Vertintojo atviri teoriniai klausimai


    Nekilnojamojo turto vertinimo sritis

  Eil. Nr.

  Tema

  Literatūra

  1.

  Rinkos vertės ir investicinės vertės santykis nustatant turto vertę pajamų metodu

  1. Tarptautiniai vertinimo standartai 2013; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365 

  2. 1-asisTechninis informacinis dokumentas: Diskontuoti pinigų srautai. TVST, 2012, p. 1–16, vertimas į lietuvių k.,;  interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787

  3. Europos vertinimo standartai: 5-asis EVMN. 2016, p. 133–137; interneto prieiga: http://www.tegova.org/data/bin/a59c37d855bb0c_EUROPOS_VERTINIMO_STANDARTAI_2016.pdf 

  2.

  Pajamų metodo diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdo taikymas vertinant nekilnojamąjį turtą

  1. 1-asisTechninis informacinis dokumentas: Diskontuoti pinigų srautai. TVST, 2012, p. 1–16, vertimas į lietuvių k.,; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787

  2. Raslanas S., Diskontuotų pinigų srautų analizė, kn. Darnus nekilnojamojo turto vystymas. Vilnius: Technika, 2012, p. 215–230

  3.

  Nekilnojamojo turto ir žemės mokestinės vertės nustatymas ir jos ginčijimas individualiu vertinimu

  1. LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (aktuali redakcija)

  2. Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklės (aktuali redakcija)

  3. LR žemės mokesčio įstatymas (aktuali redakcija)

  4. Masinio žemės vertinimo taisyklės , patvirtintos LRV 2012-12-12 nutarimu Nr. 1523 „Dėl Masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija)

  4.

  Miškų vertinimo ypatumai

  1. Galinienė B. ir kt., Miškų vertinimo praktika ir kiti miškų ūkio valdymo aspektai // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 31–44

  2. Mizaras S., Kaip įvertinti medienos produkciją bei mišką // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2013, elektroninis mokslo darbų leidinys. Vilnius, 2013, p. 31–37; interneto prieiga: www.aivaweb.com/images/3496/turto_vert_teorija_praktika2013.pdf 

  5.

  Lyginamojo metodo taikymas. Pataisų skaičiavimo būdai (pateikti ne mažiau trijų)

  1. Tumelionis A., Lyginamojo metodo pataisų apskaičiavimo aktualijos // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2013, elektroninis mokslo darbų leidinys. Vilnius, 2013, p. 38–54, interneto prieiga: www.aivaweb.com/images/3496/turto_vert_teorija_praktika2013.pdf 

  6.

  Žemės ir statinio vertės atskyrimas

  1. Europos vertinimo standartai 2016, informacinis dokumentas „Vertės paskirstymas tarp žemės sklypo ir pastatų“, p. 281–290; interneto prieiga: http://www.tegova.org/data/bin/a59c37d855bb0c_EUROPOS_VERTINIMO_STANDARTAI_2016.pdf

  2. Tumelionis A., Žemės ir statinio vertės atskyrimas// Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2012, elektroninis mokslo darbų leidinys. Vilnius, 2012, p. 42–47; interneto prieiga: www.aivaweb.com/images/3496/turto_vertinimo_teorija_praktika2012.pdf

  7.

  Kapitalizacijos normos nustatymo būdai ir jų taikymas

  1. Zajančkauskaitė D., Kapitalizacijos normų nustatymo metodų adaptavimas Lietuvoje // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2010/2011, elektroninis mokslo darbų leidinys. Vilnius, 2011, p. 24–35

  2. Vitkutė J., Kapitalizavimo normos kitimo Vilniaus m. centrinėje dalyje 2005–2009 m. tyrimas // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2010/2011, elektroninis mokslo darbų leidinys. Vilnius, 2011, p. 15–23; interneto prieiga: www.aivaweb.com/images/3496/baigtasleidinys2011.pdf

  8.

  Nekilnojamojo turto vertės nustatymas neaktyvios rinkos sąlygomis

  1. Tumelionis A., Nekilnojamojo turto vertės modeliavimas neaktyvios rinkos teritorijose // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2010/2011, elektroninis mokslo darbų leidinys. Vilnius, 2011, p. 6–14; interneto prieiga: www.aivaweb.com/images/3496/baigtasleidinys2011.pdf

  9.

  Atkuriamosios vertės ir rinkos vertės santykis vertinant nekilnojamąjį turtą

  1. Aleknavičius A., Nekilnojamojo turto vertinimas: vadovėlis. Kaunas: Ardiva, 2008, p. 87–95

  2. Galinienė B., Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija. Vilnius: VU leidykla, 2004; (2-asis leidimas 2005), p. 177–189

  3. Čepulis P., Deveikis S., Raguckas V., Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai. Projektas 2010 // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2010/2011. Elektroninis mokslo darbų leidinys. Vilnius, 2011, p. 48–82; interneto prieiga: www.aivaweb.com/images/3496/baigtasleidinys2011.pdf

  10.

  Geriausias turto panaudojimas

  1. Deveikis S., Efektyviausio ir geriausio turto naudojimo samprata ir interpretacijos // Ekonomikos ir turto vertės pokyčiai: tendencijos ir valdymo priemonės. Vilnius: VU leidykla, 2011, p. 51–58

  2. Europos vertinimo standartai 2016. 1-asis EVS, 5.3.7 – 5.3.14 skirsniai, p. 24–26; interneto prieiga:  http://www.tegova.org/data/bin/a59c37d855bb0c_EUROPOS_VERTINIMO_STANDARTAI_2016.pdf

  11.

  Tvarumo ir darnumo samprata ir turto vertinimas

  1. Europos vertinimo standartai 2016, 1-asis EVID : Tvarumas ir vertinimas, p. 247–265; interneto prieiga:  http://www.tegova.org/data/bin/a59c37d855bb0c_EUROPOS_VERTINIMO_STANDARTAI_2016.pdf

  2. Raslanas S., Stasiukynas A., Darnių pastatų vertinimo ypatumai, kn. Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 132–144

  12.

  Energinio naudingumo direktyva ir nekilnojamojo turto vertinimas

  1. Europos vertinimo standartai 2016, 8-asis EVMN. Turto vertinimas ir energinis naudingumas, p.  149–160; interneto prieiga:  http://www.tegova.org/data/bin/a59c37d855bb0c_EUROPOS_VERTINIMO_STANDARTAI_2016.pdf  

  13.

  Turto reitingavimo principai atliekant vertinimą

  1. Europos vertinimo standartai 2016, skirsnis „Europos turto ir rinkos reitingavimas: gairės vertintojui“, p. 329–343; interneto prieiga:  http://www.tegova.org/data/bin/a59c37d855bb0c_EUROPOS_VERTINIMO_STANDARTAI_2016.pdf   

  14.

  Turto vertinimas įkeitimo tikslu

  1. Europos vertinimo standartai 2016, 9-asis EVMN „Europos hipotekos bankų ir TEGoVA komercinių paskolų  aprašas“, p. 161–176

  2.  Europos vertinimo standartai 2016, 2-asis EVMN. Vertinimas skolinimo tikslais, p. 95–106; interneto prieiga:  http://www.tegova.org/data/bin/a59c37d855bb0c_EUROPOS_VERTINIMO_STANDARTAI_2016.pdf

  15.

  Priverstinio pardavimo vertė ir jos taikymas

  1. Europos vertinimo standartai 2016, 1-asis EVS, skirsnis 5.10, p. 31–34

  2. 2-asis EVMN, skirsnis 6, p. 106; interneto prieiga:  http://www.tegova.org/data/bin/a59c37d855bb0c_EUROPOS_VERTINIMO_STANDARTAI_2016.pdf

  16.

  Turto vertinimo metodų deriniai vertinant nekilnojamąjį turtą. Likutinės vertės skaičiavimo būdas

  1. Šliogerienė J. Likutinės vertės metodas ir jo taikymas. Likutinės vertės metodo taikymo etapai, kn. Darnus nekilnojamojo turto vystymas: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012, p. 477–482

  17.

  Lietuvos šiuolaikinės urbanistikos doktrina

  1. Bardauskienė D., Kutut V., Staniūnas E., Nekilnojamojo turto vystymo sociokultūriniai aspektai, kn. Darnus nekilnojamojo turto vystymas: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012, p. 651–867

  2. Galinienė B., Deveikis S., Urbanizacijos procesai ir darni plėtra: pažangi ekonominė politika, kn. Ekonomikos modernizavimas: efektyvumo paieškos ir šiuolaikiniai prioritetai: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2011, p. 394–398

  3. Bumelytė J., Miestų plėtra Europos Sąjungos kontekste: šiuolaikinis požiūris, kn. Ekonomikos modernizavimas: efektyvumo paieškos ir šiuolaikiniai prioritetai: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2011, p. 399–411

  18

  Nekilnojamojo turto vertinimas finansinėms ataskaitoms sudaryti

  1. Europos vertinimo standartai 2016, 1-asis EVMN:

  Vertinimas finansinės atskaitomybės tikslu, p. 81–94; interneto prieiga:  http://www.tegova.org/data/bin/a59c37d855bb0c_EUROPOS_VERTINIMO_STANDARTAI_2016.pdf

  19.

  Masinis nekilnojamojo turto vertinimas, jo rezultatų naudojimas

  1. Šliogerienė J., Masinis vertinimas ir jo rezultatų taikymas, kn. Darnus nekilnojamojo turto vystymas: vadovėlis.Vilnius: Technika, 2012, p. 482–488;

  2. Tumelionis A., Nekilnojamojo turto masinis vertinimas – istorinė raida, pasiekimai, perspektyva, kn. Lietuvos turto vertintojai – 15 metų veiklos patirtis ir ateities perspektyvos. Vilnius: LTVA, 2009, p. 118–127

  3. Europos vertinimo standartai 2016: papildymas: 6-asis EVS „Automatizuoti vertinimo modeliai (AVM)“, interneto prieiga:  http://tegova.org/data/bin/a59fb29ed4040a_EVS_6_Automated_Valuation_Models_%28AVMs%29.pdf

  4.  Europos vertinimo standartai 2016: papildymas: 6-asis EVS „Statistinių modelių taikymas vertintojo veikloje“  prieiga internete:  http://tegova.org/data/bin/a59fb2a166b4b3_EVGN_11_The_Valuer_Use_of_Statistical_Tools.pdf  

  20.

  Rinkos analizės priemonės ir jų efektyvumas

  1. Galinienė B., Marčinskas A., Malevskienė S., Baltijos šalių nekilnojamojo turto rinkos ciklai // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. 2006, T. XII, Nr. 2, p. 161–167

  2. Ivanauskas F. ir kt., Analysis of the Housing Market in Lithuania // International Journal of Strategic Property Management. Vilnius: Technika, 2008, vol.12, № 4, p. 271–280

  3. Cohen V., Galinienė B., Lietuvos nekilnojamojo turto rinka – brandumo link, kn. Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 14–20

  4. Reichenbachas T., Balčiūnas N., Nekilnojamojo turto kainų krizių ir finansų krizių ryšys ir ekonominiai mechanizmai , kn. Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 145–149

   

  Kilnojamojo turto vertinimo sritis

  Eil. Nr.

  Tema

  Literatūra

  1.

  Kilnojamojo turto nuvertėjimas, jo rūšys ir skaičiavimo modeliai. Veiksniai, lemiantys nuvertėjimą

  1. Turto ir verslo vertinimo metodika;

  2. Verslo apskaitos standartai, 12-asis standartas Ilgalaikis materialusis turtas, VII skyrius Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas;

  3. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Теория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс, 2009, c. 216–265;

  4. Федотова М.А., Тазихина Т.В., Якубова Д.Н. и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa: КноРус, 2011, c. 19-21, c. 216–265;

  5. Симионова Н.Е., Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины, оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс, 2010 (2 изд), c. 183–195.

  2.

  Fizinis nuvertėjimas, jo skaičiavimo būdai. Veiksniai, lemiantys fizinį nuvertėjimą

  1.Turto ir verslo vertinimo metodika;

  2. Verslo apskaitos standartai, 12-asis standartas Ilgalaikis materialusis turtas, VII skyrius Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas;

  3. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Теория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс, 2009, c. 216–243;

  4. Федотова М.А., Тазихина Т.В., Якубова Д.Н. и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa: КноРус , 2011, c. 19–21;

  5. Симионова Н.Е., Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины, оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс, 2010 (2 изд.), c. 184–186.

  3.

  Funkcinis nuvertėjimas, jo skaičiavimo būdai. Veiksniai, lemiantys funkcinį nuvertėjimą

  1. Turto ir verslo vertinimo metodika;

  2. Касьяненко Т. Г., Маховикова Г.А., Tеория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс, 2009, c. 243–258;

  3. Федотова М.А., Тазихина Т.В., Якубова Д.Н. и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa: КноРус , 2011, c. 19–21;

  4. Симионова Н. Е., Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины, оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс, 2010 (2 изд.), c. 183–195.

  4.

  Ekonominis nuvertėjimas, jo skaičiavimo būdai. Veiksniai, lemiantys ekonominį nuvertėjimą

  1. Turto ir verslo vertinimo metodika;

  2. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Tеория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс, 2009, c. 258–265;

  3. Федотова М.А., Тазихина Т.В., Якубова Д.Н. и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa: КноРус , 2011, c. 19–21;

  4. Симионова Н. Е., Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины, оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс, 2010 (2 изд.), c. 183–195.

  5.

  Išlaidų (kaštų) metodo taikymas vertinant kilnojamąjį turtą

  1. Turto ir verslo vertinimo metodika;

  2. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017, 105-asis TVS. Vertinimo metodai ir būdai, p. 29–40;  

  3. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Tеория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс, 2009, c. 201–268;

  4. Федотова М.А., Тазихина Т.В., Якубова Д.Н. и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa: КноРус , 2011, c. 13–21;

  5. Симионова Н. Е., Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины, оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс, 2010 (2 изд.), c. 195–208.

  6.

  Pajamų metodo taikymas vertinant kilnojamąjį turtą

  1. Turto ir verslo vertinimo metodika;

  2. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017:

  - 300-asis TVS. Mašinos ir įrenginiai, p. 74–80;

  - 105-asis TVS. Vertinimo metodai ir būdai, p. 29–40;

  3. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Tеория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс, 2009, c. 370–377;

  4. Федотова М.А., Тазихина Т.В., Якубова Д.Н. и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa: КноРус , 2011, c. 23;

  5. Симионова Н.Е., Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины, оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс, 2010 (2 изд.), c. 214–219.

  7.

  Lyginamojo metodo taikymas vertinant kilnojamąjį turtą

  1. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017,

  300-asis TVS. Mašinos ir įrenginiai, p. 74–80;

  2. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Oтветст. pедaктор В. М. Рутгайзер. Mосквa: Дeлo, 1998. c. 87–105;

  3. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Tеория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс, 2009, c. 337–369;

  4. Федотова М.А., Тазихина Т.В., Якубова Д.Н. и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa: КноРус , 2011, c. 21–22;

  5. Симионова Н.Е., Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины, оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс, 2010 (2 изд.), c. 208–213.

  8.

  Kilnojamojo turto vertės tipai (rinkos vertė, atkuriamoji vertė, tikroji vertė ir kt.)

  1. Turto ir verslo vertinimo metodika;

  2. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017, 104-asis TVS. Vertės pagrindai, p. 16–28;  

  3. Galinienė B., Turto ir verslo vertinimo teorinis pagrindimas, kn. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2004 (2-asis leidimas 2005), p. 177–189;

  4. Čepulis P., Deveikis S., Raguckas V., Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai. Projektas 2010 // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2010/2011. Elektroninis mokslo darbų leidinys, Vilnius, 2011, p. 48–52; interneto prieiga: www.aivaweb.com/images/3496/baigtasleidinys2011.pdf;

  9.

  Kelių transporto priemonių vertinimas: transporto priemonių vertinimo atvejai ir vertinimo dokumentai

  1. Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija.

  10.

  Rinkos vertės ir investicinės vertės santykis nustatant turto vertę pajamų metodu

  1. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017, 104-asis TVS. Vertės pagrindai, p. 16–28;

  2. 1-asis Techninis informacinis dokumentas: Diskontuoti pinigų srautai. TVST, 2012, vertimas į lietuvių k.;  interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787

  11.

  Diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdo taikymas vertinant kilnojamąjį turtą

  1. Turto ir verslo vertinimo metodika;

  2. 1-asis Techninis informacinis dokumentas: Diskontuoti pinigų srautai. TVST, 2012, vertimas į lietuvių k.;  interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787;

  3. Čepulis P., Deveikis S., Raguckas V., Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai. Projektas 2010 // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2010/2011. Elektroninis mokslo darbų leidinys, Vilnius, 2011, p. 48–82; interneto prieiga:

  www.aivaweb.com/images/3496/baigtasleidinys2011.pdf;

  4. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Oтветст. pедaктор В. М. Рутгайзер. Mосвa: Дeлo, 1998, c. 117–123;

  5. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Tеория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс, 2009, c. 370–377;

  6. Федотова М.А., Тазихина Т.В., Якубова Д.Н. и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa: КноРус, 2011, c. 23;

  7. Симионова Н.Е., Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины, оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс, 2010 (2 изд.), c. 214–219.

  12.

  Kilnojamojo turto apžiūros procedūra, apžiūros rezultatų fiksavimas

  1. Turto ir verslo vertinimo metodika;

  2. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017, 300-asis TVS. Mašinos ir įrenginiai. P. 74–80.

  13.

  Atkuriamosios ir rinkos vertės santykis vertinant kilnojamąjį turtą

  1. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017,  105-asis TVS. Vertinimo metodai ir būdai, p. 29–40

  300-asis TVS. Mašinos ir įrenginiai, p. 74–80;

  2. Galinienė B., Turto ir verslo vertinimo teorinis pagrindimas, kn. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2004 (2-asis leidimas 2005), p. 177–189;

  3. Čepulis P., Deveikis S., Raguckas V., Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai. Projektas 2010 // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2010/2011. Elektroninis mokslo darbų leidinys, Vilnius, 2011, p. 48–82; interneto prieiga:

  www.aivaweb.com/images/3496/baigtasleidinys2011.pdf

  4. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Oтветст. pедaктор В. М. Рутгайзер. Mосkвa: Дeлo, 1998. 5 oтд. Затратный подход к оценке, c. 66–85.

  14.

  Kilnojamojo turto vertinimas įkeitimo tikslu

  1. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017, 300-asis TVS. Mašinos ir įrenginiai, p. 74–80

  15.

  Priverstinio pardavimo vertės samprata, priverstinio pardavimo vertės nustatymas

  1. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017, 300-asis TVS. Mašinos ir įrenginiai, p. 74–80 

  16.

  Vertinimas finansinės atskaitomybės tikslu

  1. Turto ir verslo vertinimo metodika;

  2. Tarptautiniai vertinimo standartai 2013,

  300-asis TVS. Vertinimas finansinėms ataskaitoms sudaryti; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365  

  17. Kapitalizacijos norma, jos nustatymo būdai 1. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017, 101-asis TVS. Darbo apimtis; 105-asis TVS. Vertinimo metodai ir būdai;
  2. Galinienė B., Turto ir verslo vertinimo teorinis pagrindimas, kn. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2004 (2-asis leidimas 2005), p. 225–229;

  3. Čepulis P., Deveikis S., Raguckas V., Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai. Projektas 2010 // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2010/2011. Elektroninis mokslo darbų leidinys, Vilnius, 2011, p. 48–82; interneto prieiga:

  www.aivaweb.com/images/3496/baigtasleidinys2011.pdf;

  4. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Tеория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс, 2009, c. 370–377;

  5. Федотова М.А., Тазихина Т.В., Якубова Д.Н. и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa: КноРус, 2011, c. 23;

  6. Симионова Н.Е., Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины, оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс, 2010 (2 изд.), c. 214–219.

  18.

  Diskonto norma, jos nustatymo būdai

  1. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017,

  101-asis TVS. Darbo apimtis; 105-asis TVS. Vertinimo metodai ir būdai;

  2. Galinienė B. Turto ir verslo vertinimo teorinis pagrindimas, kn. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2004 (2-asis leidimas 2005), p. 230–236;

  3. Čepulis P., Deveikis S., Raguckas V., Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai. Projektas 2010 // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2010/2011. Elektroninis mokslo darbų leidinys, Vilnius, 2011, p. 48–82; interneto prieiga:

  www.aivaweb.com/images/3496/baigtasleidinys2011.pdf;

  4. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Tеория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс, 2009, c. 370–377;

  5. Федотова М.А., Тазихина Т.В., Якубова Д.Н. и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa: КноРус, 2011, c. 23;

  6. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Есипов В.Е., Мирзажанов С.К., Оценка недвижимости. Mосквa: КноРус, 2011 (2 изд.), p. 524–588;

  7. Симионова Н.Е., Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины, оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс, 2010 (2 изд.), p. 214–219.

  19.

  Kelių transporto priemonių rinkos vertės nustatymas

  1. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017,

  101-asis TVS. Darbo apimtis, 300-asis TVS. Mašinos ir įrenginiai;  

  2. Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija (Žin., 2000, Nr. 33-946).

  20.

  Kilnojamojo turto retrospektyvinis vertinimas

  1. Turto ir verslo vertinimo metodika.

   

  Verslo vertinimo sritis

  Eil. Nr.

  Tema

  Literatūra

  1.

  Diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdo taikymas vertinant verslą

  1. 1-asisTechninis informacinis dokumentas: Diskontuoti pinigų srautai. TVST, 2012, vertimas į lietuvių k., p. 1–14, 18–28;  interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787;

  2.

  Verslo rinkos vertės ir investicinės vertės santykis

  1. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017;

  2. 1-asis Techninis informacinis dokumentas: Diskontuoti pinigų srautai. TVST, 2012, vertimas į lietuvių k.,;  interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787;

  3.

  Pajamų metodo skaičiavimo būdai

  1. Galinienė B., Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2004 (2-asis leidimas 2005).

  4.

  Investicijų vertinimas

  1. Šliogerienė J., Investicijų vertinimas, kn. Darnus nekilnojamojo turto vystymas: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012, p. 489–497;

  2. Galinienė B., Verslo vertinimo sistemos kūrimas ir tobulinimas modernizuojant šiuolaikinę ekonomiką, kn. Ekonomikos modernizavimas: nauji iššūkiai ir ekonomikos politikos prioritetai: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2007, p. 36–102.

  5.

  Įmonės finansinė analizė vertinant verslą

  1. Galinienė B., Verslo vertinimo sistemiškumas, kn. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2004 (2-asis leidimas 2005), p. 243–277;

  2. Galinienė B., Mašalaitytė L., Verslo vertinimo kokybei turintys įtakos finansinės analizės aspektai // Ekonomika, 2007, Nr. 77, p. 7–24.

  6.

  Turto požiūrio metodų derinys – jo taikymas ir skaičiavimo būdai

  1. Turto ir verslo vertinimo metodika;

  2. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017:

  200-asis TVS. Verslo subjektai ir teisės į verslą;

  7.

  Verslo egzistavimo nustatymas. Registrų informacija ir jos naudojimas

  1. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017:

  200-asis TVS. Verslo subjektai ir teisės į verslą;

  2. Registrų centro Juridinių asmenų registro tinklalapis: www.registrucentras.lt

  8.

  Verslo vertinimas lyginamuoju metodu

  1. Galinienė B., Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2004 (2-asis leidimas 2005), p. 253-259 (skirsnis 9.3.2.2);

  2. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017,

  200-asis TVS. Verslo subjektai ir teisės į verslą;;

  9.

  Nematerialiojo turto vertinimas

  1. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017,

  210-asis TVS. Nematerialusis turtas, p. 57–73;

  2. 3-iasis Techninis informacinis dokumentas: Nematerialiojo turto vertinimas. TVST, 2012, vertimas į lietuvių k.;  interneto prieiga:  http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787;

  3. Verslo apskaitos standartai,

  13-asis standartas Nematerialusis turtas; interneto prieiga:  http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/apskaitos_reforma/Mokymu_medziaga/13_VSAFAS.pdf ;

  10.

  Retrospektyvinis verslo vertinimas akcijų vertei nustatyti

  1. Turto ir verslo vertinimo metodika, III skyriaus, III skirsnis Retrospektyvinis vertinimas.

  11.

  Vertybinių popierių vertės nustatymas privalomojo oficialaus siūlymo ir privalomojo akcijų pirkimo-pardavimo atvejais

  1. Turto ir verslo vertinimo metodika, II skyriaus VI skirsnis Vertinimas nuosavybės teisės perleidimo tikslu.

  12.

  Investicinių projektų efektyvumo indeksai ir jų svarba sprendimams pagrįsti

  1. Galinienė B., Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2004 (2-asis leidimas 2005), p. 266–271;

  2. Tomaševič V., Diskontuotų pinigų srautų metodų taikymo ypatumai investicinių projektų ir verslo vertinimo kontekste, kn. Ekonomikos ir turto vertės pokyčiai: tendencijos ir valdymo priemonės. Vilnius: VU leidykla, 2011, p. 155–165.

  13.

  Pasirinktos ūkio šakos (pvz., medienos ir miško pramonės, prekybos, energetikos, logistikos) rinkos apžvalga

  1. Statistikos departamento, bankų parengtos makroekonomikos apžvalgos. Tinklalapiai www.stat.gov.lt

  14.

  Naujausia Lietuvos makroekonomikos apžvalga

  1. Statistikos departamento informacija  Tinklalapiai www.stat.gov.lt;

  15.

  Verslo analizės pagrindai

  1. Tomaševič V., Diskontuotų pinigų srautų metodų taikymo ypatumai investicinių projektų ir verslo vertinimo kontekste, kn. Ekonomikos ir turto vertės pokyčiai: tendencijos ir valdymo priemonės. Vilnius: VU leidykla, 2011, p. 155–165;

  2. Skyrius R., Rėbždaitė V., Verslo analitikos branda ir perspektyvos, kn. Ekonomikos ir turto vertės pokyčiai: tendencijos ir valdymo priemonės. VU leidykla, 2011, p. 136–145;

  3. Damodaran A., Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Assets. New York: John Wiley & Sans, 2002; interneto prieiga:

  http//pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New HomePage/data.html; 

  16.

  Lietuvos banko finansinio stabilumo apžvalga

  1. Lietuvos banko finansinio stabilumo apžvalgos; interneto prieiga:

  http://www.lb.lt/finansinis_stabilumas_1;

  17.

  Verslo rizikos vertinimas

  1. Galinienė B., Verslo vertinimo sistemiškumas, kn. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2004 (2-asis leidimas 2005), p. 259–266;

  2. Damodaran A., Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Assets. New York: John Wiley & Sans, 2002; interneto prieiga:

  http//pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New HomePage/data.html; 

  3. Copeland T, Koller T, Murrin J., Valuation. Measuring & Managing the Value of Companies. New York: McKinsey & Company Inc., 2000.

  18.

  Verslo strategija ir jos vertinimas

  1. Adomavičiūtė D., Verslo veiklos vertinimas: koncepcijų raiška ir praktinis pritaikymas, kn. Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 5–13.

  19.

  Palūkanų normos ir ekonomikos dinamikos sąveika

  1. Jasienė M., Palūkanų normų kaita ir ekonomikos augimas: veiksniai ir dėsningumai, kn. Ekonomikos ir turto vertės pokyčiai: tendencijos ir valdymo priemonės. Vilnius: VU leidykla, 2011, p. 83–88;

  2. Martinaitytė E., Kvedaraitė K., Finansinio stabilumo sąsajos su būsto paskolų rizika ir statybos sektoriumi, kn. Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 104–110.

  20.

  Valstybės turtiniai interesai jos valdomose įmonėse

  1. Martinavičius J., Nacionalinio turto efektyvaus naudojimo problemos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, kn. Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 111-121.

  2. Markevičius J., Marčinskas A., Ragauskienė E., Valstybės valdomų įmonių turto apskaitos, naudojimo efektyvumo ir valdymo aktualijos, kn. Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 95–103.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Atnaujinta: 2017.11.21

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum