Viešai skelbiami nurodymai ir poveikio priemonės

Šioje skiltyje informacija skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 58 straipsniu. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis minėto įstatymo 56 straipsnio 10 dalimi įspėjimas galioja vienus metus nuo jo paskyrimo.

 

Auditorius ir (ar) audito įmonė

Sprendimas

Skundai ir jų nagrinėjimo rezultatai

Auditorius Jonas Bronislovas Bareiša AVNT direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V3-21 „Dėl poveikio priemonės skyrimo“ sustabdytas auditoriaus Jono Bronislovo Bareišos auditoriaus pažymėjimo galiojimas ir pavesta auditoriui Jonui Bronislovui Bareišai perlaikyti apskaitos kvalifikacinį egzaminą per ne ilgesnį negu 2 metų laikotarpį nuo AVNT direktoriaus įsakymo įsigaliojimo dienos. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. gruodžio 17 d. nutartimi priimtas pareiškėjo auditoriaus Jono Bronislovo Bareišos 2019 m. gruodžio 11 d. teisme gautas skundas.
Auditorė Birutė Stankevičienė AVNT direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V3-20 „Dėl poveikio priemonės skyrimo“ auditorei Birutei Stankevičienei paskirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė „PricewaterhouseCoopers“ Tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl poveikio priemonių ir nurodymo skyrimo“ audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei „PricewaterhouseCoopers“ paskirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Auditorius Vytenis Lazauskas Tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl poveikio priemonių ir nurodymo skyrimo“ auditoriui Vyteniui Lazauskui paskirta poveikio priemonė – įspėjimas ir nurodymas papildomai kelti profesinę kvalifikaciją, t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d. papildomai išklausyti 4 auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo kursų valandas pinigų plovimo ir (ar) užsienio pareigūnų papirkinėjimo temomis ir apie šio nurodymo įvykdymą informuoti Lietuvos auditorių rūmus.
Antanas Šiupienius 2019 m. rugpjūčio 30 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V3-16 ,,Dėl auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo“ panaikintas auditoriaus Antano Šiupieniaus (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000278) auditoriaus pažymėjimo galiojimas.
Audito įmonė UAB „RG verslas“ Tarnybos 2019 m. birželio 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-7 ,,Dėl nurodymų skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui ir nurodyta audito įmonei UAB „RG verslas“ įdiegti politiką ir procedūras, skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą, kad užduotys būtų atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus ir iki 2019 m. gruodžio 15 d. apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.
Auditorė Birutė Stankevičienė Tarnybos 2019 m. gegužės 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-12 ,,Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – pareikšti auditorei Birutei Stankevičienei įspėjimą ir duoti nurodymą – išklausyti 16 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų auditoriaus išvados tema. 
Auditorė Birutė Petrauskienė Tarnybos 2019 m. gegužės 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-11 ,,Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – pareikšti auditorei Birutei Petrauskienei įspėjimą. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 12 d. nutartimi priimtas pareiškėjos auditorės Birutės Petrauskienės 2019 m. birželio 11 d. teisme gautas skundas
Audito įmonė UAB „APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ Tarnybos 2019 m. gegužės 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-10 ,,Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – duoti audito įmonei UAB „APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ nurodymą – iki 2019 m. rugsėjo 15 d. parengti naują priemonių planą, kuris užtikrintų, kad: audito įmonė įdiegtų nuolatinės stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai ir įdiegtų politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti tinkamą dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl kiekvieno kokybės kontrolės sistemos elemento veikimo, įgyvendinti priemonių plane numatytas priemones ir apie šio nurodymo įvykdymą įsitikinti įtraukiant audito įmonę UAB „APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“, joje dirbančius auditorius bei auditorių Paulių Miciukevičių į 2019 m. atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų planą.
Audito įmonė UAB „Bafos paslaugos“ Tarnybos 2019 m. gegužės 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-8 ,,Dėl nurodymų skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – duoti audito įmonei UAB „Bafos paslaugos“ nurodymą – iki 2019 m. birželio 1 d. parengti trūkumų ištaisymo planą, kuris užtikrintų, kad audito įmonė įdiegtų stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai ir įdiegtų politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti tinkamą dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl kiekvieno kokybės kontrolės sistemos elemento veikimo, įgyvendinti priemonių plane numatytas priemones ir iki 2019 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo įvykdymą.
Auditorius Remigijus Kešys Tarnybos 2019 m. balandžio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-5 ,,Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – pareikšti auditoriui Remigijui Kešiui įspėjimą ir duoti nurodymą – papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2019 m. gruodžio 15 d. išklausyti 16 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų tarptautinių audito standartų tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.
Audito įmonė UAB „FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ“ Tarnybos 2019 m. balandžio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-5 ,,Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – duoti audito įmonei UAB „FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ“ nurodymą – iki 2019 m. birželio 1 d. parengti trūkumų ištaisymo planą, kuris užtikrintų, kad audito įmonė įdiegs stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, bus tinkamos, pakankamos ir veiks efektyviai ir įdiegs politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti tinkamą dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl kiekvieno kokybės kontrolės sistemos elemento veikimo, įgyvendinti priemonių plane numatytas priemones ir iki 2019 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo įvykdymą.
Auditorė Raisa Udalova Tarnybos 2018 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-26 „Dėl drausminės nuobaudos ir nurodymo skyrimo“ auditorei Raisai Udalovai pareikštas įspėjimas bei duotas nurodymas – papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2019 m. gruodžio 31 d. išklausyti 16 valandų auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų tarptautinių audito standartų tema.
Auditorius Dainius Vaičekonis Tarnybos 2018 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-25 „Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo“ auditoriui Dainiui Vaičekoniui pareikštas įspėjimas.
Auditorė Irena Ramanauskienė Tarnybos 2018 m. rugsėjo 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-17 „Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo“ auditorei Irenai Ramanauskienei pareikštas įspėjimas.
Auditorius Domantas Dabulis Tarnybos 2018 m. birželio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-15 ,,Dėl poveikio priemonės skyrimo“ auditoriui Domantui Dabuliui paskirta poveikio priemonė – įspėjimas. 
Audito įmonė UAB ,,Revizorius“ grupė Tarnybos 2018 m. gegužės 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-12 „Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“ audito įmonei UAB „Revizorius“ grupė paskirta poveikio priemonė – pareikštas įspėjimas.

Audito įmonė Grant Thornton Baltic UAB

Tarnybos 2018 m. vasario 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-3 „Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“ audito įmonei Grant Thornton Baltic, UAB paskirta poveikio priemonė – įspėjimas bei nurodyta 2018 m. sausio 12 d. finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo ataskaitoje Nr. A2-1 Tarnybos pateiktas rekomendacijas dėl nustatytų trūkumų, susijusių su 1-ojo TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ 46 dalies nuostatų nesilaikymu, įgyvendinti nedelsiant, ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 31 d., ir apie nurodymo įgyvendinimą informuoti Tarnybą raštu.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartimi priimtas pareiškėjų audito įmonės Grant Thornton Baltic UAB ir auditorės Laimės Jablonskienės 2018 m. kovo 20 d. teisme gautas skundas.

Auditorė Laimė Jablonskienė

Tarnybos 2018 m. vasario 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-3 "Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo" nurodyta Lietuvos auditorių rūmams nuo 2018 m. kovo 16 d. sustabdyti auditorės Laimės Jablonskienės auditoriaus pažymėjimo galiojimą ir pavesta auditorei Laimei Jablonskienei perlaikyti kvalifikacinį auditoriaus audito egzaminą per 2 metų laikotarpį nuo Tarnybos direktoriaus įsakymo įsigaliojimo dienos.

Audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė "AUDATA"

Tarnybos 2017 m. gruodžio 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-58 "Dėl drausminės nuobaudos skyrimo" audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei "AUDATA" paskirta drausminė nuobauda – įspėjimas.


Auditorius Egidijus Jakubauskas

Tarnybos 2017 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-57 "Dėl drausminės nuobaudos skyrimo" auditoriui Egidijui Jakubauskui paskirta drausminė nuobauda – panaikinti auditoriaus Egidijaus Jakubausko auditoriaus vardą.


Audito įmonė Apskaitos ir kontrolės uždaroji akcinė bendrovė "Auditas"

Tarnybos 2017 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-56 "Dėl drausminės nuobaudos skyrimo" audito įmonei Apskaitos ir kontrolės uždarajai akcinei bendrovei "Auditas" paskirta drausminė nuobauda – įspėjimas.


Auditorė Rasytė Klimienė

Tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V3-54 "Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo" auditorei Rasytei Klimienei paskirta drausminė nuobauda – įspėjimas.


Auditorius Antanas Šiupienius ir audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė "AUDITORIAI IR KONSULTANTAI"

Tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V3-47 "Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo" sustabdytas auditoriaus Antano Šiupieniaus pažymėjimo galiojimas ir pavesta auditoriui Antanui Šiupieniui perlaikyti kvalifikacinį atestuoto auditoriaus audito egzaminą per ne ilgesnį negu 2 metų laikotarpį, o audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei "AUDITORIAI IR KONSULTANTAI" pavesta ištaisyti kokybės kontrolės sistemos trūkumus, tai yra parengti priemonių, skirtų 1-ojo Tarptautinio kokybės kontrolės standarto 32, 46 ir 48 dalių nuostatų laikymosi trūkumams ištaisyti,  planą ir jį suderinti su Tarnyba, o šio plano įvykdymo įrodymus pateikti Lietuvos auditorių rūmams per 6 mėnesius nuo šio įsakymo priėmimo datos.


 

Informacija šioje skiltyje skelbiama nuo 2017 m. kovo 1 d.

Auditorė Raisa Udalova

Atnaujinta: 2020.01.22

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum