2019-03-01

Skelbiama 2017 metų finansinių ataskaitų kokybės tyrimo apžvalga

Įgyvendindama valstybės politiką finansinės atskaitomybės srityje Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba), atliko 100 įmonių finansinių ataskaitų kokybės tyrimą (toliau – FA kokybės tyrimas) ir įvertino, ar įmonės, rengdamos finansines ataskaitas (toliau – FA), laikosi finansinę atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

FA kokybės tyrimo tikslas – įvertinti įmonių rengiamų ir teikiamų bei galutiniam vartotojui (investuotojui ar kitam suinteresuotam asmeniui) pasiekiamų finansinių ataskaitų kokybę pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo ir Verslo apskaitos standartų reikalavimus ir jose skelbiamos informacijos tikslumą ir naudingumą.

Tarnyba atlikdama 2017 metų FA kokybės analizę, vertino įmonių aiškinamuosiuose raštuose pateiktos informacijos kokybę pagal 6 - ąjį VAS, kuris nustato informaciją, kuri turi būti pateikiama įmonės metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kad būtų geriau paaiškinti kitose finansinėse ataskaitose pateikti duomenys ir atskleidžiama papildoma jose nepateikta reikšminga informacija.

Tyrimo metu vertinant, ar įmonių parengti aiškinamieji raštai atitinka 6-ojo VAS bendrąsias nuostatas ir aiškinamojo rašto struktūrą bei turinį, buvo nustatyta, kad bendra pateiktų duomenų kokybė sudaro tik 54 %. Lyginant su 2016 metų duomenimis, nors kokybė bendrųjų nuostatų ir aiškinamojo rašto struktūros bei turinio pagerėjo 9 % (mažų įmonių teigiamas pokytis sudaro 12 %, o vidutinių ir didelių įmonių – 7 %), tačiau didžioji dalis įmonių atsižvelgia ne į visas nustatytas 6-ojo VAS dalių nuostatas.

Tyrimo metu buvo tikrinama ar pateikiama 6-ojo VAS V skyriuje Visų įmonių aiškinamojo rašto pastabos reikalaujama informacija, kuri atskleidžia įmonės veiklos pobūdį, finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, jei įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą, tačiau nebuvo pateikta kitose finansinėse ataskaitose.

Taip pat Tarnyba 2017 metų FA kokybės tyrimo metu vertindama skirtingas aiškinamojo rašto dalis nustatė dažniausiai pasikartojančias klaidas ar pateiktos informacijos neatitikimus 6-ojo VAS nuostatoms: 

  • bendrojoje aiškinamojo rašto dalyje nepateikiama informacija apie registrą kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, praėjusių metų vidutinis darbuotojų skaičius, ataskaitinių finansinių metų vidutinis darbuotojų skaičius;
  • nepaaiškinamos reikšmingos finansinių ataskaitų sumos (Pvz.: skoliniai įsipareigojimai, skolos kredito įstaigoms, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, pelno (nuostolio) ataskaitos sumos);
  • pateikta informacija balanse nesutampa su aiškinamajame rašte pateiktais atskleidimais (Pvz.: balanse rodomas - investicinis turtas,  o aiškinamajame rašte – ilgalaikis turtas skirtas parduoti);
  • aiškinamojo rašto struktūra neatitinka 6-ojo VAS reikalavimų (I - bendroji dalis, II - apskaitos politika, III – pastabos);
  • pastabose nepateikiama lyginamoji praėjusių finansinių metų informacija;
  • pastabų dalyje perrašomi tie patys finansinių ataskaitų duomenys, nepateikiant detalesnės informacijos;
  • pateikiama perteklinė informacija apskaitos politikos dalyje;
  • pastabos nesusiejamos su balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniais.

2017 metų FA kokybės tyrimo apžvalgą galima rasti čia.

Atnaujinta: 2019.03.01

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum