Turto arba verslo vertintojo (vertintojo asistento) kvalifikacijos kėlimo reikalavimai yra nustatyti Turto arba verslo vertintojo išsilavinimo, profesinės patirties ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-02-11 įsakymu Nr.1K-060. Pagal minėto aprašo nuostatas vertintojo (vertintojo asistento) kvalifikacijos kėlimasper paskutinius 3 metus turi sudaryti ne mažiau kaip 35 valandas. Per 1 kalendorinius metus vertintojui įskaitomas ne daugiau kaip 15 valandų kvalifikacijos kėlimas.

Kvalifikacijos kėlimu laikoma dalyvavimas arba pranešimo ar paskaitos skaitymas Tarnybos arba asociacijų, vienijančių tik turto ir (arba) verslo vertintojus ir (arba) turto arba verslo vertinimo įmones, organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, konferencijose turto arba verslo vertinimo klausimais. Kursai, skirti vertintojo kvalifikacijos egzaminui pasirengti, nėra laikomi vertintojo kvalifikacijos kėlimu.

 

 

Kvalifikacijos kėlimas vertinamas valandomis

Kvalifikacijos kėlimo būdas

Kvalifikacijos kėlimo vertinimas valandomis

Dalyvavimas 1 akademinės valandos trukmės minėtuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose arba konferencijose turto arba verslo vertinimo klausimais

Prilyginamas 1 valandos trukmės kvalifikacijos kėlimui

1 valandos arba 1 akademinės valandos trukmės pranešimo ar paskaitos skaitymas minėtuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, konferencijose turto arba verslo vertinimo klausimais

Prilyginamas 3 valandų trukmės kvalifikacijos kėlimui.

Jeigu pranešimas ar paskaita skaitoma kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminare arba konferencijoje, kurioje yra dalyvaujama, iš kvalifikacijos kėlimo kursų, seminaro, konferencijos trukmės atimama skaityto pranešimo arba paskaitos trukmė.

1 valandos arba 1 akademinės valandos trukmės anksčiau skaityto (pakartotinio) pranešimo arba paskaitos skaitymas minėtuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose arba konferencijose turto arba verslo vertinimo klausimais

Prilyginamas 2 valandų trukmės kvalifikacijos kėlimui

Tarnybos direktoriaus 2016-01-29 įsakymu Nr. V1-24 pakeistoje Turto arba verslo vertintojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo koordinavimo tvarkoje nustatyta kvalifikacijos kėlimo valandų skaičiavimo tvarka. Su minėtu teisės aktu galite susipažinti interneto svetainės www.avnt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Vertinimas“ dalyje „Įstaigos teisės aktai".

Dėmesio: turto arba verslo vertintojams (vertintojų asistentams) per paskutinius 3 metus be Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (toliau – Įstatymas) nurodytų svarbių priežasčių nekėlusiems kvalifikacijos, jų vertintojo (vertintojo asistento) kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas yra sustabdomas. Priežastys, kurias Tarnyba pripažįsta svarbiomis, yra nurodytos Įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje – nutrūkęs susisiekimas dėl epidemijos, priešo puolimo, nepaprastai didelio potvynio ar kitos gaivalinės nelaimės, sveikatos priežiūros įstaigos nustatyta asmens liga, jo šeimos narių ar artimųjų mirtis arba staiga susidariusi pavojinga jų gyvybei būklė.

Siekiant išsiaiškinti mokymų ir kvalifikacijos kėlimo renginių poreikį, maloniai prašome raštu arba elektroniniu paštu (el. p.: info@avnt.lt) teikti pasiūlymus dėl vertintojams aktualių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo renginių temų.

Atnaujinta: 2019.09.06

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum