2018-01-05

TAIS paskelbtas 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ projektas

Išvadoms gauti TAIS paskelbtas įsakymo „Dėl 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ patvirtinimo“ projektas (toliau – projektas). Projektas parengtas atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendaciją dėl verslo apskaitos standartų (toliau – VAS) suderinimo su tarptautiniais apskaitos standartais (toliau – TAS), taip pat siekiant atsargų apskaitos reglamentavimo tobulinimo ir didesnio standarto nuostatų aiškumo.

 

Palyginus su šiuo metu galiojančia 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ redakcija, projektu siūloma:

1. Nenumatyti galimybės pasirinkti LIFO ir kito standarte nepaminėto atsargų įkainojimo būdo. Atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtos Lietuvos bendrovių valdymo apžvalgos projekte pateiktą rekomendaciją suderinti VAS su TAS, kad įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, pagal VAS ar TAS sudaromose atskirose finansinėse ataskaitose pateikta informacija būtų palyginama, siūloma nustatyti, kad visos įmonės galėtų pasirinkti taikyti FIFO, svertinio vidurkio arba konkrečių kainų būdą. Pastebėtina, kad LIFO būdo taikymo nenumato ir TAS. Tarptautinių apskaitos standartų valdybos nuomone, LIFO būdas neparodo tikro atsargų judėjimo ir tam tikrais atvejais gali iškreipti informaciją apie pelną (nuostolius).

2. Patikslinti standarto nuostatas, susijusias su sąnaudų pripažinimu. Kadangi įgyvendinus Apskaitos direktyvos 2013/34/ES nuostatas labai mažoms įmonėms atsirado galimybė pasirinkti rengti trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą, siūloma tikslinti standarto nuostatas paaiškinant, kokios sąnaudos pripažįstamos, jei tokia ataskaita rengiama.

3. Patikslinti nuostatas dėl grynosios galimo realizavimo vertės. Siūloma vertinant, ar reikia nukainoti atsargas iki grynosios galimo realizavimo vertės, atsižvelgti į sumos reikšmingumą. Tokiu atveju atsargos būtų nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės, jei atsargų savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje būtų didesnė už jų grynąją galimo realizavimo vertę ir šis skirtumas būtų reikšmingas. Atitinkamai ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais atlikto nukainojimo suma būtų panaikinama, jei anksčiau nukainotų atsargų vertė reikšmingai padidėtų.

 

Projekto derinimo metu siekiama gauti kuo daugiau įžvalgų, pastebėjimų ir siūlymų, kurių laukiama iki 2018 m. sausio 9 d.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/42f5ed40f05111e78f3dc265493430ae.

Atnaujinta: 2018.01.09

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum