PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. P1-86

 

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

 TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
  4. Skyriui vadovauja vedėjas.
  5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

 

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 6. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra:

6.1.   atstovauti Tarnybai teismuose, kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

6.2.   su kitais skyriais ir vienam rengti teisės aktų, Tarnybos sutarčių projektus;

6.3.   pagal kompetenciją teikti paaiškinimus ir konsultacijas.

6.4.   prisidėti prie efektyvios bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos priežiūros užtikrinimo, audito viešosios priežiūros vykdymo, turto arba verslo vertintojų (toliau – vertintojas), turto ir verslo vertinimo įmonių (toliau – vertinimo įmonė) veiklos priežiūros užtikrinimo.

7. Skyrius atlieka šias funkcijas:

7.1.   atstovaudamas Tarnybai teismuose, kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, įstaigose, įmonėse ar organizacijose:

7.1.1. esant Tarnybos direktoriaus įgaliojimui, kartu su Tarnybos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojais ar darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), arba be jų, atstovauja Tarnybai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

7.1.2. apibendrina iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių gautą informaciją, susijusią su atstovavimu Tarnybai teismuose ar kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, ir rengia Tarnybos vardu teikiamus procesinius dokumentus.

7.2.   teisės aktų, Tarnybos sutarčių projektų rengimo srityje:

7.2.1. teikia pastabas ir siūlymus dėl Tarnybai pateiktų derinti, Tarnybos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų;

7.2.2. esant Tarnybos direktoriaus pavedimui, rengia išvadas Tarnybos kompetencijos klausimais dėl išvadoms gauti Tarnybai pateiktų kitų įstaigų teisės aktų projektų;

7.2.3. rengia Tarnybos sudaromų sutarčių, teisės aktų projektus;

7.2.4. užtikrina, kad teisės aktų projektai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus,   vizuoja Tarnyboje suderintus teisės aktų projektus;

7.2.5. dalyvauja Tarnybos direktoriaus sudarytų komisijų, darbo grupių, rengiančių teisės aktų, sutarčių projektus, darbe;

7.2.6. registruoja Tarnyboje parengtus teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje ir skelbia Tarnyboje parengtus teisės aktus registruojant juos Teisės aktų registre.

7.3.   paaiškinimų ir konsultacijų teikimo srityje:

7.3.1. su kitais nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus bei pagal kompetenciją rengia atsakymus į juos;

7.3.2. pagal kompetenciją teikia konsultacijas ir teisines išvadas Tarnybos vadovybei, Tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojams.

7.4.   ūkio subjektų priežiūros srityje:

7.4.1.  dalyvauja atliekant bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų planinius ir neplaninius veiklos patikrinimus, veiklos stebėseną;

7.4.2. dalyvauja atliekant auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito tyrimus ar viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito tikrinimus;

7.4.3. atlieka LR finansinių ataskaitų audito įstatymo ir (arba) reglamento (ES) N. 537/2014 nuostatų pažeidimo tyrimus;

7.4.4. nagrinėja asmenų, neišlaikiusių ir nesutikusių su bendruoju ir teisės kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimu apeliacijas;

7.4.5. dalyvauja atliekant planinius ir neplaninius vertintojų ir vertinimo įmonių patikrinimus.

7.5.   įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

 8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

8.1.inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

8.2.gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

8.3.kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

8.4.pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

8.5.teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo.

9. Skyrius turi:

9.1.laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

9.2.prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų, ir ataskaitų rengimo;

9.3.užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

 

IV SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriui, o kiti Skyriaus darbuotojai  – Skyriaus vedėjui.

12.  Skyriaus vedėjas:

12.1.organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2.teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

12.3.atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

12.4.nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

12.5.bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

12.6.vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus.

13.  Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

 

________________

Atnaujinta: 2019.07.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum