2017-11-02

Paskirti nurodymas ir drausminė nuobauda auditorei Rasytei Klimienei

Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad atlikdama AB "Telteksa", AB "Sidona", ŽŪB "Minija" 2011 m. finansinių ataskaitų auditus auditorė Rasytė Klimienė pažeidė:

  • 230-ojo tarptautinio audito standarto (toliau – TAS) 5 dalį, nes atlikdama AB „Telteksa“, AB „Sidona“, ŽŪB „Minija“  2011 m. finansinių ataskaitų auditus neparengė pakankamo ir tinkamai dokumentuoto pagrindimo auditoriaus išvadoms atsargų audito srityje dėl atsargų buvimo ir vertinimų tvirtinimo, kai dėl apimties apribojimų nedalyvaujama inventorizacijoje, dėl taikytų alternatyvių procedūrų, taip pat minėtų auditų atvejais pradinių likučių srityje, kai auditai buvo atliekami pirmą kartą, o pradinių likučių galimo iškraipymo reikšmingumas nevertintas, AB „Telteksa“ 2011 m. finansinių ataskaitų audito atveju – nebaigtos statybos ir susijusių šalių audito srityje, o ŽŪB „Minija“ 2011 m. finansinių ataskaitų audito atveju –  biologinio turto audito srityje;
  • 501-ojo TAS 4 dalį, nes atlikdama AB „Telteksa“, AB „Sidona“, ŽŪB „Minija“ 2011 m. finansinių ataskaitų auditus nesurinko pakankamų ir tinkamų įrodymų dėl atsargų buvimo ir jų būklės;
  • 510-ojo TAS 6 dalį, nes atlikdama AB „Telteksa“, AB „Sidona“, ŽŪB „Minija“ 2011 m. finansinių ataskaitų auditus nesurinko pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl to, ar pradiniuose likučiuose nėra iškraipymų, kurie daro reikšmingą įtaką ataskaitinio laikotarpio finansinėms ataskaitoms;
  • 500-ojo TAS 4 dalį, nes visų tirtų atliktų auditų atvejais neparengė ir neatliko audito procedūrų taip, kad gautų pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais būtų pagrįstos padarytos išvados, kuriomis grindžiamos auditoriaus išvadose pateiktos auditoriaus nuomonės dėl audituotų įmonių finansinių ataskaitų (visų tirtų auditų atvejais nesuplanuotos, neatliktos procedūros ir nesurinkti audito įrodymai dėl atsargų ir pradinių likučių sričių audito, taip pat AB „Telteksa“ 2011 m. finansinių ataskaitų audito atveju – dėl nebaigtos statybos ir susijusių šalių sričių audito, o  ŽŪB „Minija“  2011 m. finansinių ataskaitų audito atveju –  dėl biologinio turto srities audito);
  • 550-ojo TAS 3 dalį, nes AB „Telteksa“ 2011 metų finansinių ataskaitų audito metu nesuplanavo ir negavo patikimų ir tinkamų audito įrodymų dėl susijusių šalių sandorių;
  • 700-ojo TAS 11 dalį, nes visų tirtų atliktų auditų atvejais auditoriaus išvadose pateikė nemodifikuotas auditoriaus nuomones, kurios nebuvo pagrįstos audito įrodymais dėl pradinių likučių ir atsargų buvimo ir jų būklės;
  • Lietuvos Respublikos audito įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 1 punktą, kadangi atlikdama tirtus atliktus auditus nesivadovavo tarptautiniais audito standartais.

Audito įmonė R. Klimienės audito ir finansinių paslaugų įmonė pažeidė:

  • 1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto (toliau – 1-asis TKKS) 32 dalį ir 48 dalį, kadangi jos nustatyta kokybės kontrolės sistema neužtikrino, kad užduotys būtų atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus ir kad audito įmonė ar užduoties partneris parengtų ataskaitas, tinkamas pagal aplinkybes;
  • Lietuvos Respublikos audito įstatymo 29 straipsnio 3 dalį, nes nesilaikė 1-ojo TKKS nuostatų.

Tyrimo metu nustatyti audito atlikimo trūkumai laikytini reikšmingais, nes visų tirtų atliktų auditų atvejais audito procedūros neparengtos ir neatliktos taip, kad būtų gauti pakankami tinkami audito įrodymai tam, kad būtų padarytos pagrįstos išvados, kuriomis grindžiama auditoriaus nuomonė, o auditoriaus pateiktos nuomonės apie audituotas finansines ataskaitas yra nepagrįstos pakankamais tinkamais audito įrodomais, taip pat šie audito atlikimo trūkumai yra pasikartojantys ir sisteminiai, nes nustatyti visų tirtų atliktų auditų atvejais.

Įvertinus nustatytus pažeidimus ir atsižvelgus į Lietuvos auditorių rūmų auditoriaus kontrolieriaus atliktos atlikto audito kokybės peržiūros 2015 m. rezultatus, kad trūkumų nustatyta nebuvo, į auditorės Rasytės Klimienės glaudų ir geranorišką bendradarbiavimą Tarnybai atliekant atlikto audito tyrimą, į pateiktus tinkamai visus dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 1 punktu, auditorei Rasytei Klimienei skirta drausminė nuobauda – įspėjimas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 2 punktu, auditorei Rasytei Klimienei skirtas nurodymas papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2017 m. gruodžio 31 d. išklausyti 8 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandas auditoriaus išvados tema ir 8 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandas 1-ojo TKKS tema.

 

Šie Tarnybos sprendimai dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymo 40 straipsnį gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priimtą sprendimą įteikimo dienos.

 

Informacija apie auditoriams ir audito įmonėms skirtus viešai skelbiamus nurodymus ir poveikio priemones skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/auditas/auditoriu-ir-audito-imoniu-viesoji-prieziura/viesai-skelbiami-nurodymai-ir-poveikio-priemon-s/.

 

 

 

Atnaujinta: 2017.11.03

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum