PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. P1-84

 

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

 TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
  4. Skyriui vadovauja vedėjas.
  5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

 

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 6. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra:

6.1.   įgyvendinti Tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, formuoti ir administruoti personalą, gebantį vykdyti strateginiuose planuose numatytas programas ir įgyvendinti Tarnybos tikslus;

6.2.   užtikrinti efektyvų dokumentų valdymą ir tinkamą Tarnybos svečių ir interesantų priėmimą;

6.3.   užtikrinti tinkamą materialinių vertybių eksploataciją, saugojimą ir apskaitą;

6.4.   užtikrinti valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumą Tarnyboje;

6.5.   užtikrinti ūkio valdymą ir tinkamai Tarnyboje atlikti viešuosius pirkimus;

6.6.   užtikrinti informacinių sistemų priežiūrą ir administravimą.

7. Skyrius atlieka šias funkcijas:

7.1.   Tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo politikos įgyvendinimo srityje:

7.1.1. rengia Tarnybos direktoriaus įsakymų personalo valdymo klausimais projektus;

7.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja atranką ir priėmimą į laisvas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigas, bei darbuotojų perkėlimą į kitas pareigas;

7.1.3. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją ir dokumentus įstaigai, centralizuotai atliekančiai personalo administravimo funkcijas;

7.1.4. rengia darbuotojų atostogų grafikus;

7.1.5. organizuoja darbuotojų veiklos vertinimą;

7.1.6. organizuoja darbuotojų privačių interesų, nepriklausomumo ir nešališkumo deklaravimą, deklaracijų priėmimą, saugojimą, kontrolę ir konsultavimą;

7.1.7. atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

7.1.8. konsultuoja Tarnybos darbuotojus viešųjų ir privačių interesų derinimo, korupcijos prevencijos klausimais;

7.1.9. rengia korupcijos prevencijos ir kontrolės dokumentus;

7.1.10.  pagal kompetenciją kontroliuoja Tarnybos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo.

7.2.   Tarnybos dokumentų valdymo ir svečių bei interesantų priėmimo srityje:

7.2.1. tvarko Tarnybos dokumentų valdymo sistemą;

7.2.2. rengia Tarnybos teisės aktų dokumentų valdymo klausimais projektus;

7.2.3. rengia Tarnybos dokumentacijos planą, registrų sąrašą ir juos derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;

7.2.4. registruoja ir tvarko Tarnybos direktoriaus įsakymus, pasirašomus dokumentus, gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus, paskirsto dokumentus vykdytojams, persiunčia juos adresatams;

7.2.5. organizuoja dokumentų kaupimą, saugojimą ir naudojimą Tarnybos archyve bei dokumentų naikinimą ir dokumentų perdavimą Lietuvos valstybės naujajam archyvui;

7.2.6. priima ir teikia informaciją telefonu, telefonu sujungia interesantus su Tarnybos vadovais ir specialistais;

7.2.7. priima Tarnybos svečius ir interesantus;

7.2.8. nagrinėja, Tarnybos direktoriui pavedus, asmenų pranešimus, skundus ir prašymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.2.9. pagal kompetenciją rengia ataskaitas, informacinius ir kitus oficialius dokumentus;

7.2.10.teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

7.3.   Tarnybos materialinių vertybių apskaitos srityje:

7.3.1. užtikrina tinkamą materialinių vertybių eksploataciją, saugojimą;

7.3.2. inicijuoja ilgalaikio ir trumpalaikio turto patikrinimus ir metinę turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, užtikrina jos rezultatų teisingumą;

7.3.3. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl turto valdymo ir priežiūros organizavimo tobulinimo;

7.3.4. aprūpina darbuotojus darbo priemonėmis ir medžiagomis.

7.4.      valstybinės kalbos vartojimo Tarnyboje taisyklingumo užtikrinimo srityje:

7.4.1. kontroliuoja, kaip Tarnyboje vykdomas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai;

7.4.2. kontroliuoja, ar Tarnyboje raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi taisyklinga valstybine kalba;

7.4.3. tikrina Tarnybos rengiamų dokumentų, leidinių, vertimų, Tarnyboje organizuojamų mokymų medžiagos, egzaminų užduočių kalbos taisyklingumą, redaguoja jų tekstus;

7.4.4. redaguoja informaciją prieš skelbiant ją Tarnybos interneto svetainėje;

7.4.5. konsultuoja Tarnybos darbuotojus kalbos klausimais.

7.5.   ūkio valdymo Tarnyboje ir viešųjų pirkimų srityje:

7.5.1. užtikrina techninį ir materialinį Tarnybos bei joje sudaromų komisijų, darbo grupių aprūpinimą;

7.5.2. organizuoja ir vykdo Tarnybos viešuosius pirkimus;

7.5.3. užtikrina Tarnybos patalpose vykdomų renginių aprūpinimą;

7.5.4. užtikrina Tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

7.5.5. organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą Tarnybos patalpose.

7.6.      informacinių sistemų priežiūros ir administravimo srityje:

7.6.1. užtikrina Tarnybos kompiuterinių sistemų ir ryšio priemonių funkcionavimą;

7.6.2. užtikrina informacijos skelbimą ir tvarkymą Tarnybos interneto svetainėje, organizuoja Tarnybos interneto svetainės turinio priežiūrą;

7.6.3. Tarnybos struktūriniams padaliniams teikia konsultacijas informacinių sistemų, kompiuterinės ir programinės įrangos klausimais;

7.6.4. pagal kompetenciją tvarko Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinę sistemos  (toliau – ĮRBIS) duomenis ir teikia pasiūlymus dėl ĮRBIS modernizavimo;

7.6.5. rengia įsigyjamos techninės ir programinės įrangos bei kompiuterinių paslaugų technines užduotis (specifikacijas).

7.7.      įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

 8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

8.1.inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

8.2.gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

8.3.kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

8.4.pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

8.5.teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo.

9. Skyrius turi:

9.1.laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

9.2.prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;

9.3.užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

 

IV SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriui, o kiti Skyriaus darbuotojai – Skyriaus vedėjui.

12.  Skyriaus vedėjas:

12.1.organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2.teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

12.3.atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

12.4.nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

12.5.bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

12.6.vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus.

13. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

 

________________ 

Atnaujinta: 2019.07.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum