2021-01-19

Skelbiama 2020 metais atlikta finansinių ataskaitų kokybės tyrimo apžvalga

Įgyvendindama valstybės politiką finansinės atskaitomybės srityje Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT), atliko 100 įmonių finansinių ataskaitų kokybės tyrimą (toliau – FA kokybės tyrimas) ir įvertino, ar įmonės, rengdamos finansines ataskaitas (toliau – FA), laikosi finansinę atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

FA kokybės tyrimo tikslas – įvertinti įmonių rengiamų ir teikiamų bei galutiniam vartotojui (investuotojui ar kitam suinteresuotam asmeniui) pasiekiamų finansinių ataskaitų kokybę pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo ir Verslo apskaitos standartų reikalavimus ir jose skelbiamos informacijos tikslumą ir naudingumą.

AVNT atlikdama 2020 metais FA kokybės analizę, vertino įmonių 2019 metų aiškinamuosiuose raštuose pateiktos informacijos kokybę pagal 6 - ąjį VAS, kuris nustato informaciją, kuri turi būti pateikiama įmonės metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kad būtų geriau paaiškinti kitose finansinėse ataskaitose pateikti duomenys ir atskleidžiama papildoma jose nepateikta reikšminga informacija.

Tyrimo metu vertinant, ar įmonių parengti aiškinamieji raštai atitinka 6-ojo VAS bendrąsias nuostatas ir aiškinamojo rašto struktūrą bei turinį, buvo nustatyta, kad bendra pateiktų duomenų kokybė pagerėjo 10 proc. ir sudaro 58 proc. (2018 m. - 48 proc.). Galima teigti, kad išlieka tendencija, jog didžioji dalis įmonių atsižvelgia ne į visas nustatytas 6-ojo VAS I Bendrosios nuostatos ir II Aiškinamojo rašto turinys dalių nuostatas.

Vertinant įmonių aiškinamuosiuose raštuose apskaitos politikos dalyse pateiktos informacijos atitikimą 6-ojo VAS IV Apskaitos politika dalies nuostatoms, nustatyta, kad pateiktos informacijos kokybė sudaro 66 proc. Lyginant su 2018 metais, šis rodiklis pagerėjo  6 proc. Tendencija neperžiūrėti teikiamos informacijos atitikimo 6-ojo VAS IV dalies nuostatoms išlieka, kaip ir bendrosios aiškinamojo rašto dalies nuostatoms.

Tyrimo metu buvo tikrinama ar pateikiama 6-ojo VAS V skyriuje Visų įmonių aiškinamojo rašto pastabos reikalaujama informacija, kuri atskleidžia įmonės veiklos pobūdį, finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, jei įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą, tačiau nebuvo pateikta kitose finansinėse ataskaitose.

Taip pat AVNT 2020 metais FA kokybės tyrimo metu vertindama 2019 metų finansinių ataskaitų skirtingas aiškinamojo rašto dalis nustatė dažniausiai pasikartojančias klaidas ar pateiktos informacijos neatitikimus 6-ojo VAS nuostatoms ir teikia rekomendacijas prie kiekvienos atitinkamos aiškinamojo rašto dalies, kurias galite rasti FA kokybės tyrimo apžvalgoje.

AVNT atliktas FA kokybės tyrimo apžvalgas galima rasti čia.


Atnaujinta: 2021.01.19

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum