Finansinių ataskaitų formos, galiojančios nuo 2016-01-01

Šiame skyrelyje skelbiamos finansinių ataskaitų formos, kurios naudojamos sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

Sudarant finansines ataskaitas ir teikiant jas Juridinių asmenų tvarkytojui, rekomenduojame naudoti elektroninius finansinių ataskaitų rinkinius. Informaciją, kaip pildyti ir teikti elektroninius finansinių ataskaitų rinkinius, galima rasti valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje http://www.registrucentras.lt/p/62.

Skelbiamos finansinių ataskaitų formos paruoštos naudoti „Excel“ programoje. Dokumentų apsaugos lygį įmonės nusistato pačios. Tarnyba už neigiamus padarinius neteisingai naudojant finansinių ataskaitų formas ir formules atsakomybės neprisiima.

 

Labai mažų įmonių, pasirinkusių taikyti 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ 8 punkte nurodytą finansinių ataskaitų rinkinį:

Trumpo balanso forma

Trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos forma

 

Mažų įmonių ir labai mažų įmonių, nepasirinkusių 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ 8 punkte nurodyto finansinių ataskaitų rinkinio ir taikančių tokius pačius finansinių ataskaitų sudarymo ir apskaitos tvarkymo reikalavimus kaip ir mažos įmonės:

Sutrumpinto balanso forma

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma (jei įmonė pasirenka rengti savo nuožiūra)

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma (jei įmonė pasirenka rengti savo nuožiūra)

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma (jei įmonė pasirenka rengti savo nuožiūra)

 

Vidutinių ir didelių įmonių:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma

 

Konsoliduotosios finansinės ataskaitos:

Konsoliduotojo balanso forma

Konsoliduotosios pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Konsoliduotosios nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Konsoliduotosios pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma

Konsoliduotosios pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma

 

Valstybės ir savivaldybės įmonių

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma


Mažųjų bendrijų,

pasirinkusių taikyti 38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

 

pasirinkusių taikyti visus verslo apskaitos standartus:

Sutrumpinto balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

 

Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, išskyrus tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, pasirinkusių taikyti 38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

 

pasirinkusių taikyti visus verslo apskaitos standartus:

Sutrumpinto balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma (jei pasirenka rengti savo nuožiūra)

 

Kredito unijų:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

 

Investicinių fondų, pensijų fondų ir investicinių bendrovių

Sudarant 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas taikoma Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VAS-37 patvirtinta 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ nauja redakcija. Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų formos.

 

Investicinių fondų ir pensijų fondų:

Grynųjų aktyvų ataskaitos forma

Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos forma

 

Investicinių bendrovių:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Pinigų srautų ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

 

Atnaujinta: 2019.07.04

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum