtų suteikti pakankamą užtikrinimą, kad užduotys bus atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus ir kad audito įmonė ar užduoties partneris parengs ataskaitas, tinkamas pagal aplinkybes;

- neužtikrino užduočių atrinkimo peržiūrai ir atrinktų užduočių kokybės kontrolės peržiūros, kuria būtų objektyviai įvertinti užduoties grupės atlikti reikšmingi sprendimai ir rengiant ataskaitą padarytos išvados, atlikimo.

Atlikdamas kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa” 2012 m. finansinių ataskaitų auditą, auditorius Danius Stražinskas pažeidė:

 • 200-ojo TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“ 5 dalį, nes nesurinkęs pakankamų tinkamų audito įrodymų audito rizikai sumažinti iki priimtinai žemo lygio, negavo pakankamo užtikrinimo auditoriaus nuomonei auditoriaus išvadoje pagrįsti;
 • 230-ojo TAS „Audito dokumentavimas“ 8 dalį, nes iš sudarytų dokumentų kitas auditorius tik iš dalies galėjo suprasti audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, audito procedūrų rezultatus ir surinktus audito įrodymus bei reikšmingus audito metu pastebėtus dalykus, dėl jų padarytas išvadas ir svarbiausius profesinius sprendimus, kuriais remiantis tokios išvados buvo padarytos;
 • 320-ojo TAS „Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą“ 10 dalies nuostatas, nes neatsižvelgė į tai, kad mažesnio negu finansinėms ataskaitoms kaip visumai nustatyto reikšmingumo iškraipymai gali daryti įtaką finansinių ataskaitų pagrindu vartotojų priimamiems ekonominiams sprendimams;
 • 330-ojo TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“ 5-6 dalis, nes netinkamai parengė bendrąjį atsaką į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką finansinių ataskaitų lygmeniu ir parengė tolesnes audito procedūras, kurių pobūdis, atlikimo laikas bei apimtis nebuvo grindžiami įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika tvirtinimų lygmeniu ir kuriomis į ją reaguojama;
 • 450-ojo TAS „Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas“ 9 ir 11 dalių reikalavimus, nes vadovybei atsisakius ištaisyti iškraipymus, apie kuriuos informavo auditorius, jis į tai neatsižvelgė vertindamas, ar finansinėse ataskaitose kaip visumoje nėra reikšmingų iškraipymų, be to, vertindamas, ar kiekvienas atskirai arba visi kartu neištaisyti iškraipymai yra reikšmingi, jis neatsižvelgė į konkrečių ūkinių operacijų grupių, saskaitų likučių ar atskleistos informacijos, tiek finansinių ataskaitų kaip visumos iškraipymų dydį bei pobūdį, tiek ir konkrečias jų atsiradimo aplinkybes;
 • 500-ojo TAS „Audito įrodymai“ 6 dalį, nes neatliko audito procedūrų, kurios tinka tam tikromis aplinkybėmis, siekiant surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų;
 • 505-ojo TAS „Išorės šalių patvirtinimai“ 7 ir 16 dalis, nes auditorius D. Stražinskas tinkamai nekontroliavo išorės šalių patvirtinimų prašymų ir jis nesusidarė nuomonės, ar išorės šalių patvirtinimo procedūrų rezultatai suteikia tinkamų ir patikimų audito įrodymų, ar būtina atlikti tolesnes audito procedūras;
 • 530-ojo TAS „Audito atranka“ 7 dalį, nes jis neapibrėžė imties dydžio, kuris yra pakankamas, kad atrankos rizika būtų sumažinta iki priimtinai mažo lygio;
 • 540-ojo TAS „Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir susijusios atskleistos informacijos auditas“ 8 ir 13 dalis, nes:

- tiek susipažindamas su unija, tiek pateikdamas atsakus reikšmingoms rizikoms neįvertino kaip vadovybė atlieka apskaitinius įvertinimus, ir vertina duomenis, kuriais šie apskaitiniai įvertinimai grindžiami;

- reaguodamas į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką, nesiėmė vienos ar kelių priemonių, pavyzdžiui, neatliko vadovybės apskaitinio įvertinimo ir duomenų, kuriais šis įvertinimas grindžiamas, testų ir (ar) neatliko vadovybės apskaitinio įvertinimo proceso kontrolės priemonių efektyvumo testų kartu su atitinkamomis pagrindinėmis procedūromis, neįgijo pakankamo supratimo apie vadovybės prielaidas ar metodus, kad jo įvertinimas arba įvertinimo intervalas apimtų tinkamus kintamuosius ir būtų galima įvertinti visus reikšmingus vadovybės įvertinimo skirtumus, nors formuodamas (atidėjinių) įvertinimą auditorius naudojo prielaidas ar metodus, kurie skyrėsi nuo vadovybės naudojamų prielaidų ir metodų;

 • 550-ojo TAS „Susijusios šalys“ 11, 25 ir 28 dalių reikalavimus, nes nesuplanavo tinkamų procedūrų ir jų neatliko, tai yra, nenustatė susijusiems asmenims išduotų paskolų, nors jų buvo, tyrimui nepateikė įrodymų, kad tyrė susijusių šalių santykių esmę, kad patikrino susijusių šalių sandorių atskleidimą, kad nustatė, jog susijusių šalių sandoriai buvo atlikti pagal sandorius įprastomis rinkos sąlygomis atitinkančias sąlygas, o atliktų procedūrų tinkamai nedokumentavo, dėl to nebuvo galima suprasti šių sandorių esmės;
 • 700-ojo TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“ 6 dalį, nes jo susidaryta nuomonė apie kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ 2012 metų finansines ataskaitas buvo pagrįsta išvadomis, kurios buvo nepagrįstos audito metu surinktais įrodymais;
 • 700-ojo TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“ 10 dalį, nes nors nustatė ir tyrimo metu pripažino, kad finansinėse ataskaitose informacija tinkamai neatskleista, tačiau nepadarė išvados, ar, jo nuomone, finansinėse ataskaitose yra reikšmingų iškraipymų dėl to, kad nebuvo atskleista informacija, kurią privaloma atskleisti;
 • Audito įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 1 punktą, nes nesivadovavo Tarptautiniais audito standartais.

Įvertinus tai, kad atlikto audito trūkumai buvo reikšmingi ir jie tiesiogiai įtakojo audito įrodymais nepagrįstos auditoriaus nuomonės apie kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ 2012 metų finansines ataskaitas pateikimą auditoriaus išvadoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 1 punktu auditoriui Daniui Stražinskui skirta drausminė nuobauda – pareikštas įspėjimas, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 2 punktu nurodyta papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2016 m. gruodžio 31 d. papildomai išklausyti 20 val. audito kvalifikacinių kursų Tarptautinių audito standartų tema. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 1 punktu, audito įmonei UAB „Audata“ nurodyta ištaisyti kokybės kontrolės sistemos trūkumus, tai yra iki 2016 m. liepos 1 d. parengti priemonių planą ir jį suderinti su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba, o iki 2016 m. spalio 31 d. šio plano įvykdymo įrodymus pateikti Lietuvos auditorių rūmams.

Šie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos sprendimai dėl drausminių nuobaudų ir nurodymų skyrimo pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymo 40 straipsnį gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priimtą sprendimą įteikimo dienos.

Atnaujinta: 2016.07.21

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum