Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

Fiziniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Linas Povilėnas 2018-10-26 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-290 bankroto administratoriui Linui Povilėnui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto L ietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. b alandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66, 3 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Mindaugas Česnulaitis 2018-12-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-337 bankroto administratoriui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respubli kos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunktyje, Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulini mo tvarkos aprašo, patvirtinto Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ddirektoriaus 2017 m. balandžio 18 įsakymu Nr. V4-66 ,,Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo admini stratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3 punke nustatytų reikalavimų pažeidimus, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Ernestas Šapalas 2018-12-11 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-341 bankroto administratoriui Ernestui Šapalui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunktyje, Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalif ikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ddirektoriaus 2017 m. balandžio 18 įsakymu Nr. V4-66 ,,Dėl Bankroto administratorių ir restruk tūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3 punke nustatytų reikalavimų pažeidimus, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Jurij Grafman 2019-01-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-27 bankroto administratoriams UAB Gudara ir Jurij Grafman už ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p., 10 str. 4 d. 3 p., 32 str. 2 d. ir Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažei dimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Jurij Grafman 2019-01-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-30 bankroto administratoriams UAB Gudara ir Jurij Grafman už ĮBĮ 11 str. 5 d. 2 p., 32 str. 2 d. ir Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.1, 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuob auda - viešas įspėjimas.
Jurij Grafman 2019-02-06 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-44 bankroto administratoriams UAB Gudara ir Jurij Grafman už ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p., 32 str. 2 d. ir Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuobau da - viešas įspėjimas.
Gražina Šestak 2019-03-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-59 bankroto administratorei Gražinai Šestak už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Jolanta Lukošienė 2019-03-18 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-61 bankroto administratorei Jolantai Lukošienei už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.3 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Miroslava Vrublevskaja 2019-03-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-69 bankroto administratorei Miroslavai Vrublevskajai už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo pažeidimą, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Inara Klimaitienė 2019-05-14 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-115 bankroto administratorei Inarai Klimaitienei už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Elida Mantulova 2019-05-27 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-124 bankroto administratorei Elidai Mantulovai už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalyje nustatyto reikalavimo pažeidimą, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Juozas Vrubliauskas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2019-05-27 įsakymu Nr. V4-126 Dėl bankroto administratoriaus Juozo Vrubliausko veiklos stebėsenos bankroto adm inistratoriui Juozui Vrubliauskui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įs akymu Nr. 1K-286 ,,Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos d irektoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Elida Mantulova Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019-05-30 įsakymu Nr. V4-134 Dėl bankroto administratorės Elidos Mantulovos veiklos stebėsenos bankroto administratorei Elidai M antulovai už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl B ankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. bala ndžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Janina Sakalauskienė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019-05-30 įsakymu Nr. V4-132 Dėl bankroto administratorės Janinos Sakalauskienės veiklos stebėsenos bankroto administratorei Jan inai Sakalauskienei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-2 86 ,,Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 20 17 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Mindaugas Česnulaitis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019-06-03 įsakymu Nr. V4-136 Dėl bankroto administratoriaus Mindaugo Česnulaičio veiklos stebėsenos bankroto administratoriui Mi ndaugui Česnulaičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K- 286 ,,Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2 017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Jonas Kilčiauskas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019-06-03 įsakymu Nr. V4-137 Dėl bankroto administratoriaus Jono Kilčiausko veiklos stebėsenos bankroto administratoriui Jonui K ilčiauskui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. bal andžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Povilas Žukauskas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019-06-05 įsakymu Nr. V4-140 Dėl nuobaudos bankroto administratoriui Povilui Žukauskui skyrimo bankroto administratoriui už Liet uvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl Bankroto ir restru ktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsaky mu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Beatričė Babarskaitė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019-06-07 įsakymu Nr. V4-141 bankroto administratorei Beatričei Babarskaitei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Aloyzas Keršanskas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019-06-10 įsakymu Nr. V4-144 bankroto administratoriui Aloyzui Keršanskui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 st raipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso pat virtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir re struktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Darius Daubaras Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019-06-10 įsakymu Nr. V4-143 bankroto administratoriui Dariui Daubarui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 strai psnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvir tinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restr uktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Klotilda Zybleva Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019-06-10 įsakymu Nr. V4-142 bankroto administratorei Klotildai Zyblevai už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str aipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patv irtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir res truktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Jonas Paliulis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019-06-13 įsakymu Nr. V4-146 Dėl nuobaudos bankroto administratoriui Jonui Paliuliui skyrimo bankroto administratoriui už Lietuv os Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl Bankroto ir restrukt ūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Lolita Trinkūnienė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019-06-13 įsakymu Nr. V4-147 Dėl nuobaudos bankroto administratorei Lolitai Trinkūnienei skyrimo bankroto administratorei už Lie tuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl Bankroto ir restr uktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsak ymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Lina Markevičienė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019-06-27 įsakymu Nr. V4-153 Dėl nuobaudos bankroto administratorei Linai Markevičienei skyrimo bankroto administratorei už Liet uvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl Bankroto ir restru ktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsaky mu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gražina Šestak 2019-08-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-214 bankroto administratorei Gražinai Šestak už ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 15, 20 punktų, ĮBĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatų ir Tarnybos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. 44 patvirtintų Duomenų apie įmo nės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB Abatas bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.Juridiniai asmenys

Administratorius Sprendimas
UAB "Gudara" 2018-11-05 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-302 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB Farukhjon bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras 2018-11-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-308 bankroto administratoriui UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrui už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB Mulidė bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2018-12-04 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-328 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 20 p., 32 str. 2 d. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Nidos energija" 2018-12-28 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-378 bankroto administratoriui UAB ,,Centro skveras už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalyje nustatyto reikalavimo pažeidimą, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "BANKROTO EIGA" 2018-12-31 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-379 bankroto administratoriui UAB ,,BANKROTO EIGA už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalyje nustatyto reikalavimo pažeidimą, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "TAVO Sprendimas" 2018-12-31 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-380 bankroto administratoriui UAB ,,TAVO Sprendimas už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalyje nustatyto reikalavimo pažeidimą, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2019-01-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-27 bankroto administratoriams UAB Gudara ir Jurij Grafman už ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p., 10 str. 4 d. 3 p., 32 str. 2 d. ir Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažei dimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2019-01-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-30 bankroto administratoriams UAB Gudara ir Jurij Grafman už ĮBĮ 11 str. 5 d. 2 p., 32 str. 2 d. ir Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.1, 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuob auda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2019-02-06 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-44 bankroto administratoriams UAB Gudara ir Jurij Grafman už ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p., 32 str. 2 d. ir Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuobau da - viešas įspėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2019-03-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-59 bankroto administratoriui UAB Versluva už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "BANKROTO DEPARTAMENTAS LT" 2019-05-14 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-115 bankroto administratoriui UAB Bankroto departamentas LT už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "VTD GROUP" Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2019-06-27 įsakymu Nr. V4-157 už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies bei Ban kroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kontrolės aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2018-09-06 įsakymu Nr. V-248 ,,Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo adminis tratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kontrolės aprašo patvirtinimo, 14 punkto reikalavimų pažeidimą bankroto administratorei UAB ,,VTD GROUP skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2019-08-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-214 bankroto administratoriui UAB Versluva už ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 15, 20 punktų, ĮBĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatų ir Tarnybos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. 44 patvirtintų Duomenų apie įmonė s bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB Abatas bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.

 

 

Atnaujinta: 2018.01.31

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum