2017-07-25

Paskirtas nurodymas audito įmonei UAB "AUDITORIAI IR KONSULTANTAI" ir drausminė nuobauda auditoriui Antanui Šiupieniui

 

Tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V3-47 patvirtinti audito įmonės uždarosios akcinės bendrovės "AUDITORIAI IR KONSULTANTAI" ir auditoriaus Antano Šiupieniaus atliktų UAB "Nemuno banga", AB "Lietuvos telegramų agentūra Elta", UAB "Dzūkijos šilas" 2014 m. atskirų finansinių ataskaitų auditų ir UAB "Nemuno banga" 2014 m. konsoliduotųjų finansinių audito tyrimo rezultatai.

 

Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė "AUDITORIAI IR KONSULTANTAI" pažeidė:

 

 • 1-ojo Tarptautinio kokybės kontrolės standarto 32 dalį ir 48 dalį, kadangi jos taikoma kokybės kontrolės sistema neužtikrino, kad užduotys būtų atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus ir kad audito įmonė ar užduoties partneris parengtų ataskaitas, tinkamas pagal aplinkybes;
 • 1-ojo Tarptautinio kokybės kontrolės standarto 46 dalį, kadangi jos taikoma kokybės kontrolės sistema neužtikrino, kad dokumentai nebūtų papildomi po audito darbo dokumentų bylos sudarymo datos, šių papildymų nedokumentavus pagal tarptautinių audito standartų reikalavimus;
 • Lietuvos Respublikos audito įstatymo 29 straipsnio 3 dalį, nes nesilaikė 1-ojo Tarptautinio kokybės kontrolės standarto nuostatų.

 

Atlikdamas UAB ,,Nemuno banga“, AB ,,Lietuvos telegramų agentūra Elta“ ir UAB ,,Dzūkijos šilas“ 2014 m. atskirų finansinių ataskaitų auditus ir UAB ,,Nemuno banga“ 2014 m. konsoliduotųjų finansinių auditą auditorius Antanas Šiupienius pažeidė:

 

 • 300-ojo tarptautinio audito standarto (toliau – TAS) 9 dalį, nes visų tirtų atliktų auditų atvejais nesuplanavo rizikos vertinimo procedūrų ir tolesnių audito procedūrų, kurios būtų grindžiamos įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika tvirtinimo lygmeniu;
 • 315-ojo TAS 5, 6 ir 25 dalis, nes visų tirtų atliktų auditų atvejais neatliko rizikos vertinimo procedūrų, kurių pagrindu turi būti nustatoma ir įvertinama reikšmingo iškraipymo rizika finansinių ataskaitų ir tvirtinimų lygmenimis;
 • 315-ojo TAS 32 dalies b punktą, nes visų tirtų atliktų auditų atvejais audito darbo dokumentuose nepateikė informacijos apie rizikos vertinimo procedūras, kurios būtų atliktos siekiant nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką finansinių ataskaitų ir tvirtinimų lygmenimis, taip pat informacijos, kuria remdamasis auditorius įgijo supratimą apie įmonę, jos aplinką, vidaus kontrolę, šaltinius;
 • 315-ojo TAS 32 dalies c punktą, nes visų tirtų atliktų auditų atvejais audito darbo dokumentuose nepateikė informacijos apie nustatytą ir įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ir atskleidžiamos informacijos tvirtinimų lygmeniu, o AB „Lietuvos telegramų agentūra Elta“ 2014 m. finansinių ataskaitų audito atveju taip pat ir apie reikšmingo iškraipymo riziką finansinių ataskaitų lygmeniu;
 • 240-ojo TAS 16, 39, 24 dalis, nes visų tirtų atliktų auditų atvejais nenustatė ir neįvertino reikšmingo iškraipymo rizikos dėl apgaulės;
 • 320-ojo TAS 10 dalį, nes atlikdamas AB „Lietuvos telegramų agentūra Elta“ 2014 m. finansinių ataskaitų auditą nenustatė finansinių ataskaitų, kaip visumos, reikšmingumo lygio;
 • 600-ojo TAS 21 dalies d punktą, nes atlikdamas UAB „Nemuno banga“ 2014 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą nenustatė ribos, kurią viršijantis iškraipymas negali būti laikomas aiškiai nesvarbiu grupės finansinėms ataskaitoms;
 • 240-ojo TAS 30 dalį ir 330-ojo TAS 6 dalį, nes visų tirtų atliktų auditų atvejais neparengė ir neatliko tolesnių audito procedūrų, kurių pobūdis, atlikimo laikas bei apimtis būtų grindžiami įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika ir įvertinta reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės rizika tvirtinimų lygmeniu ir kuriomis būtų į ją reaguojama;
 • 240-ojo TAS 45 dalies a punktą ir 330-ojo TAS 28 dalies b punktą, nes visų tirtų atliktų auditų atvejais į audito dokumentus neįtraukė įvertintos reikšmingo iškraipymo rizikos tvirtinimo lygmeniu ir įvertintos reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės rizikos tvirtinimo lygmeniu sąsajų su tolesnėmis audito procedūromis;
 • 230-ojo TAS 8 dalį, nes visų tirtų atliktų auditų atvejais neparengė audito dokumentų taip, kad patyręs auditorius, anksčiau nesusijęs su šiais auditais, galėtų suprasti atliktų audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką, apimtį, rezultatus, surinktus audito įrodymus, reikšmingus audito metu pastebėtus dalykus, dėl jų padarytas išvadas ir svarbiausius profesinius sprendimus, kuriais remiantis tokios išvados buvo padarytos;
 • 501-ojo TAS 4 dalį, nes atlikdamas AB „Nemuno banga“ 2014 m. finansinių ataskaitų auditą nesurinko pakankamų ir tinkamų įrodymų dėl atsargų buvimo ir jų būklės;
 • 570-ojo TAS 6 dalį, nes atlikdamas AB „Lietuvos telegramų agentūra Elta“ 2014 m. finansinių ataskaitų auditą nesurinko pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl vadovybės taikomos veiklos tęstinumo prielaidos tinkamumo;
 • 500-ojo TAS 4 dalį, nes visų tirtų atliktų auditų atvejais neparengė ir neatliko audito procedūrų taip, kad gautų pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais būtų pagrįstos padarytos išvados, kuriomis grindžiamos auditoriaus išvadose pateiktos auditoriaus nuomonės dėl audituotų įmonių finansinių ataskaitų;
 • 700-ojo TAS 11 dalį, nes visų tirtų atliktų auditų atvejais auditoriaus išvadose pateikė nemodifikuotas auditoriaus nuomones, kurios buvo nepagrįstos audito įrodymais;
 • Lietuvos Respublikos audito įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 1 punktą, kadangi atlikdamas tirtus atliktus auditus nesivadovavo tarptautiniais audito standartais.

 

Remiantis 2015 m. gruodžio 30 d. auditoriaus atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitos duomenimis, tyrimo metu nustatyti audito atlikimo trūkumai yra pakartotiniai, nes 2012 m. atliktos peržiūros metu taip pat buvo nustatyta trūkumų dėl audito įrodymų ir dokumentavimo pagal 230-ojo TAS ir 500-ojo TAS reikalavimus.

Įvertinus tai, kad visų tirtų atliktų auditų atvejais audito procedūros neparengtos ir neatliktos taip, kad būtų gauti pakankami ir tinkami audito įrodymai tam, kad būtų padarytos pagrįstos išvados, kuriomis grindžiama auditoriaus nuomonė, o auditoriaus pateiktos nuomonės apie audituotas finansines ataskaitas yra nepagrįstos pakankamais tinkamais audito įrodymais, taip pat atsižvelgiant į tai, kad šie audito atlikimo trūkumai yra paplitę ir sisteminiai, nes nustatyti visų tirtų atliktų auditų atvejais, ir tai, kad tokio pobūdžio trūkumai nustatyti pakartotinai, tyrimo metu nustatyti audito atlikimo trūkumai laikytini reikšmingais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 3 punktu, auditoriui Antanui Šiupieniui skirta drausminė nuobauda – sustabdytas auditoriaus Antano Šiupieniaus pažymėjimo galiojimas ir pavesta auditoriui Antanui Šiupieniui perlaikyti kvalifikacinį atestuoto auditoriaus audito egzaminą per ne ilgesnį negu 2 metų laikotarpį.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 1 punktu, audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei ,,AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ pavesta ištaisyti kokybės kontrolės sistemos trūkumus, tai yra parengti priemonių, skirtų 1-ojo Tarptautinio kokybės kontrolės standarto 32, 46 ir 48 dalių nuostatų laikymosi trūkumams ištaisyti,  planą ir jį suderinti su Tarnyba, o šio plano įvykdymo įrodymus pateikti Lietuvos auditorių rūmams per 6 mėnesius nuo Tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V3-47 ,,Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo“  priėmimo dienos.

Šie Tarnybos sprendimai dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymo 40 straipsnį gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priimtą sprendimą įteikimo dienos.

 

Informacija apie auditoriams ir audito įmonėms skirtus viešai skelbiamus nurodymus ir poveikio priemones skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/auditas/auditoriu-ir-audito-imoniu-viesoji-prieziura/viesai-skelbiami-nurodymai-ir-poveikio-priemon-s/.

 

 

 

Atnaujinta: 2017.08.07

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum