PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo

tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. P1-85  

 

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

 TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VERTINIMO KOKYBĖS PATIKRINIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Vertinimo kokybės patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
  4. Skyriui vadovauja vedėjas.
  5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui.

 

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 6. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra:

6.1.   dalyvauti užtikrinant efektyvią turto ir verslo vertinimo (toliau – vertinimas) kokybę;

6.2.   dalyvauti užtikrinant turto arba verslo vertintojų (toliau – vertintojai), turto ir verslo vertinimo įmonių (toliau – vertinimo įmonės) veiklos priežiūrą ir visuomenės teisių ir jų teisėtų interesų šioje srityje apsaugą;

6.3.   dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką vertinimo srityje.

7. Skyrius atlieka šias funkcijas:

7.1.   vertinimo kokybės užtikrinimo srityje:

7.1.1. nagrinėja paklausimus dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų (toliau – ataskaita) atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatytiems reikalavimams:

7.1.1.1.  vertina Tarnybai pateiktų ataskaitų atitiktį Įstatymo nustatytiems reikalavimams;

7.1.1.2.  rengia ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojui teikia išvadų dėl Tarnybai pateiktų ataskaitų atitikties Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams projektus.

7.1.2. kaupia, sistemina, analizuoja ir skelbia duomenis apie ataskaitų atitikties Įstatymo 22 straipsnio reikalavimams nagrinėjimo rezultatus;

7.1.3. teikia konsultacijas dėl teisės aktų taikymo Skyriaus kompetencijos klausimais.

7.2.   vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos priežiūros ir visuomenės teisių ir jų teisėtų interesų apsaugos srityje:

7.2.1. atlieka planinius ir neplaninius vertintojų ir vertinimo įmonių patikrinimus;

7.2.2. nagrinėja pareiškėjų skundus dėl vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos:

7.2.2.1.  vertina Tarnybai pateiktų pareiškėjų skundų pagrįstumą;

7.2.2.2.  kreipiasi į pareiškėjus, vertintojus ir vertinimo įmones dėl paaiškinimų ir dokumentų, susijusių su skundu, pateikimo;

7.2.2.3.  teikia Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl sprendimų, susijusių su pareiškėjų skundais, priėmimo ir rengia sprendimų projektus.

7.2.3. teikia Turto arba verslo vertintojų garbės teismui (toliau – Garbės teismas) teikimus iškelti vertintojams drausmės bylas ir vykdo įsiteisėjusius Garbės teismo sprendimus:

7.2.3.1.  teikia Tarnybos direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl kreipimosi į Garbės teismą;

7.2.3.2.  rengia ir teikia Garbės teismui teikimus iškelti vertintojams drausmės bylas;

7.2.3.3.  vykdo Garbės teismo nurodymus, susijusius su nagrinėjama drausmine byla;

7.2.3.4.  organizuoja Garbės teismo sprendimų vykdymą ir skelbimą.

7.3.   valstybės vertinimo politikos įgyvendinimo srityje:

7.3.1. rengia Įstatymo 26 straipsnio 6 dalyje nurodytą vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos, jų priežiūros, šios priežiūros rezultatų ir vertinimo Lietuvoje būklės ataskaitas;

7.3.2. prisideda prie rengimo, rengia pasiūlymus dėl vertinimo teisinio reglamentavimo tobulinimo ir pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

7.3.3. bendradarbiauja su vertintojų ir vertinimo įmonių organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis ir pagal kompetenciją dalyvauja organizuojamoje veikloje vertinimo veiklos tobulinimo klausimais.

7.4.   įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus bei užduotis.

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

 8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

8.1.   inicijuoti teisės aktų projektų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją;

8.2.   gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

8.3.   kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

8.4.   pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

8.5.   teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo.

9. Skyrius turi:

9.1.   laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

9.2.   prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;

9.3.   užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

IV SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, o kiti Skyriaus darbuotojai  – Skyriaus vedėjui.

12.  Skyriaus vedėjas:

12.1. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2. teikia Tarnybos direktoriui ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

12.3. atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

12.4. nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

12.5. bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

12.6. vykdo Tarnybos direktoriaus ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

13.  Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.  

________________

Atnaujinta: 2019.07.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum