Vertintojų ekspertų kvalifikacijos egzamino atviri klausimai

Nekilnojamojo turto vertinimo sritis (2017-11-07)

Eil. Nr.

Tema

Literatūra

1.

Sąvokų turto rinkos vertė ir turto rinkos kaina palyginimas – samprata ir taikymas vertinant nekilnojamąjį turtą

-    Tarptautiniai vertinimo standartai 2013; (interneto prieiga:  http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365 )

-    Europos vertinimo standartai 2016: 1-asis EVS, p. 15–35

-  Tarptautiniai vertinimo standartai 2017 (originalo kalba ir vertimas į lietuvių kalbą)

2.

Pajamų metodo diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdo taikymas vertinant nekilnojamąjį turtą

-    1-asisTechninis informacinis dokumentas: Diskontuoti pinigų srautai. TVST, 2012, p. 1–16, vertimas į lietuvių k.,; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787

-    Raslanas S., Diskontuotų pinigų srautų analizė, kn. Darnus nekilnojamojo turto vystymas. Vilnius: Technika, 2012, p. 215–230.

3.

Parengtų turto vertinimo ataskaitų tikslinimas ir klaidų taisymas – galimybės ir apribojimai

-    Tarptautiniai vertinimo standartai 2013; (interneto prieiga:  http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365 )

-    Turto ir verslo vertinimo metodika, 2012 (aktuali redakcija);

-    Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklės, 2005 (aktuali redakcija);

-    Tarptautiniai vertinimo standartai 2017 (originalo kalba ir vertimas į lietuvių kalbą).

4.

Miškų (medynų ir žemės sklypų) vertinimas – taikomi metodai ir vertės skaičiavimo būdai

-    Galinienė B. ir kt., Miškų vertinimo praktika ir kiti miškų ūkio valdymo aspektai // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 31–44;

-    Mizaras S., Kaip įvertinti medienos produkciją bei mišką // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2013, elektroninis mokslo darbų leidinys. Vilnius, 2013, p. 31–37;

(interneto prieiga: <www.aivaweb.com/images/3496/turto_vert_teorija_praktika2013.pdf>);

-    IVSC: Technical Information Paper (draft) The Valuation of Forests. Exposure Draft;

5.

Turto vertinimo ataskaitos patikra  pagal TVS – samprata ir procedūros

-    Tarptautiniai vertinimo standartai 2017: 103-iojo TVS „Ataskaita“ 40 dalis, p. 15;

-    4-asis Techninis informacinis dokumentas: Vertinimo neapibrėžtumas. TVST, 2013, vertimas į lietuvių k., 2015; interneto prieiga:  http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787

- Europos vertinimo standartai 2016: 4-ojo EVS „Vertinimo procesas“ 7 dalis, p. 65–66.

6.

Vietos vertės samprata,  žemės ir statinio vertės pasiskirstymas (ir atskyrimas) turtinio komplekso vertėje

-    Europos vertinimo standartai 2016,  3-iasis EVID „Vertės paskirstymas tarp žemės sklypo ir pastatų“, p. 281–290;

-   Tumelionis A., Žemės ir statinio vertės atskyrimas// Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2012, elektroninis mokslo darbų leidinys. Vilnius, 2012, p. 42–47

(interneto prieiga: <www.aivaweb.com/images/3496/turto_vertinimo_teorija_praktika2012.pdf>).

 

7.

Tvarumo ir darnumo samprata, energinio naudingumo direktyva  ir nekilnojamo turto vertinimas

-    Europos vertinimo standartai 2016, 1-asis EVID „Tvarumas ir vertinimas“, p. 247–265;

-    Europos vertinimo standartai 2016,  8-asis EVMN „Turto vertinimas ir energinis naudingumas“. Vilnius: LTVA, 2017, p. 149–159;

-    Raslanas S., Stasiukynas A., Darnių pastatų vertinimo ypatumai, kn. Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 132–144;

-    Raslanas S., Stasiukynas A., Stasėnaitė K. Lietuvos gyvenamųjų namų darnumo vertinimo sistemos modelis, kn. Lietuvos turto vertintojai – 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste. Vilnius: VU leidykla, 2014, p. 191– 203;

-    Deveikis S., Ar egzistuoja „žalioji vertė“?, kn. Lietuvos turto vertintojai – 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste. Vilnius: VU leidykla, 2014, p. 72–82;

8.

Nustatomos  nekilnojamojo  turto vertės pagrindas, vertės  pagrindimo vertinimo ataskaitoje nuostatos

-    Tarptautiniai vertinimo standartai 2017 (originalo kalba ir vertimas į lietuvių kalbą): 104-asis TVS Vertės pagrindai (Bases of Value); 

-    Deveikis S., Frejutė L., Liupkevičius J., Tarptautiniai vertinimo standartai, jų vertimai ir taikymas Lietuvoje, kn. Lietuvos turto vertintojai – 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste. Vilnius: VU leidykla, 2014, p. 83–92;

-    Rekerta R., Teisinės pareigos turto ar verslo vertinimo ataskaitoje pagrįsti nustatytą vertę praktiniai aspektai, kn. Lietuvos turto vertintojai – 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste. Vilnius: VU leidykla, 2014, p. 204–210;

9.

Nekilnojamojo turto vertinimo neapibrėžtumas ir rizika

 

 

 

 

-    4-asis Techninis informacinis dokumentas: Vertinimo neapibrėžtumas. TVST, 2013, vertimas į lietuvių k., 2015; interneto prieiga:  http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787

-    Europos vertinimo standartai 2016:

-          2-asis EVMN: Vertinimas skolinimo tikslais, p. 95–106;

-          2-asis EVID „Vertinimo patikimumas ir rinkos rizika“, p. 267–289;

-    Tumelionis A., Nekilnojamojo turto vertės modeliavimas neaktyvios rinkos teritorijose // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2010/2011, elektroninis mokslo darbų leidinys. Vilnius, 2011, p. 6–14; (interneto prieiga: <www.aivaweb.com/images/3496/baigtasleidinys2011.pdf>);

10.

Lietuvos šiuolaikinės urbanistikos   dokumentai ir jų sąsajos su nekilnojamojo turto rinkos verte ir investicine verte

- Bardauskienė D., Kutut V., Staniūnas E., Nekilnojamojo turto vystymo sociokultūriniai aspektai, kn. Darnus nekilnojamojo turto vystymas: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012, p. 651–867;

- Galinienė B., Deveikis S., Urbanizacijos procesai ir darni plėtra: pažangi ekonominė politika, kn. Ekonomikos modernizavimas: efektyvumo paieškos ir šiuolaikiniai prioritetai: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2011, p. 394–398.

- Bumelytė J., Miestų plėtra Europos Sąjungos kontekste: šiuolaikinis požiūris, kn. Ekonomikos modernizavimas: efektyvumo paieškos ir šiuolaikiniai prioritetai: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2011, p. 399–411.

11.

Masinio ir individualaus nekilnojamojo turto vertinimo palyginimas – vertės pagrindimo aspektas

-    Šliogerienė J., Masinis vertinimas ir jo rezultatų taikymas, kn. Darnus nekilnojamojo turto vystymas: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012, p. 482–488;

-    Tumelionis A., Nekilnojamojo turto masinis vertinimas – istorinė raida, pasiekimai, perspektyva, kn.  Lietuvos turto vertintojai – 15 metų veiklos patirtis ir ateities perspektyvos. Vilnius: LTVA, 2009, p. 118–127;

-    Almy, R. Property Valuation and Taxation for Improving Local Governance in Europe

-    and Central Asia: Lithuania Case Study // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2015, elektroninis mokslo darbų leidinys. Vilnius, 2015, p. 6–29;

-    VĮ Registrų centro tinklalapis www.registrucentras.lt  (informacija apie masinio vertinimo ataskaitas).

12.

Nekilnojamojo turto rinkos analizės priemonės ir jų efektyvumas

-   Ivanauskas F. ir kt., Analysis of the Housing Market in Lithuania // International Journal of Strategic Property Management. Vilnius: Technika, 2008, vol.12, № 4, p. 271–280;

-    Cohen V., Galinienė B., Lietuvos nekilnojamojo turto rinka – brandumo link, kn. Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 14–20;

-    Reichenbachas T., Balčiūnas N., Nekilnojamojo turto kainų krizių ir finansų krizių ryšys ir ekonominiai mechanizmai , kn. Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 145–149;

-    Azbainis V., Nekilnojamojo turto rinkos ciklo poveikis Lietuvos ekonomikai, kn. Lietuvos turto vertintojai – 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste. Vilnius: VU leidykla, 2014, p. 17–33;

 

 

Kilnojamojo turto vertinimo sritis

Eil. Nr.

Tema

Literatūra

1.

Kilnojamojo turto nusidėvėjimas ir nuvertėjimas, jų rūšys  ir skaičiavimo modeliai. Veiksniai, lemiantys kilnojamojo turto nusidėvėjimą ir nuvertėjimą

-   Turto ir verslo vertinimo metodika;

   - Verslo apskaitos  standartai. 12-asis standartas Ilgalaikis materialusis turtas, VII skyrius Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas; 

-    Aleknavičius A., Nekilnojamojo turto vertinimas: vadovėlis. Kaunas: Ardiva, 2008, p. 89–92; 

-     Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Теория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс, 2009, c. 216–265;

-     Федотова М.А., Тазихина Т.В., Якубова  Д.Н. и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa:  КноРус, 2011, c. 19-21, c. 216–265;

-     Симионова Н.Е.,  Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины,  оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс, 2010 (2 изд), c. 183–195; 

-    Tarptautiniai vertinimo standartai 2013:

   - 300-asis TVS. Vertinimas finansinėms ataskaitoms. Nusidėvėjimas, G8-G11, G15-G17; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365

2.

Kilnojamojo turto fizinis nusidėvėjimas, jo skaičiavimo būdai. Veiksniai, lemiantys fizinį kilnojamojo turto nusidėvėjimą

- Verslo apskaitos  standartai. 12-asis standartas Ilgalaikis materialusis turtas, VII skyrius Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas;

-  Aleknavičius A., Nusidėvėjimo nustatymo metodai, kn. Nekilnojamojo turto vertinimas: vadovėlis. Kaunas: Ardiva, 2008, p. 89–92; 

- Касьяненко Т.Г.,  Маховикова  Г.А., Теория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс,  2009, c. 216–243;

-  Федотова  М.А., Тазихина  Т.В., Якубова  Д.Н.  и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa:  КноРус , 2011, c. 19–21;

 Симионова  Н.Е., Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины,  оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс,  2010 (2 изд.), c. 184–186;

3.

Kilnojamojo turto funkcinis nuvertėjimas, jo skaičiavimo būdai. Veiksniai, lemiantys funkcinį nuvertėjimą

-        Aleknavičius A., Nusidėvėjimo nustatymo metodai, kn. Nekilnojamojo turto vertinimas. Kaunas: Ardiva, 2008, p. 89–92;   

-        Касьяненко Т. Г., Маховикова  Г.А., Tеория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс,  2009, c. 243–258;

-        Федотова  М.А., Тазихина  Т.В., Якубова  Д.Н.  и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa:  КноРус , 2011, c. 19–21;

 Симионова  Н. Е.,  Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины,  оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс,  2010 (2 изд.), c. 183–195.;

4.

Kilnojamojo turto ekonominis nuvertėjimas, jo skaičiavimo būdai. Veiksniai, lemiantys ekonominį nuvertėjimą

-        Aleknavičius A., Nusidėvėjimo nustatymo metodai, kn. Nekilnojamojo turto vertinimas: vadovėlis. Kaunas: Ardiva, 2008, p. 89–92; 

-        Касьяненко Т.Г., Маховикова  Г.А., Tеория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс,  2009, c. 258–265;

-        Федотова  М.А., Тазихина  Т.В., Якубова  Д.Н.  и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa: КноРус , 2011, c. 19–21;

 Симионова  Н. Е., Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины,  оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс,  2010 (2 изд.), c. 183–195;

5.

Išlaidų (kaštų) metodo taikymas vertinant kilnojamąjį turtą

-    Turto ir verslo vertinimo metodika;

-        Aleknavičius A., Atkuriamosios vertės metodas, kn. Nekilnojamojo turto vertinimas: vadovėlis. Kaunas: Ardiva, 2008, p. 87–96;

-        Касьяненко Т.Г., Маховикова  Г.А.,  Tеория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс,  2009, c. 201–268;

-        Федотова  М.А., Тазихина  Т.В., Якубова  Д.Н.  и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa: КноРус , 2011, c. 13–21;

-    Симионова  Н. Е., Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины,  оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс,  2010 (2 изд.), c. 195–208;

-    Tarptautiniai vertinimo standartai 2013:

101-asis  TVS. Darbo apimtis.; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365

6.

Pajamų metodo taikymas vertinant kilnojamąjį turtą – galimi vertės skaičiavimo būdai ir jų taikymo ypatybės

-    Turto ir verslo vertinimo metodika;

-    Tarptautiniai vertinimo standartai 2013:

                -   220-asis TVS. Mašinos ir įrenginiai; C9, C10;

-   101-asis  TVS. Darbo apimtis;  interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365

-        Aleknavičius A., Naudojimo pajamų metodas, kn. Nekilnojamojo turto vertinimas: vadovėlis. Kaunas: Ardiva, 2008, p. 113–127; 

-        Касьяненко Т.Г., Маховикова  Г.А.,  Tеория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс,  2009, c. 370–377;

-        Федотова  М.А., Тазихина  Т.В., Якубова  Д.Н.  и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa: КноРус , 2011, c. 23;

Симионова  Н.Е.,  Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины,  оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс,  2010 (2 изд.), c. 214–219;

7.

Lyginamojo metodo taikymas vertinant kilnojamąjį turtą

-    Tarptautiniai vertinimo standartai 2013:

-   220-asis TVS. Mašinos ir įrenginiai; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365

-       Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Oтветст. pедaктор В. М. Рутгайзер. Mосквa: Дeлo, 1998.  c. 87–105;

-    Касьяненко Т.Г., Маховикова  Г.А.,  Tеория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс,  2009, c. 337–369;

-    Федотова  М.А., Тазихина  Т.В., Якубова  Д.Н.  и др., Основы оценки стоимости имущества.  Mосквa: КноРус , 2011, c. 21–22;

Симионова  Н.Е.,  Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины,  оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс,  2010 (2 изд.), c. 208–213;

8.

Kilnojamojo turto vertės tipai (rinkos vertė, atkuriamoji vertė, tikroji vertė ir kt.)

-    Turto ir verslo vertinimo metodika;

-    Tarptautiniai vertinimo standartai 2013:

-   101-asis  TVS. Darbo apimtis; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365

-    Europos vertinimo standartai 2012:

-    EVS 1, EVA 1 – EVA 5;  interneto prieiga: http://aivaweb.com/images/3497/evs2012_visos_dalys_lt.pdf

-    Galinienė B., Turto ir verslo vertinimo teorinis pagrindimas, kn. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2004 (2-asis leidimas 2005), p. 177–189;

-    Čepulis P., Deveikis S., Raguckas V., Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai. Projektas 2010 // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2010/2011. Elektroninis mokslo darbų leidinys, Vilnius, 2011, p. 48–52;  (interneto prieiga: <www.aivaweb.com/images/3496/baigtasleidinys2011.pdf>);

  -   Tarptautinės vertinimo standartų tarybos  Aiškinamieji pavyzdžiai | Illustrative Examples, 2014: 1 knyga – Vertės nustatymo pagrindai (Bases of Value)  TVS struktūrinių pagrindų konceptualių sąvokų paaiškinimai, iliustratyvūs komentarai.  

9.

Rinkos vertės ir investicinės vertės sampratos ir ryšys nustatant kilnojamojo turto vertę pajamų metodu

-  Tarptautiniai vertinimo standartai 2013;

-  1-asisTechninis informacinis dokumentas: Diskontuoti pinigų srautai. TVST, 2012, vertimas į lietuvių k.,; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787

-    Europos vertinimo standartai:  EVA5. 2012, p. 101-103. Interneto prieiga: http://aivaweb.com/images/3497/evs2012_visos_dalys_lt.pdf

   - Tarptautinės vertinimo standartų tarybos  Aiškinamieji pavyzdžiai | Illustrative Examples, 2014: 1 knyga – Vertės nustatymo pagrindai (Bases of Value)  TVS struktūrinių pagrindų konceptualių sąvokų paaiškinimai, iliustratyvūs komentarai.  

10.

Pajamų metodo diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdo taikymas vertinant kilnojamąjį turtą

-    Turto ir verslo vertinimo metodika (Žin., 2012, Nr. 50-2503);

-    1-asisTechninis informacinis dokumentas: Diskontuoti pinigų srautai. TVST, 2012, vertimas į lietuvių k.,; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787

-    Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Oтветст. pедaктор В. М. Рутгайзер. Mосвa: Дeлo, 1998, c. 117–123;

-        Касьяненко Т.Г., Маховикова  Г.А., Tеория и практика оценки машин и оборудования. Ростов на Дону: Феникс,  2009, c. 370–377;

-        Федотова  М.А., Тазихина  Т.В., Якубова  Д.Н.  и др., Основы оценки стоимости имущества. Mосквa: КноРус, 2011, c. 23;

- Симионова Н.Е., Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины, оборудование и транспортные средства. Ростов на Дону: Феникс, 2010 (2 изд.), c. 214–219;

-    Čepulis P., Deveikis S., Raguckas V., Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai. Projektas 2010 // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2010/2011. Elektroninis mokslo darbų leidinys, Vilnius, 2011, p. 48–82; (interneto prieiga:

<www.aivaweb.com/images/3496/baigtasleidinys2011.pdf>);

11.

Priverstinio  pardavimo vertės samprata, priverstinio pardavimo vertės nustatymas 

-    Europos vertinimo standartai 2012:

               -     EVS 1, skirsnis 5.10, p. 31–34;

               -     EVA 2, skirsnis 6, p. 86; interneto prieiga: http://aivaweb.com/images/3497/evs2012_visos_dalys_lt.pdf

 

   - Tarptautiniai vertinimo standartai 2013:

   -  TVS pagrindai. Priverstinis pardavimas (53–55 dalys);

   -   220-asis TVS. Mašinos ir įrenginiai, p. 53–58; Interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365

12.

Atkuriamosios ir rinkos vertės  ryšys vertinant kilnojamąjį turtą

Tarptautiniai vertinimo standartai 2013:

-    220-asis TVS. Mašinos ir įrenginiai; Interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365

-    Galinienė B., Turto ir verslo vertinimo teorinis pagrindimas, kn. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2004 (2-asis leidimas 2005), p. 177–189;

-    Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Oтветст. pедaктор В. М. Рутгайзер. Mосвa: Дeлo, 1998. 5 oтд. Затратный  подход к оценке, c. 66–85.

- Čepulis P., Deveikis S., Raguckas V., Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai. Projektas 2010 // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2010/2011. Elektroninis mokslo darbų leidinys, Vilnius, 2011, p. 48–82; (interneto prieiga:

<www.aivaweb.com/images/3496/baigtasleidinys2011.pdf>);

Tarptautinės vertinimo standartų tarybos  Aiškinamieji pavyzdžiai | Illustrative Examples, 2014: 1 knyga – Vertės nustatymo pagrindai (Bases of Value)  TVS struktūrinių pagrindų konceptualių sąvokų paaiškinimai, iliustratyvūs komentarai.  

Verslo vertinimo sritis

Eil. Nr.

Tema

Literatūra

1.

Diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdo taikymas vertinant verslą

-  1-asis Techninis informacinis dokumentas: Diskontuoti pinigų srautai. TVST, 2012, vertimas į lietuvių k., p. 1–14, 18–28;  interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787

-   Dzikevičius A., Michnevič E., Ževžikova O., Stochastinis verslo vertinimo modelis, Verslas: teorija ir praktika | Business: Theory and Practice, Vilnius: Technika, 2008, 9(3), p. 229–237. Prieiga internete: doi: 10.3846/1648-0627.2008.9.229-237  (ISSN 1648-0627 print  || ISSN 1822-4202 online) 

-    Galinienė B., Verslo vertinimas pajamų metodu, kn. Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos: monografija, Vilnius: VU leidykla, 2015, p. 183–195;

2.

Verslo rinkos vertės ir investicinės vertės sampratos  teorinis pagrindimas ir palyginimas

-    Tarptautiniai vertinimo standartai 2013:

1-asis Techninis informacinis dokumentas: Diskontuoti pinigų srautai. TVST, 2012, vertimas į lietuvių k.,; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787

-    Galinienė B., [vertės sąvokų interpretavimas ir teorinis pagrindimas] kn. Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos: monografija, Vilnius: VU leidykla, 2015, p. 139–149;

-    Tarptautinės vertinimo standartų tarybos  Aiškinamieji pavyzdžiai | Illustrative Examples, 2014:

1 knyga – Vertės nustatymo pagrindai (Bases of Value)  TVS struktūrinių pagrindų konceptualių sąvokų paaiškinimai, iliustratyvūs komentarai.  

3.

Verslo subjekto (įmonės) ir verslo vertinimo objekto (verslo) samprata, jos praktinė išraiška ir atskleidimo vertinimo ataskaitoje ypatumai

-    Tarptautiniai vertinimo standartai (2013):

200-asis TVS. Verslo subjektai ir teisės į verslą; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365 

-    Galinienė B., Verslo vertinimo objektas ir subjektas, kn. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2004 (2-asis leidimas 2005), p. 245–248;

-    Rutkauskas A. V., Sūdžius V., Mackevičius V., [Verslo įmonės veiklos aspektai, turtas ir nuosavybė, pajamų ir išlaidų valdymo bruožai], kn. Verslo finansų principai ir praktika, Vilnius: Technika, 2009, p. 30–91;

4.

Verslo rizikos vertinimo modeliai

   -    Galinienė B. Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2015, p. 195–206;

-    Galinienė B., Zaveckaitė A., Rizikos rūšių klasifikavimas ir jų įtaka verslo vertei, straipsnis leidinyje Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2014–2015 (bus publikuojamas)

-   Galinienė B., Verslo vertinimo sistemos kūrimas ir tobulinimas modernizuojant šiuolaikinę ekonomiką, kn.  Ekonomikos modernizavimas: nauji iššūkiai ir ekonomikos politikos prioritetai: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2007, p. 36–102;

5.

Įmonės finansinė analizė vertinant verslą

-    Galinienė B., Finansinės veiklos analizės svarba ir įtaka turto ir verslo vertei, kn. Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos: monografija, Vilnius: VU leidykla, 2015, p. 222–245;

-    Galinienė B., Mašalaitytė L., Verslo vertinimo kokybei turintys įtakos finansinės analizės aspektai // Ekonomika, 2007, Nr. 77, p. 7–24;

-    Rutkauskas A. V., Sūdžius V., Mackevičius V., Verslo įmonių finansinės būklės vertinimas, kn. Verslo finansų principai ir praktika, Vilnius: Technika, 2009, p. 281–323

6.

Verslo vertinimas taikant atskirų įmonės turto grupių vertinimą (turto požiūrio metodų derinį), tokio vertinimo pagrįstumas 

-    Tarptautiniai vertinimo standartai 2013:

200-asis TVS. Verslo subjektai ir teisės į verslą;

101-asis  TVS. Darbo apimtis; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365

-    Galinienė B., Verslo  vertinimas turto požiūrio metodų deriniu, kn. Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos: monografija, Vilnius: VU leidykla, 2015, p. 215–221;

7.

Verslo vertinimas lyginamuoju metodu

-    Galinienė B., Verslo vertinimas lyginamuoju metodu, kn. Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos: monografija, Vilnius: VU leidykla, 2015, p. 206–214;

-    Tarptautiniai vertinimo standartai (2013):

-   200-asis TVS. Verslo subjektai ir teisės į verslą; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365 

8.

Nematerialiojo turto vertinimas: vertės nustatymo būdai pajamų metodu

-    Tarptautiniai vertinimo standartai 2013:

- 210-asis TVS. Nematerialusis turtas, p. 44–45; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365

-  3-iasis Techninis informacinis dokumentas: Nematerialiojo turto vertinimas. TVST, 2012, vertimas į lietuvių k.,; interneto prieiga: http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787

-    Verslo apskaitos standartai:

     - 13-asis standartas Nematerialusis turtas; (interneto prieiga: <http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/apskaitos_reforma/Mokymu_medziaga/13_VSAFAS.pdf>)

-   Galinienė B. Nematerialiojo turto vertinimas, kn. Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2015, p. 246–257;

  

9.

Nematerialiojo turto apskaita, pripažinimas ir vertinimas

-    Mackevičius J., Jarmalaitė J., Nematerialieji ištekliai kaip apskaitos objektas: samprata, pripažinimas ir klasifikavimas, kn. Verslo ir teisės aktualijos | Current Issues of Business and Law, 2011, 6(2), p. 302–318 Prieiga internete:  http://dx.doi.org/10.5200/1822-9530.2011.17

-    Verslo apskaitos standartai: 13-asis standartas Nematerialusis turtas; (interneto prieiga: <http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/apskaitos_reforma/Mokymu_medziaga/13_VSAFAS.pdf>)

-    Galinienė B., Nematerialiojo turto vertinimas, kn. Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos: monografija. Vilnius: VU leidykla, 2015, p. 246–257;

10.

Vertybinių popierių vertės nustatymas privalomojo oficialaus siūlymo ir privalomojo akcijų pirkimo-pardavimo atvejais

-    Turto ir verslo vertinimo metodika, II skyriaus VI skirsnis Vertinimas nuosavybės teisės perleidimo tikslu;

   -    Milutis F., Kas yra teisinga privalomo akcijų pardavimo (pirkimo) kaina Lietuvoje?, Socialinių mokslų studijos | Societal Studies, 2013, 5(1), p. 311–325,  ISSN 2029–2236 (print), ISSN 2029–2244 (online)

-    Galinienė B., Vertybinių popierių  vertinimas, kn. Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos: monografija, Vilnius: VU leidykla, 2015, p. 258–270;

11.

Investicinių projektų vertinimo ypatumai

-    Galinienė B., Investicinis  turtas ir vertinimas investicijoms, kn. Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos: monografija, Vilnius: VU leidykla, 2015, p. 271–279;

-    Tomaševič V., Diskontuotų pinigų srautų metodų taikymo ypatumai investicinių projektų ir verslo vertinimo kontekste,  kn. Ekonomikos ir turto vertės pokyčiai: tendencijos ir valdymo priemonės. Vilnius: VU leidykla, 2011, p. 155–165;

-    Rutkauskas A. V., Investicijų portfelis: sudarymas ir naudojimas, kn. Finansų rinkų įžvalgos, 1 dalis: mokslo studija, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013, p. 452–531.

12.

Finansų krizių teorijos pagrindai – kiek tai aktualu vertinant verslą

-    Azbainis V., Finansų krizių teorija, kn. Finansų rinkų įžvalgos, 1 dalis: mokslo studija, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013, p. 401–450.

-    Balčiūnas N., Šerkšnaitė K., Šiuolaikinės ekonominės ir finansinės krizės ir jų priežastys, kn. Lietuvos turto vertintojai – 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste. Vilnius: VU leidykla, 2014, p. 34–41;

   - Reichenbachas T., Balčiūnas N., Nekilnojamojo turto kainų krizių ir finansų krizių ryšys, kn. Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 145–149.

Sąvokų turto rinkos vertė ir turto rinkos kaina palyginimas – samprata ir taikymas vertinant nekilnojamąjį turtą

-    Tarptautiniai vertinimo standartai 2013; (interneto prieiga:  http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365 )

-    Europos vertinimo standartai: EVA5. 2012, p. 101–103

(interneto prieiga: http://www.tegova.org/en/p4912fa4ace7da )

 

Pajamų metodo diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdo taikymas vertinant nekilnojamąjį turtą

4. 1-asisTechninis informacinis dokumentas: Diskontuoti pinigų srautai. TVST, 2012, p. 1–16, vertimas į lietuvių k.,; interneto prieiga:http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/techniniai_informaciniai_dokumentai/1787

5. Raslanas S., Diskontuotų pinigų srautų analizė, kn. Darnus nekilnojamojo turto vystymas. Vilnius: Technika, 2012, p. 215–230.

Parengtų turto vertinimo ataskaitų tikslinimas ir klaidų taisymas – galimybės ir apribojimai

-    Tarptautiniai vertinimo standartai 2013; (interneto prieiga:  http://www.atvi.lt/index.php/tarptautiniai_vertinimo_standartai_/tvs_2013_lietuviu_kalba/365 )

-    Turto ir verslo vertinimo metodika, 2012 (aktuali redakcija);

-    Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklės, 2005 (aktuali redakcija);

-    TVPT tinklalapio informacija (D.U.K ir kt.)

Miškų (medynų ir žemės sklypų) vertinimas – taikomi metodai ir vertės skaičiavimo būdai

-    Galinienė B. ir kt., Miškų vertinimo praktika ir kiti miškų ūkio valdymo aspektai // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 31–44;

-    Mizaras S., Kaip įvertinti medienos produkciją bei mišką // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2013, elektroninis mokslo darbų leidinys. Vilnius, 2013, p. 31–37;

(interneto prieiga: <www.aivaweb.com/images/3496/turto_vert_teorija_praktika2013.pdf>);

-    IVSC: Technical Information Paper (draft) The Valuation of Forests. Exposure Draft; (interneto prieiga:

<http://www.ivsc.org/sites/default/files/Forestry%20TIP%20Exposure%20Draft_0.pdf>);

 

Atnaujinta: 2017.11.07

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum