PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo

tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. P1-91

 

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

 TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 AUDITO KOKYBĖS PATIKRINIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Audito kokybės patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
  4. Skyriui vadovauja vedėjas.
  5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

 

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 6. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

6.1.   vykdyti audito viešąją priežiūrą;

6.2.     pagal kompetenciją tikrinti, kaip Lietuvos auditorių rūmai vykdo jiems pavestas funkcijas, kaip viešojo intereso įmonės vykdo Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme ir reglamente (ES) Nr. 537/2014 nurodytus reikalavimus;

6.3.   pagal kompetenciją nagrinėti skundus dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų;

6.4.   koordinuoti auditoriaus vardo suteikimą, sustabdymą ir panaikinimą valstybių Europos Sąjungos narių (toliau – valstybė narė) ir valstybių ne Europos Sąjungos narių (toliau – valstybė ne narė) auditoriams, pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimą valstybių narių audito įmonėms, valstybių ne narių auditorių ir audito įmonių įrašymą į atitinkamą sąrašą;

6.5.   rengti audito viešąją priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;

6.6.   bendradarbiauti su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis, Lietuvos, Europos Sąjungos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis sprendžiant su audito viešąja priežiūra susijusius klausimus.

7. Skyrius atlieka šias funkcijas:

7.1. Tarnybos vykdomos audito viešosios priežiūros srityje:

7.1.1. atlieka auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimus ar pažeidimo tyrimus;

7.1.2. atlieka viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimus;

7.1.3. kartu su Lietuvos audito rūmais užtikrina ne viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybę;

7.1.4. atlieka reguliuojamos veiklos patikros kokybės tyrimus;

7.1.5.  siūlo sprendimus duoti nurodymus ir (ar) skirti poveikio priemones.

7.2. Lietuvos auditorių rūmams pavestų funkcijų vykdymo, viešojo intereso įmonių Audito įstatyme ir reglamente (ES) Nr. 537/2014 nurodytų reikalavimų vykdymo tikrinimo:

7.2.1. tikrina, kaip Lietuvos auditorių rūmai atlieka jiems pavestas funkcijas, susijusias su auditorių kvalifikacijos kėlimu;

7.2.2. tikrina, kaip Lietuvos auditorių rūmai atlieka jiems pavestas funkcijas, susijusias su auditoriaus, audito įmonės pažymėjimų išdavimu, jų galiojimo sustabdymu, atnaujinimu ir panaikinimu, auditorių ir audito įmonių sąrašų tvarkymu;

7.2.3. tikrina, kaip Lietuvos auditorių rūmai atlieka su ne viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimu susijusias funkcijas;

7.2.4. tikrina, kaip viešojo intereso įmonės vykdo Audito įstatyme ir reglamente (ES) Nr. 537/2014 nurodytus reikalavimus;

7.2.5. vertina viešojo intereso įmonių audito komitetų veiklą.

7.3. skundų dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų nagrinėjimo srityje:

7.3.1. nagrinėja asmenų, neišlaikiusių ir nesutikusių su kvalifikacinių auditoriaus audito egzaminų įvertinimu apeliacijas;

7.3.2. nagrinėja asmenų apeliacijas dėl Lietuvos auditorių rūmų atsisakymo netikrinti žinių iš Audito įstatyme nurodytų finansinių ataskaitų audito ir profesinių įgūdžių, finansinių ataskaitų auditą ir auditorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų, tarptautinių audito standartų, profesinių standartų sričių;

7.3.3. nagrinėja auditorių, išklausiusių kitus, nei nustatyta Audito įstatymo, kursus, ir auditorių, baigusių lygiaverčius profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus, skundus dėl Lietuvos auditorių rūmų atsisakymo įskaityti išklausytų šių kursų laiką į Audito įstatymo nustatytų kursų valandų skaičių.

7.4. auditoriaus vardo suteikimo, sustabdymo ir panaikinimo valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams, pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo valstybių narių audito įmonėms, valstybių ne narių auditorių ir audito įmonių įrašymo į atitinkamą sąrašą koordinavimo srityje:

7.4.1. siūlo sprendimus dėl pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo (neišdavimo), sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo valstybių narių auditoriams, kuriuos patvirtino auditoriais buveinės valstybės narės kompetentinga institucija;

7.4.2. siūlo sprendimus dėl pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo (neišdavimo), sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo valstybių ne narių auditoriams;

7.4.3. siūlo sprendimus dėl pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo valstybių narių audito įmonėms, kurias patvirtino audito įmonėmis buveinės valstybės narės kompetentinga institucija;

7.4.4. siūlo sprendimus dėl valstybės ne narės auditorių ir audito įmonių, atlikusių valstybėje ne narėje registruotos įmonės, kurios vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, finansinių ataskaitų auditą, įrašymo į audito įmonių ir (ar) auditorių sąrašą.

7.5. audito viešąją priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų rengimo srityje:

7.5.1. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka su kitomis institucijomis derina audito viešosios priežiūros organizavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus;

7.5.2. teikia pasiūlymus dėl naujų audito viešosios priežiūros teisės aktų rengimo, galiojančių papildymo ir pakeitimo, nagrinėja Tarnybai pateiktus teisės aktų projektus, susijusius su audito kokybės užtikrinimu, pareiškia Tarnybos nuomonę dėl šių projektų papildymų ar pakeitimų;

7.5.3. rengia rekomendacijas dėl profesinių standartų ir tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą ir ( arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą ir konsultuoja dėl šių rekomendacijų įgyvendinimo;

7.5.4. teikia metodinę pagalbą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl auditorių ir (arba) audito įmonių atliekamos reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikros.

7.6. bendradarbiavimo su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis, Lietuvos, Europos Sąjungos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis sprendžiant su audito viešąja priežiūra susijusius klausimus srityje:

7.6.1. atstovauja Tarnybai Lietuvos, užsienio ir tarpvalstybinėse institucijose, darbo grupėse ir komitetuose, kai sprendžiami su audito viešąja priežiūra susiję klausimai;

7.6.2. bendradarbiauja su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis atliekant tyrimus;

7.6.3. dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose audito viešosios priežiūros sistemos tobulinimo klausimais, rengia pranešimus.

7.7. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

8.1.inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

8.2.gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

8.3.kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

8.4.pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

8.5.teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo.

9. Skyrius turi:

9.1.laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

9.2.prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;

9.3.užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

 

IV SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriui, o kiti Skyriaus darbuotojai – Skyriaus vedėjui.

12.  Skyriaus vedėjas:

12.1.organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2.teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

12.3.atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

12.4.nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

12.5.bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

12.6.vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus.

13. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

 

___________________

Atnaujinta: 2019.07.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum