2016-10-14

Tarnybos nuomonė dėl ES teisės aktų reikalavimų auditoriaus išvadai taikymo

Siekdami užtikrinti vienodą teisės aktų reikalavimų viešojo intereso įmonių auditoriaus išvadoms taikymą ir atsižvelgdami į auditoriams kylančius klausimus dėl 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 "Dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų", kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB (toliau – Reglamentas), nuostatų taikymo, teikiame Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) nuomonę dėl Reglamento 10 straipsnio nuostatų, nustatančių reikalavimus viešojo intereso įmonių auditoriaus išvadai, taikymo.

Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad Tarnyba šiuo klausimu pateikia tik nuomonę. Vienintelė intitucija, oficialiai aiškinanti Europos Sąjungos teisės aktus, yra Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

 Atsižvelgdama į tai, kad pagal Reglamento 44 straipsnį šis Reglamentas taikomas nuo 2016 m. birželio 17 d., pereinamojo laikotarpio nuostatų dėl Reglamento 10 straipsnio, nustatančio reikalavimus auditoriaus išvadai, taikymo Reglamente nenustatyta, taip pat ir į tai, kad remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsniu reglamentai yra privalomi, tiesiogiai ir visuotinai taikomi visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Tarnyba mano, kad Reglamento 10 straipsnio nuostatos, kurios tiesiogiai nustato reikalavimus auditoriaus išvados turiniui ir nurodo papildomą informaciją, kuri turi būti pateikta auditoriaus išvadoje dėl viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų, turi būti taikomos visoms auditoriaus išvadoms dėl viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų, pasirašytoms 2016 m. birželio 17 d. ar vėlesne data.

Taip pat pažymime, kad Tarnybos nuomone, Reglamente nustatytų reikalavimų auditoriaus išvadai taikymo pradžios data nesietina nei su naujai priimtų ir pakeistų tarptautinių audito standartų (toliau – TAS), nustatančių reikalavimus auditoriaus išvadai, taikymo pradžios datomis, nei su audituojamos įmonės finansinių metų pradžios data. Reglamento reikalavimus auditoriaus išvadai pradėjus taikyti tik už laikotarpius, prasidedančius 2016 m. birželio 17 d., nuo šios dienos pasirašant auditoriaus išvadas būtų nepagrįstai nesilaikoma minėtų Reglamento reikalavimų.

Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad jau artimiausiu metu atliekant auditą ir pasirašant auditoriaus išvadas dėl 2016 m. gruodžio 15 d. ar vėliau pasibaigusių laikotarpių finansinių ataskaitų turės būti taikomi naujojo 701-ojo TAS „Pagrindinių audito dalykų pateikimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ reikalavimai, kurie yra glaudžiai susiję su Reglamento 10 straipsnio 2 dalies c punkto reikalavimais. Atsižvelgdami į tai, nuo 2016 m. birželio 17 d. pagal Reglamento reikalavimus pateikiant auditoriaus išvadas taip pat rekomenduotume atsižvelgti ir į šio standarto reikalvimus.

 

 

Atnaujinta: 2016.10.24

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum