PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo

tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2019 m. birželio 27 d.  įsakymu Nr. P1-89

 

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

 TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

ANALIZĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Analizės skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
  4. Skyriui vadovauja vedėjas.
  5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

 

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

6.1.   stebėti ir analizuoti valstybės politikos audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse įgyvendinimą;

6.2.   užtikrinti tinkamą Tarnybos veiklos planavimą ir atsiskaitymą už veiklos rezultatus;

6.3.   užtikrinti Tarnybos veiklos viešinimą, bendradarbiavimą su visuomene.

7. Skyrius atlieka šias funkcijas:

7.1.   valstybės politikos audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse įgyvendinimo stebėsenos ir analizės srityje:

7.1.1. planuoja ir organizuoja valstybės politikai audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse įgyvendinti reikalingos informacijos ir duomenų rinkimą, kaupia, apdoroja, sistemina ir analizuoja surinktą informaciją ir duomenis;

7.1.2. kasmet atlieka prižiūrimų ūkio subjektų rizikos vertinimą audito, turto ir verslo vertinimo bei nemokumo srityse;

7.1.3. rengia metinius nemokumo (bankroto, restruktūrizavimo) administratorių, veiklos patikrinimų planus;

7.1.4. rengia metinius turto ir verslo vertinimo vertintojų patikrinimų planus;

7.1.5. analizuoja nemokumo – įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto – pateiktų ataskaitų duomenis ir procesų eigą;

7.1.6. periodiškai vykdo aktualaus viešojo intereso įmonių sąrašo atnaujinimą;

7.1.7. rengia metinius viešo intereso įmonių finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo planus;

7.1.8. tvarko statistinę informaciją apie auditorių ir audito įmonių atliktus viešojo intereso įmonių auditus;

7.1.9. pagal kompetenciją tikrina nemokumo (bankroto, restruktūrizavimo) administratorių, audito įmonių teikiamų ataskaitų duomenų teisingumą;

7.1.10.  talpina į Kompiuterizuotąją turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemą skenuotas Turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitų kopijas;

7.1.11.  analizuoja turtą ir verslą vertinančių įmonių, turto arba verslo vertintojų veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitose nurodytų duomenų dėl parengtų ataskaitų ir gautų pajamų atitiktį turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos ataskaitose nurodytiems atitinkamiems duomenims ir (arba) šių duomenų teisingumą;

7.1.12.  atlieka statistinių rodiklių stebėseną, skaičiavimus ir prognozavimą audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse, rengia analitines apžvalgas ir statistines ataskaitas;

7.1.13.  dalyvauja Juridinių asmenų, norinčių dalyvauti NATO skelbiamuose prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo konkursuose , finansinio, techninio, profesinio ir saugumo patikimumo įvertinimo ir patikimumo deklaracijos išdavimo klausimams spręsti komisijos veikloje;

7.1.14.  skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja Tarnybos naudojamų informacinių sistemų modernizavimo, testavimo projektuose;

7.1.15.  pagal kompetenciją dalyvauja Tarnyboje sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje.

7.2.   tinkamo Tarnybos veiklos planavimo ir atsiskaitymo už veiklos rezultatus užtikrinimo srityje:

7.2.1. organizuoja ir rengia arba dalyvauja rengiant koncepcijų, strategijų, rizikos valdymo planų, tarpinstitucinių veiklos planų, Tarnybos strateginių dokumentų projektus, jų vykdymo stebėseną ir ataskaitų rengimą;

7.2.2. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos finansų ministrui Tarnybos 3, 6, 9 mėnesių ir metines veiklos ataskaitas;

7.2.3. rengia einamųjų metų Tarnybos veiklos plano projektą ir teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministrui teisės aktų nustatyta tvarka;

7.2.4. užtikrina Tarnybos veiklos plano įgyvendinimo stebėseną, teikia pasiūlymus, kaip gerinti Tarnybos veiklos efektyvumą ir rezultatus;

7.2.5. koordinuoja pažangių verslo priežiūros priemonių ir modernių veiklos praktikų įgyvendinimą bei diegimą, numatytų Pažangumo vertinimo (švieslentės) metodikoje.

7.3.      Tarnybos veiklos viešinimo, bendradarbiavimo su visuomene užtikrinimo srityje:

7.3.1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie Tarnybos veiklą vykdant teisės aktų pavestas funkcijas;

7.3.2. rengia apklausas, tyrimus, ataskaitas, pažymas, kitus dokumentus, informacinę, analitinę ir vaizdinę medžiagą (duomenų lenteles, diagramas) pranešimams, apžvalgoms, Tarnybos interneto svetainei bei socialinės medijos priemonėms;

7.3.3. teikia duomenis apie Tarnybos teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas Viešųjų ir administracinių paslaugų katalogo informacinėje sistemoje PASIS;

7.3.4.  teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka teikia duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojui;

7.3.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims;

7.3.6. užtikrina nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų dėl statistinės informacijos rinkimo ir ataskaitų rengimo bei teikimo įgyvendinimą;

7.3.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, valstybės, Europos Sąjungos ir tarptautinėmis institucijomis aiškindamasis ir spręsdamas iškilusias audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo sričių problemas;

7.3.8. dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo klausimais, suderinęs su organizatoriais, rengia pranešimus;

7.4.      įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

8.1.         inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

8.2.         gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

8.3.         kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

8.4.         pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

8.5.         teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo

9. Skyrius turi:

9.1.         laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

9.2.         prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;

9.3.         užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

 

IV SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriui, o kiti Skyriaus darbuotojai  – Skyriaus vedėjui.

12.  Skyriaus vedėjas:

12.1.   organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2.   teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

12.3.   atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

12.4.   nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

12.5.   bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

12.6.   vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus.

13.  Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

 

________________

Atnaujinta: 2019.07.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum