PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. P1-87 

 

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

 TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

NEMOKUMO ADMINISTRAVIMO PATIKRINIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Nemokumo administravimo patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
  4. Skyriui vadovauja vedėjas.
  5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

 

                                                                         II SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 6. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra:

6.1.   užtikrinti efektyvią bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos priežiūrą;

6.2.   dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką nemokumo – įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto – srityje.

  1. Skyrius atlieka šias funkcijas:

7.1.   Tarnybos vykdomos bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos priežiūros srityje:

7.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklą:

7.1.1.1.  atlieka planinius ir neplaninius bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos patikrinimus;

7.1.1.2.  rengia Tarnybos direktoriaus sprendimų projektus dėl bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos patikrinimų rezultatų;

7.1.1.3.  konsultuoja ir atlieka kitus prevencinius veiksmus, padeda bankroto, restruktūrizavimo administratoriams, bankroto administratorių padėjėjams užtikrinti tinkamą teisės aktų reikalavimų vykdymą Skyriaus kompetencijos klausimais;

7.1.1.4.  atlieka bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos stebėseną, kurios metu nustato galimus bankroto, restruktūrizavimo procedūras reguliuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimus, juos lemiančias (galinčias lemti) aplinkybes ir sistemina šią informaciją.

7.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Tarnybai pateiktus asmenų skundus (prašymus) dėl bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos, teikia pasiūlymus dėl bankroto, restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų pradėjimo (nepradėjimo);

7.1.3. teikia bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos patikrinimų medžiagą, padeda Teisės skyriui rengti atsiliepimus teismams, Lietuvos administracinių ginčų komisijai bei atstovauti teismuose, Lietuvos administracinių ginčų komisijoje;

7.1.4. kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie atliktų bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos patikrinimų rezultatus, kurie apibendrinti skelbiami Tarnybos interneto svetainėje;

7.1.5. pagal kompetenciją tvarko Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos duomenis.

7.2.   valstybės politikos nemokumo – įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto – įgyvendinimo srityje:

7.2.1. analizuoja įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto procesų teisinio reguliavimo taikymo efektyvumą;

7.2.2. su kitais ir vienas rengia ir teikia pasiūlymus dėl nemokumo teisinio reguliavimo tobulinimo, pagal kompetenciją prisideda arba pats rengia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

7.2.3. dalyvauja įstaigų ir institucijų, tarptautinių organizacijų, bankroto, restruktūrizavimo administratorius vienijančių organizacijų rengiamuose seminaruose (kursuose) ir susitikimuose nemokumo problemų sprendimo, bankroto, restruktūrizavimo veiklos tobulinimo klausimais.

7.3.   įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

 8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

8.1.   inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

8.2.   gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

8.3.   kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

8.4.   pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

8.5.   teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo.

9. Skyrius turi:

9.1.   laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

9.2.   prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;

9.3.   užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

 

IV SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriui, o kiti Skyriaus darbuotojai  – Skyriaus vedėjui.

12.  Skyriaus vedėjas:

12.1.organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2.teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

12.3.atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

12.4.nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

12.5.bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

12.6.vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus.

13.  Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

 

________________

Atnaujinta: 2019.07.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum