PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. P1-88 

 

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

 TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

LICENCIJAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Licencijavimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
  4. Skyriui vadovauja vedėjas.
  5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui.

 

II SKYRIUS

 UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

6.1.   užtikrinti turto arba verslo vertintojų ir turtą arba verslą vertinančių įmonių licencijavimą, licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą;

6.2.   organizuoti turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos kėlimo seminarus ir mokymus, skirtus asmenims, siekiantiems įgyti vertintojo kvalifikaciją;

6.3.   užtikrinti bankroto administratorių, bankroto administratorių padėjėjų ir restruktūrizavimo administratorių licencijavimą, licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą;

6.4.   dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką audito, apskaitos, turto arba verslo vertinimo, nemokumo srityje.

7.Skyrius atlieka šias funkcijas:

7.1.   turto arba verslo vertintojų ir turtą arba verslą vertinančių įmonių licencijavimo, licencijų sąlygų laikymosi priežiūros srityje:

7.1.1. tikrina dokumentus pretendentų, siekiančių laikyti turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą, rengia motyvuotus siūlymus dėl egzamino laikymo;

7.1.2. organizuoja turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminus ir techniškai aptarnauja turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijas;

7.1.3. organizuoja turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų individualių užduočių ir teorinių klausimų atnaujinimą ir užtikrina jų suvedimą į egzamino užduočių duomenų bazę;

7.1.4. remiantis turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų rezultatais, teikia Tarnybos direktoriui pažymas kartu su sprendimų projektais suteikti egzaminus laikiusiems pretendentams turto arba verslo vertintojo kvalifikaciją arba jos nesuteikti ir išduoti kvalifikacijos pažymėjimą arba jo neišduoti, apie priimtus sprendimus informuoja kvalifikacijos egzaminą laikiusius asmenis, išduoda turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimus;

7.1.5. organizuoja pretendentų susipažinimą su egzamino individualios užduoties įvertinimu;

7.1.6. rengia pažymas ir sprendimų projektus dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo  Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo numatytais atvejais ir apie priimtus sprendimus informuoja vertintojus ir turto arba verslo vertinimo įmones, kuriose šie vertintojai dirba;

7.1.7. tikrina dokumentus asmenų, siekiančių būti įrašytais į Išorės vertintojų sąrašą;

7.1.8. vertina į Išorės vertintojų sąrašą įrašytų asmenų atitiktį Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams;

7.1.9. rengia pažymas ir sprendimų projektus dėl juridinių ir fizinių asmenų įrašymo į Išorės vertintojų sąrašą arba jų išbraukimo iš Išorės vertintojų sąrašo, informuoja juos apie priimtus sprendimus ir išduoda Įrašymo į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimus;

7.1.10.  tikrina kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų, siekiančių vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus, paraiškas;

7.1.11.  informuoja kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojus, siekiančius vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus apie visus administracinius formalumus, susijusius su profesinio tinkamumo testo laikymu ir organizuoja jiems profesinio tinkamumo testo laikymą;

7.1.12.  atsižvelgdamas į Kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų profesinės kvalifikacijos pripažinimo komisijos išvadą, rengia sprendimų projektus dėl kvalifikacijos pripažinimo, nepripažinimo ar kompensacinės priemonės ir teikia juos Tarnybos direktoriui;

7.1.13.  tikrina kitose valstybėse narėse teisėtai įsisteigusių Laikinai ar vienkartinai teikiamų turto arba verslo vertinimo paslaugų deklaracijas, organizuoja jų paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje;

7.1.14.  sudaro ir tvarko Tarnybos interneto tinklalapyje skelbiamą turto arba verslo vertintojų sąrašą;

7.1.15.  organizuoja aktualaus Išorės vertintojų sąrašo paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje;

7.1.16.  skelbia Tarnybos interneto svetainėje Tarnybos direktoriaus įsakymus veiklos klausimais, susijusius su sprendimais dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu arba galiojimo panaikinimu ir asmenų įrašymu (išbraukimu) į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą;

7.1.17.  nustatyta tvarka tikrina turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimą;

7.1.18.  įrašo turto arba verslo vertintojų ir turtą arba verslą vertinančių įmonių duomenis į Kompiuterizuotą turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemą, juos kaupia, nuolat atnaujina, netikslius ar neišsamius duomenis ištaiso, papildo, sunaikina arba sustabdo jų tvarkymą;

7.1.19.  esant poreikiui, organizuoja naujų turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimų ir įmonių įrašymo į Išorės vertintojų sąrašą pažymėjimų blankų projektų rengimą, inicijuoja jų gamybą;

7.1.20.  pagal Skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių licencijavimo, jų veiklos priežiūros klausimais.

7.2.   turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos kėlimo seminarų ir mokymų, skirtų asmenims, siekiantiems įgyti vertintojo kvalifikaciją, organizavimo srityje:

7.2.1.  sudaro Tarnybos organizuojamų mokymų ir turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos kėlimo seminarų mokymų programas, organizuoja jų paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje;

7.2.2. organizuoja turto arba verslo vertintojų mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus, mokslines konferencijas;

7.2.3. parenka lektorius, rengia autorinių kūrinio užsakymo sutarčių ir paslaugų sutarčių projektus, koordinuoja lektorių darbą;

7.2.4. tikrina kitų kvalifikacijos kėlimo organizatorių (asociacijų, vienijančių tik turto ir (arba) verslo vertintojus ir (arba) turto arba verslo vertinimo įmones) parengtas mokymo programas ir teikia jas tvirtinti Tarnybos direktoriui;

7.3.   bankroto administratorių, bankroto administratorių padėjėjų ir restruktūrizavimo administratorių licencijavimo, licencijų sąlygų laikymosi priežiūros srityje:

7.3.1. nagrinėja fizinių asmenų prašymus leisti laikyti bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ar restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzaminą ir išduoti pažymėjimą, rengia motyvuotus siūlymus ir sprendimų projektus dėl egzamino laikymo;

7.3.2. organizuoja fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, dirbti bankroto administratoriaus padėjėjais, teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, atestavimą ir Lietuvos Respublikos teisės išmanymo patikrinimą;

7.3.3. organizuoja bankroto administratoriaus padėjėjo, bankroto administratoriaus ir restruktūrizavimo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo testo klausimų, bankroto administratoriaus ir restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzamino klausimų ir praktinių užduočių atnaujinimą;

7.3.4. dalyvauja rengiant bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų atestavimo programos projektus;

7.3.5. vykdo Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos (toliau – Komisija) sekretoriaus pareigas, organizuoja jos techninį aptarnavimą;

7.3.6. remiantis Komisijos posėdžio metu priimtais sprendimais, teikia Tarnybos direktoriui sprendimo projektus suteikti egzaminą laikiusiems pretendentams bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ar restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikaciją arba jos nesuteikti ir išduoti kvalifikacijos pažymėjimą arba jo neišduoti;

7.3.7. nagrinėja juridinių asmenų, siekiančių įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, prašymus; juridinių asmenų, siekiančių Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka įgyti teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, prašymus;

7.3.8.  rengia sprendimų projektus dėl fizinių ir juridinių asmenų įrašymo į Įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą ir (ar) Asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą ir išbraukimo iš šių sąrašų;

7.3.9. sudaro ir tvarko Įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą ir Asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą;

7.3.10.      išduoda, keičia bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ir restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimus, jų dublikatus, rengia motyvuotus siūlymus ir sprendimų projektus dėl pažymėjimų dublikatų išdavimo, bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ir restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimų panaikinimo;

7.3.11.  vertina bankroto administratorių atitiktį Įmonių bankroto įstatymo 11² straipsnio 3 dalies 1 punkto, 5 dalies 1 punkto ir restruktūrizavimo administratorių atitiktį Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 4 dalies 1 punkto nuostatoms;

7.3.12.  nustatyta tvarka tikrina bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos kėlimą;

7.3.13.  nustatyta tvarka tikrina, ar bankroto administratoriai ir restruktūrizavimo administratoriai turi profesinės civilinės atsakomybės draudimą;

7.3.14.  suveda bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių pateiktą informaciją apie jų darbuotojus į Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinę sistemą ir tikrina šioje informacinėje sistemoje esančių duomenų atitikimą su Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre esančiais duomenimis;

7.3.15.  dalyvauja nagrinėjat Paraiškas ar Deklaracijas asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai (vienkartinai) ar įsisteigus Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka; dalyvauja nagrinėjant Paraiškas ar Deklaracijas asmenų, siekiančių teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas laikinai (vienkartinai) ar įsisteigus Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3.16.  duomenų bazėse tvarko Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių ir bankroto administratorių padėjėjų duomenų grupę, apdoroja ir analizuoja su paslaugų teikimu susijusią informaciją, suveda duomenis apie bankroto administratoriaus keičiamą įgaliotą asmenį;

7.3.17.      teisės aktų nustatyta tvarka siūlo fizinių asmenų bankroto administratorių kandidatūras;

7.3.18.      esant poreikiui, organizuoja naujų bankroto administratoriaus padėjėjo, bankroto administratoriaus, restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos pažymėjimų blankų projektų rengimą, inicijuoja jų gamybą;

7.3.19.  pagal Skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas bankroto administratorių, bankroto administratoriaus padėjėjų ir restruktūrizavimo administratorių licencijavimo, jų veiklos priežiūros klausimais.

7.4.   valstybės politikos audito, apskaitos, turto arba verslo vertinimo, nemokumo įgyvendinimo srityje:

7.4.1.  nagrinėja fizinių asmenų prašymus įrašyti juos į Buhalterių profesionalų sąrašą, rengia motyvuotus siūlymus ir sprendimų projektus dėl šių asmenų įrašymo arba atsisakymo įrašyti į Buhalterių profesionalų sąrašą;

7.4.2. organizuoja aktualaus Buhalterių profesionalų sąrašo paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje;

7.4.3.  stebi Lietuvos auditorių rūmų organizuojamus auditorių kvalifikacijos egzaminus, teikia pasiūlymus dėl jų organizavimo kokybės;

7.4.4. tvarko Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomoje Licencijų informacinėje sistemoje ir kontaktiniame centre, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, duomenis ir informaciją apie turto arba verslo vertintojo kvalifikaciją turinčius asmenis, juridinius asmenis arba jų filialus ar pagal individualios veiklos pažymą veikiančius turto arba verslo vertintojus, įrašytus į Išorės vertintojų sąrašą, asmenis, turinčius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, dirbti bankroto administratoriaus padėjėjais, teikti įmonių restruktūrizavimo paslaugas;

7.4.5. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių, bankroto administratorių, bankroto administratoriaus padėjėjų ir restruktūrizavimo administratorių licencijavimo ir veiklos priežiūros tobulinimo, rengia teisės aktų projektus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų Tarnybos struktūrinių padalinių ir kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

7.4.6.  dalyvauja Tarnyboje ar kitų institucijų sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;

7.4.7. dalyvauja įstaigų ir institucijų, tarptautinių organizacijų, turto ar verslo vertintojus, bankroto, restruktūrizavimo administratorius vienijančių organizacijų rengiamuose seminaruose (kursuose) ir susitikimuose turto ar verslo vertinimo, nemokumo problemų sprendimo, turto ar verslo vertinimo, bankroto, restruktūrizavimo veiklos tobulinimo klausimais.

7.5.   įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo kitus Tarnybos direktoriaus ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus bei užduotis.

 

 

 

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

 8.Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

8.1.   inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

8.2.   gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

8.3.   kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

8.4.   pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

8.5.   teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo

9. Skyrius turi:

9.1.   laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

9.2.   prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;

9.3.   užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

 

IV SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, o kiti Skyriaus darbuotojai  – Skyriaus vedėjui.

12.  Skyriaus vedėjas:

12.1.organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2.teikia Tarnybos direktoriui ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

12.3.atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

12.4.nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

12.5.bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

12.6.vykdo Tarnybos direktoriaus ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

13. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

 

__________________

 

Atnaujinta: 2019.07.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum