2016-12-29

Patvirtintos 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ metodinės rekomendacijos

Įgyvendinant 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES, pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti daugelis verslo apskaitos standartų. Atsižvelgiant į direktyvos reikalavimus, naujose 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ ir 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ redakcijose, galiojančiose nuo 2016 m. sausio 1 d., įmonėms, kurių tipinė veikla yra biologinio turto auginimas, žemės ūkio produktų gamyba ir apdorojimas, pačių pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimas (toliau – žemės ūkio įmonės), neliko žemės ūkio įmonėms skirtų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos formų.

Atsižvelgiant į naują pavyzdinio sąskaitų plano redakciją ir į naujas finansinių ataskaitų formas, galiojančias nuo 2016 m. sausio 1 d., pakeistos 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ metodinės rekomendacijos. Svarbiausi metodinių rekomendacijų papildymai:

  • Atsisakius reikalavimo biologinį turtą ir žemės ūkio produktus pateikti atskirame straipsnyje tarp ilgalaikio ir trumpalaikio turto, metodinėse rekomendacijose pateikiama biologinio turto priskyrimo ilgalaikiam arba trumpalaikiam turtui aiškinimas ir pavyzdžių lentelė.
  • IV skyriuje Biologinio turto ir žemės ūkio produktų pripažinimas ir vertinimas, aiškinant biologinio turto apskaitą tikrosios vertės atėmus pardavimo išlaidas būdą, pateiktas pavyzdys, kaip ataskaitinio laikotarpio biologinio turto auginimo išlaidų registravimas skirtingais metodais įtakoja tikrosios vertės pokyčio sumą.
  • VI skyriuje Biologinio turto ir žemės ūkio produktų apskaita įsigijimo savikainos būdu pateiktas išsamus minėto apskaitos būdo taikymo pavyzdys, kuriame taip pat paaiškinama, kaip vadovaujantis 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ nuostatomis, sudarant finansines ataskaitas biologinis turtas turi būti įvertinamas įsigijimo (auginimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.
  • VII skyriuje Baigiamosios nuostatos pateiktas palyginimas iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusios žemės ūkio įmonių pelno (nuostolių) ataskaitos ir naujos pelno (nuostolių) ataskaitos.

17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ metodinės rekomendacijos patvirtintos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V2-16 „Dėl 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“.

Atnaujinta: 2016.12.29

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum