PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo

tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. P1-90

 

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

 TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

APSKAITOS IR METODOLOGIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Apskaitos ir metodologijos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
  4. Skyriui vadovauja vedėjas.
  5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

 

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 6. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

6.1. rengti verslo apskaitos standartų metodines rekomendacijas bei metodinę medžiagą auditoriams, bankroto ir restruktūrizavimo administratoriams, turto ir verslo vertintojams, kuri atitiktų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

6.2. aiškinti verslo apskaitos standartus, siekiant kad ūkio subjektai tinkamai taikytų verslo apskaitos standartus praktikoje;

6.3. bendradarbiauti su Europos Sąjungos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad Europos Sąjungos ir tarptautiniu mastu apskaitos sistema būtų grindžiama vienodais apskaitos principais;

6.4. dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse;

6.5. teikti metodinę pagalbą nagrinėjant paklausimus dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytiems reikalavimams;

6.6. prisidėti tvarkant Tarnybos buhalterinę apskaitą;

6.7. pagal kompetenciją nagrinėti skundus dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų.

7. Skyrius atlieka šias funkcijas:

7.1. verslo apskaitos standartų metodinių rekomendacijų bei metodinės medžiagos auditoriams, bankroto ir restruktūrizavimo administratoriams, turto ir verslo vertintojams rengimo srityje:

7.1.1. rengia verslo apskaitos standartų praktinio taikymo metodines rekomendacijas ir paaiškinimus, kaip tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti finansines ataskaitas;

7.1.2. rengia pavyzdinį sąskaitų planą ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, savo veikla siekiantiems pelno;

7.1.3. rengia metodinę medžiagą bankroto ir restruktūrizavimo administratoriams;

7.1.4. rengia metodinę medžiagą turto ir verslo vertintojams ir skelbia ją Tarnybos interneto svetainėje;

7.1.5. suinteresuotiems asmenims teikia paaiškinimus raštu ir konsultuoja atvykusius į Tarnybą asmenų bankroto ir restruktūrizavimo, turto ir verslo vertinimo metodologijos klausimais;

7.1.6. nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias buhalterinės apskaitos, audito, asmenų bankroto ir restruktūrizavimo bei turto ir verslo vertinimo veiklos srityje;

7.1.7. peržiūri iš Europos Sąjungos institucijų, Tarptautinių apskaitos standartų valdybos gautų tarptautinių apskaitos standartų ir tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir iš Tarptautinės buhalterių federacijos gautų tarptautinių audito standartų vertimus;

7.1.8. analizuoja Europos vertinimo standartus, jų pakeitimo projektus, kitą Europos vertintojų asociacijų grupės (angl. The European Group of Valuers' Association; TEGoVA) rengiamą medžiagą turto vertinimo metodologijos srityje;

7.1.9. teikia Tarnybos skyriams metodinę pagalbą apskaitos, audito, asmenų bankroto ir restruktūrizavimo bei turto ir verslo vertinimo veiklos klausimais.

7.2. ūkio subjektų tinkamos verslo apskaitos standartų taikymo praktikos srityje:

7.2.1.konsultuoja paklausėjus telefonu, raštu ir kitomis ryšio priemonėmis kaip verslo apskaitos standartai turėtų būti taikomi praktikoje;

7.2.2.kasmet skelbia ir atnaujina dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų dėl verslo apskaitos standartų taikymo sąrašą;

7.2.3.ruošia medžiagą Tarnybos organizuojamiems kursams ir seminarams, skaito paskaitas ir pranešimus Tarnybos organizuojamuose mokymuose bei renginiuose.

7.3. bendradarbiavimo su Europos Sąjungos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis srityje:

7.3.1.dalyvauja Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės programose, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl nagrinėjamų projektų, dalyvauja darbo grupių posėdžiuose;

7.3.2.atstovauja Tarnybai TEGoVA organizuojamuose renginiuose;

7.3.3.bendradarbiauja su turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmones vienijančiomis organizacijomis, viešojo administravimo institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacinėmis struktūromis;

7.3.4.koordinuoja bendradarbiavimo su kitomis kompetentingomis institucijomis susitarimų rengimą ir pasirašymą.

7.4. Valstybės politikos apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse įgyvendinimo srityje:

7.4.1.dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais, galiojančių teisės aktų papildymus bei pakeitimus;

7.4.2.bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, valstybės institucijomis aiškindamasi ir spręsdama iškilusias apskaitos problemas;

7.4.3.dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose apskaitos sistemos tobulinimo klausimais, suderinęs su organizatoriais, rengia pranešimus;

7.4.4.teikia pasiūlymus ir išvadas dėl parengtų Tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektų.

7.4.5. vykdo kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Finansų ministerijos deleguotas funkcijas, susijusias su Buhalterinės apskaitos įstatymo įgyvendinimu, bankroto ir restruktūrizavimo administravimu, turto ir verslo vertinimu.

7.5. paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo srityje:

7.5.1. konsultuoja turto arba verslo vertintojus bei turto arba verslo vertinimo įmones dėl papildomų paaiškinimų ir dokumentų, susijusių su skundu, pateikimo;

7.5.2. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl sprendimų, susijusių su pareiškėjų skundais, priėmimo ir rengia sprendimų projektus;

7.5.3. konsultuoja Vertinimo kokybės patikrinimų skyrių dėl turto ir verslo vertinimo metodologijos taikymo.

7.6. Tarnybos buhalterinės apskaitos srityje:

7.6.1. prisideda prie Tarnybos buhalterinės apskaitos tvarkymo, pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai, kitoms organizacijoms raštų ir kitų dokumentų projektus;

7.6.2. sistemiškai tvarko, saugo ir archyvuoja Tarnybos buhalterinius dokumentus;

7.6.3. organizuoja Tarnybos finansų kontrolę.

7.7. skundų dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų nagrinėjimo srityje nagrinėja asmenų, neišlaikiusių ir nesutikusių su mokesčių ir apskaitos kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimu, apeliacijas.

7.8. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

 8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

8.1. inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

8.2. gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

8.3. kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

8.4. pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

8.5. teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo.

9. Skyrius turi:

9.1. laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

9.2. prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;

9.3. užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

 

IV SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriui, o kiti Skyriaus darbuotojai  – Skyriaus vedėjui.

12.  Skyriaus vedėjas:

12.1. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.2. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

12.3. atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

12.4. nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

12.5. bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

12.6. vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus.

13.  Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

 

________________

 

 

Atnaujinta: 2019.07.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum